16
Ja' smelol c'u x'elan la stsobic taq'uin sventa tscoltaic quermanotactic ta Jerusalén
Ja' xa li' chacalboxuc tal ti laj ajac'bicun ta carta c'u x'elan chatsobic taq'uin sventa chacoltaic li quermanotactic ta Jerusalene. Jech xapasic jech chac c'u cha'al laj calbeic scotol jch'unolajeletic ta Galacia banamile. Ti c'u yepal chayac'boxuc ataq'uinic jujun semana li Diose, ta jujun domingo xavoq'uic c'u yepal chanop chavac'beic li quermanotactique. Tey xatsob ta anaic, yu'un jech tsobol xa avu'unic ti c'alal chivul tale. Mu me ja'uc to xatsobic ta anil ti c'alal tey xa oyune. C'alal chivule, ta jc'an t'ujbil xa avu'unic li boch'otic chbat yaq'uic ta Jerusalén li smoton quermanotactic chatsobique. Vu'un ta jpasbe batel scartaic li quermanotactique yu'un jech tsna'ic ti vo'oxuc laj acoltaique. Yan me tsots sc'oplal vu'un chibate, xu' chixchi'inicun batel.
Ja' smelol c'alal laj yal Pablo ti tey chjelov ta Corintoe
Ta xtal jq'ueloxuc pero ba'yuc tey chijelov ta Macedónia banamil, yu'un jnopoj ono'ox tey chijelov. Ts'acal to chital ta Corinto. 6-7 Tey van chijalij jayibuc c'ac'al. Tey van oyun c'alal to ch‑ech' yorail sictic. Yu'un mu jc'an ti ech'el no'ox ch‑ech' jq'ueloxuque. Ta jc'an tey chipaj jayibuc c'ac'al me jech tsc'an Cajvaltique. Ts'acal to xu' chacoltaicun batel ta sventa jbe. Li' ta orae li' to oyun ta Efeso c'alal to ch‑ech' li q'uin Pentecostese. Yu'un ja' to laj quil ti oy ep boch'o tsc'an ta xch'unic li'i pero ep boch'otic chiscontrainicun.
10 Me ic'ot li Timoteoe, mu me xavaq'uic lo'ilajuc yo'nton. Cuxetuc no'ox me yo'nton avu'unic yu'un ja' chtun yu'un Cajvaltic jech chac c'u cha'al chitun vu'une. 11 Ja' yu'un ich'ic me ta muc' acotolic. Mu me xanopic ti mu'yuc c'usi sna'e. C'alal tsut tal li'i, cuxetuc me avo'nton coltaic tal ta sventa sbe yu'un jech xu' chvul o li'i. Yu'un li' ta jmalacutic jchi'uc li quermanotactique.
12 Li quermanotic Apolose laj xa jc'anbe vocol ti ac'o tal sq'ueloxuc xchi'uc jayibuc quermanotique. Pero mu to xu' yu'un chtal ta ora. Tey to tsnop baq'uin xu' yu'un chtal.
Ja' smelol “chabanucoxuc la xal scotol li jch'unolajeletic li' ta Asia banamile”, xi Pablo
13 Q'uelo me abaic, j'ech'el me ch'unic ti chascoltaoxuc Cajvaltique. Ac'o vinajuc ta ac'opic ti oy stsatsal avo'ntonic ta stojol Cajvaltique. 14 Scotol li c'usitic chapasique xchi'uc li c'usitic chavalique, ja'uc me sventa chac'anan abaic.
15 Quermanotac, tey ta avosilalic ta Acaya banamile xana'ic ti ja' ba'yuc la xch'un ta sjunul sna li Estéfanase. Xana'ic noxtoc ti scotol c'ac'al tsc'an tscoltaic li boch'otic jun yo'ntonic ta stojol Diose. 16 Jech chacalboxuc, ich'ic me ta muc'. Xchi'uc tsc'an chavich'ic ta muc' noxtoc li boch'otic jech yo'nton chcoltavanic jech chac c'u cha'al li Estéfanase, ti jun yo'nton chtunic yu'un Cajvaltique. 17 Xcuxet co'nton ti laj ataquic tal li Estéfanase, xchi'uc li Fortunatoe, xchi'uc li Acáicoe. Ja' aq'uexolic ic'ot yu'un muc xu' avu'unic latal atuquic. 18 Jech cux xi co'nton ta stojol Dios ti c'alal ivulique yu'un laj ca'i c'u xa'elanic. Jech cux xi avo'ntonic ec ti italique yu'un chana'ic ti laj xa ca'i c'u xa'elanique. Li boch'otic jech chtunique ich'ic me ta muc'.
19 Scotol li jch'unolajeletic li' ta Asia banamile chabanucoxuc la xalic. Jech chabanucoxuc la xalic ta sventa Cajvaltic ec li Aquíla xchi'uc Priscílae, yu'un lec sc'anojoxuc xchi'uc scotol li jch'unolajeletic ti li' tstsob sbaic ta snae. 20 Jech chabanucoxuc la xalic ec scotol li quermanotactic li'i. Vo'oxuc li jch'unolajeloxuc tey ta Corintoe tsacbo aba ac'obic, ja' svinajeb ti lec ac'anoj abaique.
21 Vu'un Pabloun, vu'un ta jtacboxuc tal li spatubil avo'ntonique. Vu'un ta jts'ibaboxuc tal ta jc'ob jtuc li slajeb cha'oxchol li'i.
22 Scotol boch'o mu sc'anic li Cajvaltic Jesucristoe ta x'ac'batic castigo. Ja' lec ti taluc yic'utic ta ora Cajvaltic li vu'utique.
23 Ac'o yac'boxuc bendición li Cajvaltic Jesucristoe. 24 Mu me xch'ay ta avo'ntonic ti lec jc'anojoxuc acotolic ta sventa li Cristo Jesuse.