2
Ja' smelol ti ja' tey chiscoltautic ta stojol Jtotic Dios li Jesucristoe
Jnich'nabtac, vo'oxuc ti oyoxuc xa ta stojol Cajvaltique, ti jech la jts'ibaboxuc tale yu'un jech mu xa xasa' amulic. Me oy chata amulique, na'ic me ti oy boch'o tey chiscoltautic ta stojol Jtotic Diose, ja' li Jesucristoe. Yu'un ja' mu'yuc smul. Ja' ta sventa ti chijpasbat perdone. Yu'un ja' la stoj jmultic. Pero ma'uc no'ox jmultic vu'utic ti la stojbutique. Ja' smul scotol cristianoetic ta sbejel banamil la stojbe.
Me ta jch'unbetic smantaltaque, jech ta jna'tic o ti xcotquintic xa li Diose. Me ta xcaltic ti xcotquintic xa Diose, pero me mu jch'unbetic smantaltaque, j'epalc'op chijc'ot o. Yan me ta jch'unbetic smantaltaque, ta melel jc'anojtic o. Jech ta jna'tic o ti co'ol xa co'nton jchi'uctique. Me ta xcaltic ti oyutic xa ta stojol Diose, ac'o me jpastic jech chac c'u cha'al la spas li Jesucristoe.
Ja' smelol ti ja' tsots sc'oplal ac'o jc'anan jbatique
Vo'oxuc ti lec jc'anojoxuque, muc ach' mantaluc ti li' ta jts'ibaboxuc tale. Ja' ono'ox li vo'one mantal ava'yojic c'alal ilic ach'unique. Ja' ti ac'o jc'anan jbatique. Ti li' ta jts'ibaboxuque, ja' ta xc'ot ta ach' mantal avu'unic yu'un ja' tsots sc'oplal. Yu'un me ta jc'anan jbatique, ja' chcom cu'untic li c'usi chopole, ja' xa chquich'betic yo'nton li Jesucristoe. Yu'un li stuque toj ep la sc'anutic.
Me ta xcaltic ti oyutic xa ta sac osile, pero me oy to chopol chquil jchi'iltique, tey to oyutic ta ic' osil. 10 Yu'un me ta jc'anan jbatique, oyutic xa ta sac osil. Mu'yuc xa c'usi chopol oy ta co'ntontic ti ja' chijsoquesvan jchi'uctique. 11 Pero me chopol chquiltic jchi'iltique, oyutic to ta ic' osil. Jech mu xquiltic me chopol li c'usi ta jpastique, jech más chijlo'laat batel yu'un c'usitic yan chopol.
12 Jnich'nabtac, ta jts'ibaboxuc li'i yu'un ach'unojic xa li Cajvaltique. Pasbiloxuc xa perdón yu'un amulic ta sventa li Jesucristoe. 13 Mol me'eletic, ta jts'ibaboxuc li'i yu'un laj xa avotquinic li Cristoe, ja' ti tey ono'ox oy c'alal mu'yuc to'ox vinajel banamile. Vinic antsetic, ta jts'ibaboxuc li'i yu'un mu xa xastsaloxuc li pucuje. Querem tsebetic, ta jts'ibaboxuc li'i yu'un laj xa avotquinic li Jtotic Diose. 14 Vo'oxuc ti mol me'eloxuc xae, ta jts'ibaboxuc li'i yu'un laj xa avotquinic li Cristoe, ja' ti tey ono'ox oy c'alal mu'yuc to'ox vinajel banamile. Vinic antsetic, ta jts'ibaboxuc li'i yu'un oy xa stsatsal avo'ntonic. Tey oy ta avo'ntonic li sc'op Diose jech mu xa xastsaloxuc li pucuje.
15 Mu me xac'upinic li c'usitic sventa no'ox banamile. Yu'un me ta jc'upintic li c'usitic sventa no'ox banamile, ja' mu'yuc jc'anojtic o li Jtotic Diose. 16 Li cristianoetic li' ta banamile ja' batem yo'ntonic spasel li c'usitic tsc'an yo'ntonique xchi'uc li c'usitic tsc'an sbec'talique. Xchi'uc batem yo'nton tsc'anic li c'usitic c'upil sba chilique. Xchi'uc batem yo'nton tstoy sbaic xchi'uc li c'usitic oy yu'unique. Li Jtotic Diose mu sc'an me jech to ta jpastic ec li vu'utique, yu'un ja' sventa no'ox banamil. 17 Yu'un li c'usitic sventa no'ox banamile ta ono'ox xlaj. Jech altic ti ta jc'an ta jpastic jech chac c'u cha'al tspas cristianoetique yu'un ta ono'ox xlaj. Yan me ja' ta jpastic c'usitic tsc'an li Jtotic Diose, ja' chijcuxiutic o sbatel osil.
Ja' smelol c'u x'elan li yajcontra Cristoe
18 Jnich'nabtac, po'ot xa slajebal c'ac'al. Ca'yojtic ti ta ono'ox xtal banquilal yajcontra Cristo ti c'alal po'ot xa slajebal c'ac'ale. Li' ta orae oy xa ep yajcontra Cristo. Jech ta jna'tic o ti po'ot xa slajebal c'ac'ale. 19 Li boch'otic yajcontra Cristo li' ta orae ja' li boch'otic laj to'ox jchi'intique yu'un loq'uemic xa batel. Yu'un mu co'oluc jch'unojtic. Ti co'oluc jch'unojtique, li' jchi'uctic ti jechuque. Pero iloq'uic batel, jech ta xquiltic o ti mu co'oluc jch'unojtique.
20 Li vo'oxuque la'ac'batic xa avich'ic li Ch'ul Espíritu ti la stacbutic tal Jesucristoe, jech acotolic xa oy abijilic ta sventa Dios. 21 Jech ta jts'ibaboxuc li'i yu'un xana'ic xa ti ja' melel li sc'op Diose, ma'uc yu'un mu xana'ic. Xana'ic noxtoc ti ja' epalc'op me oy boch'o oy c'usi chal ti mu xco'laj xchi'uc sc'op Diose.
22 Li boch'o ta xc'ot ta j'epalc'ope ja' li boch'otic ta xalic ti mu ja'uc t'ujbil yu'un Dios chventainvan li Jesucristoe. Le'e ja' yajcontra Cristo yu'un ta scontrainic li Totile xchi'uc li Nich'onile. 23 Scotol boch'otic ta xalic ti mu ja'uc Xnich'on Dios li Jesucristoe, yu'un mu to xotquinic. Jech mu xotquinbeic noxtoc li Stote. Yan li boch'otic jamal ta xalic ti ja' Xnich'on Dios li Jesucristoe, yu'un xotquinic xa. Jech xotquinbeic noxtoc li Stote.
24 Li vo'oxuque j'ech'eluc me tey oy o ta avo'ntonic li sc'op Dios laj ava'yic c'alal ilic ach'unique. Me ja' tey oy o ta avo'ntonic li sc'op Dios laj ava'yic c'alal ilic ach'unique, jech j'ech'el tey oyoxuc o ta stojol li Nich'onile xchi'uc ta stojol li Totile. 25 Yu'un li Jesucristoe laj yalbutic ti ta xac' cuxicutic sbatel osile.
26 Laj xa jts'ibaboxuc sc'oplal li boch'otic tsc'an ta slo'laoxuque. 27 Li vo'oxuque avich'ojic xa li Ch'ul Espíritu ti laj yac'butic Jesucristoe. J'ech'el tey oy o ta avo'ntonic. Jech mu xa persauc oy boch'o ta xchanubtasoxuc yu'un ja' ta xchanubtasoxuc stuc li Ch'ul Espíritue. Melel scotol li c'usi ta xale, muc epalc'opuc. Jech tey me oyanic o ta stojol Jesucristo jech chac c'u cha'al la xchanubtasoxuc li Ch'ul Espíritue.
28 Jnich'nabtac, j'ech'el me tey oyanic o ta stojol li Jesucristoe yu'un jech oy stsatsal avo'ntonic ti c'alal ta xcha'tale. Jech mu xaq'uexovic ta stojol. 29 Yu'un chana'ic ti tuc' yo'nton li Jesucristoe, jech chana'ic ti ja' xnich'nab noxtoc li boch'otic tuc' scotol c'usitic ta spasique.