2
Ja' smelol boch'otic tsc'an ta jc'opanbetic Dios ta stojol
Ba'yuc ta xcalboxuc ava'yic ti tsc'an ta jc'opanbetic Dios ta stojol scotol cristianoetic ti c'alal tey tiq'uilutic ta nail tsobobbaile. Xchi'uc tsc'an ta jc'opanbetic Dios ta stojolic li muc'tic ajvaliletique xchi'uc scotol li jpasmantaletique yu'un jech lec ac'o chapanvanicuc. Jech mu'yuc pleito ta xca'itic. Jech jun co'ntontic ta jpastic c'usi tsc'an Dios, jech lec chbat jc'oplaltic yu'un cristianoetic. Yu'un jech tsc'an li Diose, ja' li Jcoltavanej cu'untique. Me jech ta jpastique, xcuxet yo'nton cu'untic. Yu'un li Diose tsc'an ti ac'o colicuc scotol cristianoetique. Tsc'an ac'o sna'ic li sc'op ti ja' melele, ti ac'o c'otuc ta yo'ntonique. Yu'un jun no'ox Dios cu'untic jcotoltic. Xchi'uc jun no'ox li boch'o lec chijyilutic Dios ta sventae, ja' li Jesucristo ti co'ol cristianoutic jchi'uctique. Yu'un ja' laj yac' sba ta milel cu'untic jech itoj o li jmultique. Jech la smanutic loq'uel jcotoltic ta sventa ch'ayel. Yu'un ista yorail laj yac' ta ilel Dios ti chiscoltautique. Jech vu'un quich'oj cabtel ta jchol. Ja' la stacun li Cajvaltique. (Ja' melel li c'usi ta xcale, mu'yuc chi'epalc'opoj.) Ja' cabtel ta jchanubtas li boch'otic muc ja'uc israeletique. Ta xcalbe ya'yic ti ac'o xch'unic ti ja' Jcoltavanej cu'untic li Jesucristoe. Ta xcalbe ya'yic li sc'op ti ja' melele.
Jech ta jc'an ti ja' no'ox viniquetic ac'o sc'opanic Dios ta nail tsobobbailetique. Ti c'alal ta sc'opanic Diose lecuc me yo'ntonic. Mu me oyuc sc'ac'al yo'ntonic, mu me oyuc c'usi chopol tsnopic ta yo'ntonic ti c'alal ta sc'opanic Diose. Jech noxtoc li antsetique lec lec no'ox sba ac'o spas sbaic xchi'uc li sc'u' spoq'uique yu'un jech mu stoy sbaic o. Tuc'uc me yo'ntonic. Mu me stoy sbaic xchi'uc li xpech' sjolique. Ja' lec mu me sa'ic snats'ic ti bu toyolic stojole, xchi'uc mu me sman sc'u' spoq'uic ti bu toyolic stojole, yu'un naca me ja' tey stoy sbaic o. Yu'un mu ja'uc to jech ta xvinaj o ti ja' lequil antsetique. 10 Ja' tsc'an ti ja' ta sventa lec c'usitic tspasic ti chvinaj ja' lequil antsetique. Li antsetic ti yac'oj xa sbaic ta sc'ob Diose ja' tsc'an ti jech tspasique. 11 Mu me xc'opoj antsetic ti c'alal ta xa'yic sc'op Diose, ac'o ch'an xiicuc. 12 Li antsetique mu xcac' ti ja' ta xchanubtasic li viniquetique. Mu xcac' ti ja' ta spasic ta mantal viniquetic li antsetique. Biq'uit ac'o yac' sbaic. Ac'o ch'an xiicuc, mu me xc'opojic. 13 Yu'un ja' ba'yuc ipasat yu'un Dios li Adane. Ja' ts'acal ipasat li Evae. 14 Jech noxtoc mu ja'uc Adán ti ilo'laate, ja' ants ti ilo'laate. Jech tey la sta o smul yu'un muc xch'unbe smantal Dios. 15 Ac'o me oy svocolic c'alal ta x'alajique, pero ta xcolic me ta xch'unic ti ja' chcoltaatic yu'un Cajvaltique, xchi'uc me ta xc'uxubinvanique, xchi'uc me chac' sbaic ta ventainel yu'un Cajvaltique, xchi'uc me tsnopic lec c'usi ta spasique.