12
Ja' smelol c'alal laj yal Pablo ti oy c'usi i'ac'bat yil yu'un Cajvaltique
Mu'yuc c'usi ta jtatic o me ja' no'ox chcal jc'oplal jtuctique. Ti jech chacalboxuc jc'oplale vo'oxuc ta acojic. Chacalboxuc ava'yic c'usi laj yac'bun quil, c'usi laj yac'bun jna' li Cajvaltique. Oy xa xchanlajunebal jabil laj yic'un muyel ta vinajel li Diose. Mu jna' me jchi'uc jbec'tal ti laj yic'un muyele, o me mo'oj. Ja' sna'oj stuc li Diose. 3-4 Ta jna' ti li'ic'at muyel c'alal to ta lequilale, pero mu jna' me jchi'uc jbec'tal o me mo'oj. Ja' no'ox sna' stuc li Diose. Oy c'usi toj lec tey laj ca'i, pero mu xu' chcal. Ti jechuc co'ntone, xu' ta jtoy jba ti jechuque. Pero mu xu' ta jtoy jba yu'un muc xu' cu'un jtuc. Ti jechuc co'nton ta jtoy jba ta sventa li c'usi laj ca'ye, xu', yu'un mu jechuc no'ox ta jnop jech chac c'u cha'al li boch'otic mu'yuc bij ti ja' no'ox tstoy sbaique. Yu'un melel ti oy c'usi toj lec laj ca'ye. Pero mu xu' chcal yu'un naca me snopic ti más ech'em xu' cu'un ta jpas jech chac c'u cha'al yilojicune, xchi'uc ti más ech'em xu' cu'un chcal jech chac c'u cha'al ya'yojique. Yu'un naca me más ech'em chi'ich'at ta muc'.
Ti c'u yepal li'ac'bat quile xu' ta jtoy jba o ti jechuque. Pero li Diose mu sc'an ti ta jtoy jbae, jech laj yac' taluc chamel ta jtojol. Ja' yabtel li Satanase. Oxib velta xivocolet ta stojol Cajvaltic yu'un ac'o scoltaun. Pero li Cajvaltique jech laj yalbun: “Chcuch avu'un yu'un vu'un chajcoltaot. Ta sventa ti mu'yuc tsotsote, jech más chvinaj ti ja' no'ox ta sventa jtsatsal xu' avu'un li cabtele”, xiyutun. Jech xcuxet no'ox co'nton ti mu'yuc jtsatsal jtuque yu'un jech chvinaj ti ja' no'ox ta sventa stsatsal Cristo xu' cu'une. 10 Jech xcuxet no'ox co'nton me chquich' labanel, me oy jvocol ta scoj ti mu'yuc c'usi oy cu'une, me chquich' contrainel, me ep c'usi tsotsic chtal ta jtojol ta sventa li Cristoe. Ta sventa ti mu xu' cu'un jtuque, jech ta sventa stsatsal Cristo xu' cu'un.
11 Laj xa jco'oltsan jba jech chac c'u cha'al li boch'otic mu'yuc bij ti ja' no'ox tstoy sbaic ti chal c'usi xu' yu'unique. Pero vo'oxuc ta acojic yu'un muc xavalbicun jc'oplal li vo'oxuque. Jech jtuc laj cal jc'oplal yu'un jech ac'o vinajuc ti mu'yuc c'usi lec tspasic li boch'otic jcholc'opetic scuyoj sbaic ti ja' avich'ojic ta muq'ue. Yu'un chanopic ti ja' más lec sna'ique, jech vu'un mu'yuc c'usi jna' acuyojic. Melel yu'un mu'yuc c'usi jna' jtuc. 12 Pero li boch'o jcholc'op ta melele xu' yu'un tspasbe sq'uelubil stsatsal Dios yu'un jech chvinaj ti ja' ta sventa Dios tspase. Laj avilic jech la jpas ti c'alal tey jchi'ucoxuque. Ac'o me oy vocol laj ca'i, pero la jpasbe sq'uelubil stsatsal Dios. 13 ¿Me yu'un oy to c'usi muc jpasboxuc jech chac c'u cha'al la jpasbeic li yantic jch'unolajeletique? Ja' no'ox vo'oxuc ti muc xacac'boxuc avocolic ta sventa c'usitic itun cu'un jech chac c'u cha'al laj yich' svocolic cu'un li yan jch'unolajeletique. Pero me ja' jmul c'otem avu'unique, pasbicun perdón.
Ja' smelol c'alal laj yal Pablo ti chbat sq'uel yoxibal velta li jch'unolajeletique
14 A'yo ava'yic, jchapanoj xa jba yu'un chtal jq'ueloxuc yoxibal velta. Pero mu yu'unuc chtal cac' avocolic yu'un ta jc'an c'usi oy avu'unic. Ja' vo'oxuc atuquic ta jc'an chacolic. Jech chac c'u cha'al li totil me'ile, mu yu'unuc ja' ch‑ac'bat yu'un xnich'nab li c'usitic chtun yu'une. Ja' totil me'il chac'be c'usi chtun yu'un li xnich'nabe. 15 Li vu'une xcuxet no'ox co'nton chitun avu'unic ac'o me oy jvocol, o me tey chicham o, yu'un ta jc'an ac'o colanic. Yu'un ep jc'anojoxuc. Pero ¿me smelol xana'ic ti jutuc no'ox ac'anojicun li vo'oxuque?
16 Ti jech muc xacac'boxuc avocolic ta sa'el c'usitic itun cu'une, oy xa jmul c'otem yu'unic li boch'otic jcholc'opetic yalojique. Yu'un chalic ti ta mucul ta jlo'la ataq'uinique. 17 ¿Me yu'un chanopic ti ja' tey la jlo'laoxuc o ta sventa ti ja' laj avac'beic tal atsobbulal taq'uinic li quermanotic la jtac tal ta atojolique? ¿Me yu'un chanopic ti vu'un laj yac'bicun li taq'uine? 18 Laj calbe Tito ti ac'o tal scoltaoxuque yu'un jech tstsob avu'unic li taq'uine. Pero laj avilic ti oy xchi'il ital cu'une. ¿Me yu'un chanopic ti ja' la slo'laoxuc li Titoe? ¿Me yu'un mu xana'ic ti co'ol co'ntoncutic jchi'uque? ¿Me yu'un mu xana'ic ti jun no'ox c'usi ta jnop jchi'uque?
19 Mu me xanopic ti yu'un ta jpoj jbacutic ti jech chcale. Cha'i Dios li c'usi chacalboxuque yu'un oyun ta stojol li Cristoe. Scotol li c'usi laj calboxuque ja' sventa ac'o tsatsubanic ta stojol Dios, vo'oxuc ti lec jc'anojoxuque. 20 Ja' chlo'ilaj co'nton avu'unic me mu jechuc avo'ntonic chc'ot jtaoxuc jech chac c'u cha'al ta jc'ane, xchi'uc me mu jechuc co'nton chavilicun ec jech chac c'u cha'al chac'anique. Yu'un me oy c'usi sc'an avu'unique, me chacontrain sbaic, me xti'et avo'ntonic, me chavilinta abaic, me chavoq'uilan abaic, me chasa'ilanbe aba amulic, me chalo'ilta abaic, me chatoy abaic, me mu'yuc smelol c'usi chavalic chc'ot jtaoxuque, chcat co'nton avu'unic. 21 Chlo'ilaj co'nton me chcat co'nton avu'unic ta stojol Dios c'alal me tal jq'ueloxuque yu'un caloj ac'oplalic ti lec ach'unojique. Yu'un me yoquel mu'yuc scomtsanoj c'usi chopol spasojic li boch'otic staoj smulique, ja' ti imulivajique, ti la spas c'usi tsc'an sbec'talique, ta xcoc'taic yu'un persa ta jloq'ues ta atojolic.