^
COLOSENSES
Ja' smelol c'alal lic sc'opan ta carta jch'unolajeletic ta lum Colosas c'alal tiq'uil ta chuquel li Pabloe
Ja' smelol ti scotol c'ac'al tsc'opanbe Dios ta stojol jch'unolajeletic li Pabloe
Ja' smelol ti lec xa chquil jba jchi'uctic Dios ta sventa la jch'untic ti vu'utic ta jcojtic laj yac' sba ta milel li Cristoe
Ja' smelol ti ja' yabtel o Pablo ta xcholbe sc'op Dios li boch'otic muc ja'uc israeletique
Ja' smelol ti quich'ojbetic xa scotol stsatsal xchi'uc slequil li Cristoe yu'un quich'ojtic ta muc'
Ja' smelol ti tsc'an ja' tey batem co'ntontic ta spasel li c'usitic lec ti ja' sventa vinajele
Ja' smelol c'u x'elan li poco' jtaleltique xchi'uc li ach' jtaleltique
Ja' smelol c'usitic tsc'an ta jpastic, vu'utic ti quich'ojtic xa ach' jtaleltique
Ja' smelol c'alal ilaj yo'nton sc'opanel ta carta jch'unolajeletic ta lum Colósas li Pabloe