3
Ja' smelol ti ja' yabtel Pablo ta xcholbe sc'op Dios li boch'otic muc ja'uc israeletique
Ta sventa ti sc'oplal xa chacolic ec, vo'oxuc ti muc israelucoxuque, jech li' tiq'uilun o ta chuquel ta sventa la jcholboxuc, vu'un li Pabloune. Yu'un jech la sc'an Cristo Jesús ti li'och ta chuquele. Chcal ti ava'yojic van acotolic ti slequil no'ox yo'nton Dios laj yac'bun cabtel sventa ta jcholboxuc li sc'ope. Laj xa jts'ibaboxuc tal jutuc li' ta jcarta ti yac'ojbun xa jna' Dios li c'usi snopoj ta vo'one ti mu'yuc boch'o la sna'e. C'alal chaq'uelic li jcarta li'i, na'ic me ti ja' laj yac'bun jna' li Diose, ja' ti mu'yuc ono'ox vinajem ta vo'one ti xu' chacolic ta sventa ec li Cristoe. Yu'un ta vo'onee mu'yuc boch'o i'ac'bat sna' jech chac c'u cha'al laj xa yac'bun jna'cutic Dios, vu'uncutic ti laj quilcutic li Cajvaltique, xchi'uc li boch'otic ch‑ac'bat sna'ic yu'un Dios c'usi ta xcholique. Ja' ta sventa Ch'ul Espíritu ti jech li'ac'bat jna'cutique. Li c'usi snopoj Dios ta vo'one ti mu'yuc vinajeme, ja' ti sc'oplal co'ol chavich'ic c'uxubinel ec, vo'oxuc ti muc israelucoxuque. Jech jun xa no'ox lijc'otutic ta sventa li Cristoe. Jech co'ol sc'oplal chijcol me jch'unojtic ti ja' Jcoltavanej cu'untique.
Vu'un quich'oj cabtel ta jchol ti ja' no'ox chijcol ta sventa Cristoe. Slequil no'ox yo'nton laj yac'bun cabtel li Diose, xchi'uc slequil no'ox yo'nton laj yac'bun jtsatsal yu'un jech xu' cu'un. Vu'une más biq'uitun yu'unic li yantic yu'untac Diose, yu'un mu'yuc ono'ox lecun. Pero li Diose slequil no'ox yo'nton laj yac'bun cabtel ta atojolic, vo'oxuc ti muc israelucoxuque. Ja' cabtel ta jcholboxuc ti toj ech'em slequil yo'nton li Cristoe, ti mu xlaj jna'tic c'u yepale. Ja' cabtel chcalbe scotol cristianoetic ti co'ol xu' chijcolutique. Yu'un jech ono'ox snopoj Dios ta vo'one, ja' ti la spas scotol c'usitic oye. Pero mu'yuc boch'o la sna'. 10 Jech vu'utic ta jventatic chilic j'almantaletic ti ech'em sbijil li Diose. Yu'un jun no'ox lijc'ot jcotoltic, vu'utic ti jch'unojtique, pero mu co'oluc c'u x'elan i'abtej ta jtojoltic li Diose. 11 Yu'un jech ono'ox snopoj Dios ta vo'one ti ja' tey chvinaj sbijil ta sventa ti jun no'ox chijc'ot jcotoltic ta sventa li Cajvaltic Cristo Jesuse. 12 Jech ta sventa Cristo ti oy xa stsatsal co'ntontique, ti mu xa xijxi' ta sc'opanel li Diose, yu'un jch'unojtic ti laj xa scoltautic li Xnich'one. 13 Jech ta jc'an mu xchibaj avo'ntonic ti li' chquich' vocol ta acojique yu'un ja' sventa chacolic.
Ja' smelol ti ep sc'anojutic li Cristoe
14 Ta sventa ti sc'oplal xa chacolique jech ta jquejan jba ta stojol Jtotic Dios yu'un oy c'usi ta jc'anbe ta aventaic. 15 Yu'un ja' Jtotic jcotoltic jchi'uctic li boch'otic tey xa oyic ta vinajele, xchi'uc vu'utic ti li' to oyutic ta banamile. 16 Ta sventa ti toj lec yo'nton li Jtotique jech ta jc'anbe ti ac'o yac'boxuc más stsatsal avo'ntonic ta sventa li Ch'ul Espíritu yac'ojboxuque. 17 Yu'un jech j'ech'el chavac'be sventain avo'ntonic li Cristoe yu'un ach'unojic ti ja' sc'anojoxuque. Yu'un me jun co'nton jch'unojtic ti sc'anojutique, 18 jech chquiltic ti bats'i ep sc'anojutique. Mu xlaj jna'tic, mu xlaj jnoptic c'u yepal, yu'un mu jutucuc no'ox sc'anojutic, vu'utic ti yu'untacutic Diose. 19 Me avilojic ti ta melel ep sc'anojoxuc li Cristoe, ti mu xlaj jna'tic c'u yepale, jech chnoj ta avo'ntonic c'usitic lec jech chac c'u cha'al yo'nton stuc li Diose.
20 Li Dios ch‑abtej ta co'ntontique ech'em stsatsal. Jech más to ech'em xu' tspas li c'usi ta jc'anbetique. Mu jtatic ta nopel c'u x'elan tspas li Diose. 21 Jech ac'o ich'atuc ta muc' ta jventatic scotol ora xchi'uc c'alal to ta sbatel osil, vu'utic ti yu'untacutic Cristoe. Jech ac'o c'otuc ta pasel.