2
Ja' smelol ti tsots sc'oplal tsc'an ta jch'untic o ti ja' chijcol ta sventa Cajvaltique
Jech tsc'an ta jch'untic c'usi ca'yojtic yaloj li Cajvaltique yu'un jech mu xijch'ay ta be. 2-3 Li jmoltotactic ta vo'one ti i'albatic smantaltac Diose, ac'o me j'almantaletic no'ox laj yal, pero tsots sc'oplal ta xch'unic o. Li boch'otic muc xch'unic xchi'uc li boch'otic la sbajique i'ac'batic castigo. Li castigo i'ac'batique ja' ti c'u x'elan smul la staique. Jech ¡buuc xa me mu jch'untic o ti yaloj Cajvaltic chiscoltautic sbatel osile, ta ono'ox xquich'tic castigo ec! Yu'un li Cajvaltique ja' ba'yuc laj yal ti c'u x'elan xu' chijcolutique. Ja' ts'acal laj yalbutic ec li boch'otic laj ya'yique. Li Diose laj yac' ta ilel ti ta melel ja' sc'op la xcholique jech laj yac'be spasic sq'uelubiltac stsatsal. Ta sventa ti yac'ojbe Ch'ul Espíritue jech ivu' yu'un la spasic li c'usitic laj yac'be spasic jujunique. Ja' ti c'u x'elan la sc'an yo'nton stuc li Diose.
Ja' smelol ti laj yich' sbec'tal li Jesuse jech xu' icham ta jcojtic
Li Diose mu ja'uc j'almantaletic chac'be sventain li ach' banamil ta xtal ti ta jcholbetic sc'oplale. Vu'utic sc'oplal ta jventaintic. Yu'un ts'ibabil ta sc'op Dios ti oy boch'o jech laj yalbe Dios ta vo'onee:
Ac'o me mu'yuc c'usi xu' cu'uncutic, vu'uncutic li cristianouncutique, pero oyuncutic ta avo'nton.
Yu'un jliquel no'ox mu'yuc tsots cabtelcutic jech chac c'u cha'al tsots yabtel avac'ojbe li j'almantaletique,
ts'acal chavac'bun tsots cabtelcutic.
Yu'un tsta yorail ti chavac'uncutic ta ich'el ta muq'ue yu'un chavac'bun jventaincutic scotol li c'usitic apasoje.
Chavac'bun jpascutic ta mantal scotol,
xi ts'ibabil. Jech chvinaj ti chijyac'butic jventaintic scotol li Diose. Pero sc'an to xquiltic ti chac' jventaintic scotole. Ja' no'ox chquiltic ti ich'bil xa ta muc' li Jesús ta sventa ti icham ta scoj smul scotol cristianoetique, jech ivinaj ti c'uxutic ta yo'nton li Diose. Yu'un c'alal li' oy ta banamil li Jesuse mu'yuc tsots yabtel yich'oj ec; ja' más tsots yabtelic li yaj'almantaltac Diose.
10 Ti la spas scotol c'usitic oy li Diose, xchi'uc ti la spasutique, yu'un tsc'an ich'el ta muc'. Tsc'an chic' ta slequilal ep xnich'nab, jech la snop ti ta persa chich' vocol li Xnich'one yu'un jech xu' chiscoltautic. Ja' yu'un i'och ta Jcoltavanej cu'untic li Xnich'one. 11 Jech jun no'ox jtotic lijc'ot jchi'uctic, vu'utic ti laj xa slecubtasutique, jech mu xq'uexov ti “quits'in quixlal” xijyututique. 12 Yu'un jech ono'ox ts'ibabil ta sc'op Dios ti jech laj yalbe Stot li Cajvaltique:
Ta to xcalbe ya'yic ac'oplal li boch'otic quits'inabtac quixlaltac chc'otique jech jcotolcutic chaquich'otcutic ta muc',
xut ono'ox. 13 Jech laj yal noxtoc:
Ta jch'un ti chiscoltaun li Diose,
xi. Jech laj yal noxtoc:
Ta to jchi'in li jnich'nab ti chac' yich'icun ta muc' li Diose,
xi. 14 Li vu'utique oy jbec'taltic, oy jch'ich'altic. Ja' no'ox jech ec li Xnich'on Diose laj yich' sbec'tal xchi'uc xch'ich'al jech itaat ta milel. C'alal ichame, jech ilaj o stsatsal yabtel li boch'o xu' yu'un chac' ch'ayel chijbate, ja' li pucuje. 15 Jech la scolta li boch'otic puro xi'el cha'yic ta sventa ti ch'ayel chbatique. 16 Ma'uc la scolta li j'almantaletique. Ja' vu'utic ay scoltautic, vu'utic li smomnich'onutic Abraáme. 17 Jech persa la sco'lajes sba jech chac c'u cha'al vu'utic. Jech bats'i jchi'iltic ta voq'uel ic'ot. Jech la xc'uxubinutic, la stojbutic jmultic jech chac c'u cha'al tsc'an li Diose. Jech i'och ta banquilal pale cu'untic ta stojol Dios. Ja' ta sventa chispasbutic perdón yu'un jmultic li Diose. 18 Yu'un c'alal oy svocol li Cajvaltique xchi'uc c'alal isujat ta mulile, vocol icuch yu'un laj ya'i. Pero ta sventa ti jun yo'nton ta stojol Diose, jech icuch yu'un. Jech xu' yu'un chiscoltautic c'alal me oy jvocoltique, jech xu' ta jpastic c'usi tsc'an Dios.