5
Hili Ama’diny ma Arumgimis mo ma
Wakan aha/ malaskina jwahaŋ ’kwaniŋ ḵaniisa mo e bwam um mo, me’d jin taka/ garr jin ta jwaha/ si’da/ mo dhali ta aman/o gwo mo gom isa nyor ma Ḵrisṯẖos mo dhali me’d jin bu’thkika/ monycam piti si’da/ jin minu ṯor eya tente/ mo be. C̱iyi ama’diny ma Arumgimis tonṯe/ mo, a’di jin ḵanu um gwo mo mmomii mo, yisa ki mii jin minu ṯu’c uma, hili ki bwa jin onu mo, yisa gom mii jin minu gama du is ki mon’the is mo, hili ki ’ba/ jin ganankunu mo, yisa ki mii jin mina umi ’cwara ’cwar ap̱o/ uni gwansan kun ḵanu um gwo mo mmomii to mo, hili tayi she/mm goma ma’diny ma Arumgimis mo. Dhali ki a’di jin ta’da Manhil Ḵa’bal jin ta’da ’kaŋ’kup̱ minu ṯor eya tente/ mo tani um mini bu’th toŋ’kup̱ jin moli us ki jog mo jin ta monyca mo be. Wakan si’da/ um gun ta dhuru’c mo ’dap̱i um ’twa/ mo e ’kwani kun ta gwanyjaḵa/ mo. Shumi is bum mo, aris umi ’baar mo, ki mo jin dhunu is ki gwa’d ka ḵarambuye/ ka rem ’kup̱ mo, haali/ Arumgimis ceshki mo mo gom uni gun dhu ’ba/ ki ca mo, hili a’di ki c̱iya ’the gom uni gun dhu is buni ki gwa’d mo be.
Wakan dhuyi is bum ki gwa’d mo e bwaŋ’kwariny me’d ma Arumgimis jin ta gi mom’bi’th mo, ki ka teeŋ gana/ yan mo tani a’di midi dhu um ki ca mo be. Ṯa’kka ris mo/anan is bumi ’baar mo ap̱o/ a’di mo haali/ a’di mishi’da hil hil mo gom um mo be. Ḵuthi is ki ’cese/ ’cese/ mo dhali timi mo mo. Haali/ a’di jin ta ’kup̱ki um jin ta tap̱a ma ruma ’cesh mo tani a’di aŋkaski’d ki mis me’da dhop̱ jin aŋkarki ko mo, mmosimm jan ṯal ’deŋ kamu/ e mo mmolos ki ’kolo’c ka kuluny mo. Roc̱i a’di mo, dhali ṯeli sho’k mo e moŋgam gwo is bum mo, mmomisha um ki gwo jin wanu kani bwa gom isa nyor jin ’kosho’d mo tani a’di ’theḵkunu mo ’peni iwaḵ bum mo kun ’kon e mony’ceshi ’baar mo. 10 Dhali ’ko’di mo jin ’koshkina um is ka nyor ki ari mo mo tani Arumgimis jin ta’d ga ’the ’baar mo dhali a’di jin yuḵki um mo e monycam piti jin di’d ki sule/ sule/ mo eya Ḵrisṯẖos mo tani a’di ki is piti midi thoson um ki ’dantar mo, dhali ṯel um sho’k mo dhali ’bi’th um is mo be. 11 E a’di mo tani mo jin tanu tap̱a mo midi di goma sule/ mo dhali ki sule/ sule/ ya ye ’ba/ mo. Amen.
Ḵwalany ’Te/ Ba/. Monthe Me’d mo
12 Ka Silwaanus, a’di jin ta’da kam bana jin ta isiŋ gana/ mo me’d jin oka/ gwo mo gom a’di mo tani aha/ ’kwarkina gwo ki e ’pe’pere/ mo gom um mo, mmomalasa malas mo dhali mmobah gwo mo ki a’di yansan ta’da ’the ma Arumgimis gana/ mo. Doshi ki sho’k jin ṯelu mo e a’di mo. 13 Ayim jin diki’d e Pam Baabil mo, a’di jin kwanykunu wakan mo tani hashki um monthe me’d mo. Dhali ya/m pem ka Markus miiki’d kan si’da/ mo. 14 Theka the me’d ka rem ’kup̱ mo ki ’twa/ jin p̱inu ki mo/en mo.
Moŋḵu’th is midi di gom umi ’baar mo, um kun ’kokin eya Ḵrisṯẖos mo be.