2
Mondho’th ma Musa
Dhali ki embul yan wathi/ ’peni ’Kwani Lawi masha’da ’bom ’pena waḵ piti mo. Dhali a’bom bwaki’d mo dhali dho’th ya/ mo. Dhali ka yim p̱arki a’di e mo ka ’ci ’bora’bor mo tani ayim ki bag a’di mo ka ppee ’kup̱i kwara mo be. Dhali ka yim mol a’di bag ki rash rash mo tani ayim ’kuc̱ki’da gup̱p̱a mo jin uḵkunu mo ’pena ’ci’d mo dhali rus a’di ka ’bi’c mo dhala sip̱ti/ mo, mmonon yi’de/ ki bway mo mmose bwa gup̱p̱a mo. Dhala yim ki kara ’ci nycine/ mo dhali karki a’di e bwam ma ’ci’d jin di’d i shemen ma gap̱ gi ḵumma/ yi’de/ mo be. Dhali ’bwah ma ’ci doshki’d ari kaṯan mo mmop̱ar mo e mo ka ta a’di i midi p̱u’d e ara kam mo.
Dhali ’bwa/ ma P̱irawn p̱u’dki’d ka luŋgu’b mo mmo/up̱ yi’de/ mo e ḵumma/ yi’de/ mo. Dhali aris nyara/ gun mii a’di aṯu’c iikin e yan wor mo tani ayim mishki’da gup̱p̱a mo e bwam ma ’ci’d mo. Dhali ayim ki hash nyarany c̱iŋkinam piti mo mmo’cwam a’di mo be. Dhali ka yim ḵa’dki a’di ’kup̱ mo tani ayim p̱arki ara ’ciŋgwaṯẖ e mo. Dhali ara ’ci di’d mmoko mo. Ayim hilki a’di ki e ma ’thime/ gi mo/en mo dhali o gwo mo ki: Yansan a’di i ta ara ’ci ’peni ’Kwani Ibraniyiin mo be.
Dhali yan’ko’d ’bwah ma ’ci yansan ki o ’bwa/ ma P̱irawn gwo mo ki: Miga/ ya mo dhali yuḵi /eya manthip̱a ’ci ’peni bwaman up̱ ’Kwani Ibraniyiin mo mmothip̱ ki /eya ’ci mo ’taa?
Dhali ’bwa/ ma P̱irawn ki o ari nyara/ gwo mo ki: Nye, yaku/ mo ma. Gom gwo gi wakan mo tani ari nyara/ yaki’d mo dhali yuḵi kum ma ’ci mo be. Dhali ’bwa/ ma P̱irawn o’da yim gwo mo ki: ḵalka ’ci yansan mo dhali thip̱i a’di mo gom aha/ mo dhali aha/ mina c̱iki /e to jin miina /eya ṯu’c gom a’di mo. Gom gwo gi wakan mo tani a’bom bu’thki’da ’ci mo dhali thip̱ a’di mo be. 10 Dhali a’ci caki’d mo dhala yim ki ḵalki a’di ’bwa/ ma P̱irawn mo dhali a’di warki’d ki ya/ ma yim mo. Dhali ayim ki yer a’di gway ka Musa* Gway yan wana e ki gwo jin onu ki ’cwam ki ’twaŋ ’kwani Ibraniyiin mo. mo goma yim oki gwo mo ki: Haali/ aha/ ’cwamkina a’di ka pije/ mo ’peni yi’de/ mo be.
AMusa Guski Pa Midyaan mo
11 Ka Musa caki’d mo tani a’di yaki’d ka pije/ mo mmobuṯi ’kwanim pitiŋ gana/ mo dhali p̱ara ṯuca diṯga/ gi kwanim piti e mo. Dhali a’di p̱arki wathi/ Masir e mo mmo’koshkina a’di wathi/ Ibraniyiin mo a’di jin ta wathi/ ’peni ’kwanim piti mo be. 12 AMusa ki ’kar mo ki e mo dhali jan ṯal ’deŋ kamu/ yisa di’da. Dhali a’di ki ’kosh wathi/ Masir jwa mo dhali bag a’di mo e bwam ma si’b mo be. 13 Ka cim jiŋ ’ko’d, a’di yaki’d ka pije/ i ’kwanim piti doḵ e mo dhali a’di ki mish ’kwani Ibraniyiin i su/ ḵalkin ki as c̱em buni mo. Dhali a’di ki o wathi/ jin dina mii i ’ba/ gwo mo ki: Atinta i dorkina /eya waḵ pini mo kan?
14 A’di thoḵki a’di gwo mo ki: Aja i kar /e ki tap̱a mo dhali ka mandwall aman gwo mo? A /e kulumki gwo i bwa mo mmoŋap̱i ’kosh aha/ jwa mo me’d jin ’koshkina /e wathi/ Pam Masir mo ’taa? Dhali yan’ko’d aMusa ḵo/ki is mo dhali kulumki gwo ’kup̱ mo ki to yansan ka jiŋ gana/ mishu mo be. 15 Yan’ko’da maliḵ ciḵki gwo yansan mo dhali ŋap̱a Musa ki minu ’kosh jwa mo. Hila Musa guski’d mo ’pena P̱irawn mo dhali a’di yaki’d mmoc̱a’b e Pam Midyaan mo be. Dhali ka cima kamu/ a’di c̱a’bki’da ’cesh e shemen jis yi’de/ mo. 16 Dhala gasiis gi Pam Midyaan taki’d gi i ’bwa/ i pesu/ mo dhali uni p̱u’dkin mo mmomush yi’de/ e mo jin c̱a’b ma Musa i shemen mo. Dhali uni ’tu’dkina ḵur ki yi’de/ mo goma ma’diny ḵa’bal dhali miya ma babam buni mo be. 17 Imanhil ḵa’bala tiya uni p̱u’dkin mo dhali ur uni mo. Hila Musa cuki mis mo dhali woṯẖki nyara/ dhali doḵi uni ka nyaŋ’ko’d mmowol ki uni to em buni yi’de/ mo be.
18 Ki nyara/ doḵkin eya babam buni ka Rau/iil mo tani a’di ki o uni gwo mo ki: ’Pemen ta’da ta layina um p̱u’du/ gane/ ki jahanne/ kan mo?
19 Uni ki thoḵ gwo mo ki: Wathi/ Masir a’di i woṯẖki aman mo ’peni me’d gi imanhil ḵa’bal mo dhali a’di si’dayi ki mush ki aman yi’de/ mo dhali wolki to e mo be.
20 A’di oki i’bwa/ gwo mo ki: Mane a’di mane? Atinta i dhalina um wathi/ mo? Yuḵi a’di mo ma ki a’di midi shwa to nyaḵki ana mo.
21 Dhala Musa gamki gwo me’d mo mmoc̱a’b mo nyaḵki wathi/ yan mo. Dhali a’di c̱iki’da Musa ’bwa/ jin yuḵu gway ka Sap̱uura mmota ash mo be. 22 Ayim dho’thki a’di ya/ mo dhala Musa ki yer a’di gway piti ka Jirshuum Gway yan wana e ki gwo jin onu ki: Wathi/ ’peni bampaŋ kamu/ mo ki ’twaŋ ’kwani Ibraniyiin mo. mo haali/ a’di oki gwo mo ki: Aha/ dina ka c̱is e pampaŋ kamu/ mo.
23 I’ko’di yil ka ris pekin mo tani amaliḵ gi ’kwani Pam Masir a’di wuki’d mo be. Dhali ’kwani ma Israyiil uni ’kon mmo/ohon mo e bwaŋ’kwariny miiny c̱iŋkinam buni mo dhali uni ḵumki cuuwa mo gom mowoṯẖ mo. Dhali kom buni e bwaŋ’kwariny miiny c̱iŋkina/ mo tani ciḵkin ma Arumgimis mo be. 24 Dhali Arumgimis ciḵki mo/ohon buni mo dhali a’di kakina gwo e mo jin gamkina a’di me’d ki mondeḵ nyaḵka Ibrahiim mo dhali nyaḵka Is/hak mo dhali nyaḵka Yakuub mo be. 25 Dhali Arumgimis mishki ’kwani ma Israyiil mo dhali a’di ta gi bwaŋ kulum ap̱o/ uni mo gom moŋ’kom buni jin shi/ashi/ kan mo be.

*2:10 Gway yan wana e ki gwo jin onu ki ’cwam ki ’twaŋ ’kwani Ibraniyiin mo.

2:22 Gway yan wana e ki gwo jin onu ki: Wathi/ ’peni bampaŋ kamu/ mo ki ’twaŋ ’kwani Ibraniyiin mo.