Gwo jin ’Kwaru gom ’Kwani IBRANIYIIN mo
1
Arumgimis Ṯorki Gwo ki Ya/m Piti mo
Eya ris bway kun ’ko ki she/ ki she/ mo tani Arumgimis ṯorki gwo e ibabam bana kadhamo/ mo ki imanc̱i gwom piti kadhamo/ mo. Hili ka tee kuŋ ’ko’d gwansan mo tani a’di ṯorki gwo e ana ki a’di jin ta Ya/ mo be, a’di jin karkina a’di ’pen ka pije/ mo mmota amanbu’th mal gom to ’baar mo. Dhali e a’di mo tani mony’cesh si’da/ uḵkina a’di mo be. A’di dhelki monyca ma Arumgimis mo mo dhali ḵal isi jamas jin takina a’di buyempam pitiŋ gana/ mo, mmojeṯkina a’di aris to kun uḵu mo ki gwo gi mom’bi’th piti mo be. Ki a’di diki’d mmodhelela dhelel mo gom miinthus mo tani a’di c̱a’bki’d ki me’da bim poros gi a’di jin Eḵa/ Eḵ e momis mo, mmowarkina a’di ki a’di jin ṯelki gantha/ mo mmope iman’doyu gwo ’kup̱ mo, ma gom gway piti jin bu’thkina a’di mo jin ’boro’d ki isi ’bor gana/ mo mmobol kum buni e mo be.
Ya/ A’di Iṯelki Gantha/ ki Iman’doyu Gwo mo
Haali/ eya man’doyu gwo jana sa/ i/on ma Arumgimis gwo mo me’d ’de/ mo ki:
/E ta Ya/m pem mo,
shwane/ aha/ dho’thkina /e mo?
walla doḵ/e,
Aha/ mina ta a’di com mo,
dhali a’di midi ta aha/ ya/um mo?
Dhali doḵ/e, ki a’di ḵalki mo ma dho’th jin ta ji ma bwanyara/ e mony’cesh mo tani a’di oki gwo mo ki:
Dhalki aris iman’doyu gwo ma Arumgimis luŋi a’di mo.
Gom iman’doyu gwo mo tani a’di ki o gwo mo ki:
A’di jin dhuki iman’doyu gwom piti mmota ’tham mo,
dhali c̱iŋkinam piti mmota akap̱any o’d ma le’dan mo.
Hili gom Ya/ mo tani a’di ki o gwo mo ki:
Aḵursin tap̱am pini, ayy Arumgimis, ta a’di jin midi di goma sule/ mo dhali ki sule/ mo.
Cwa ma ḵar/e mo ta cwa gi bampam pini mo.
/E enki mii ma ḵar/e mo dhali shi/ mo i e mo, mo jin ushu gwoŋḵan mii mo.
Wakan Arumgimis, jin ta’da Arumgimis pini mo, a’di ’koshki /e is mo
ka yin gi bwaŋ ’kunyga/ mo mmo’ce’d cin tiyam pini ap̱o/ mo.
10 Dhali,
/E jin ta Tap̱a mo, /e ḵa’bki mony’cesh sho’k mo ’peni ka muŋ’kup̱ mo,
dhali aris momis uni ta mii kun miina /e ki me’d pini mo be.
11 Uni minu ’ce’d sho’k mo tani, hili /e mini di mo be.
Uni mini wuwa dhan mo me’d burrinye/ jin shi/i isi ’baar mo.
12 Me’d burrinye/ jin kumu bwam/e mo tani /e mini ’kuc̱ uni is mo
dhali uni minu aḵ e mo me’d burrinye/ mo be.
Hili /e din naskina/ ki jamas jin tana /e /e mo,
dhali yil pini mini ’koki ush me’d mo be.
13 Hili eya man’doyu gwo jana sa/ i/ona a’di gwo mo me’d ’de/ mo ki:
C̱a’bi /e aha/ ki me’da bim poros pem mo
ntagi aha/ mina dhu ’kup̱ pini
mmota cwam pini jin mina /e idhu sho’k mo?
14 ’Kona ris uni ki ta shi/in kun mii to mo, kun hashkunu mo mmomii to mo, gom gway gi uni gwansan kun mini bu’th bway gi mowoṯẖ mowa?