12
Imanciḵ Gwo Uni ’Ce’dki Pos ka Cim ma Pesu/ mo be
Dhali ka tee c̱aan mo tani Yesus yaki’d mo e bwam bunto mo ka cim ma pesu/ mo dhali imanciḵ a’di gwo uni ’koshkina ṯe/ mo be dhali uni ṯelki mii ’pen mo mmo’ce’d pos mo dhali mmo’ka a’di mo be. Hili ki ’Kwani P̱arisiyiin p̱arki a’di jin miikunu e mo tani uni oki a’di gwo mo ki: Hili imanciḵ /e gwo uni miiki to jin dina gwoŋḵan jin c̱inu ki dhal bway mo mmomii ka cim ma pesu/ mo be. Dhali a’di ki o uni gwo mo ki: ’Kona um ki deŋ Gwo ma Dawuu’d e mo ’taa? ki a’di ’kosha ṯe/ mo tani dhali uni gwansan kun nyaḵki ’ko ki a’di mo tani ba a’di cic̱ki gu’b ma Arumgimis mo dhali shwa maaŋḵuthu’d jin di’di buŋ’kus mo, a’di jin dina gwoŋḵan jin c̱inu ki dhal a’di bway mo mmoshwa mo walla uni gwansan kun nyaḵki ’ko ki a’di mo, hili gom igasiis uni ’cena mo be. Walla ’kona um ki deŋ gwoŋḵan jin c̱inu e mo goma cim ma pesu/ mo ki igasiis kun ’kon e gu’b gi mondheleladhelel mo tani uni ’koki kara cim ma pesu/ ki jiŋ ḵogu mo dhali uni ’kon ka p̱o/ mo? Aha/ ṯora um gwo mo ki jaŋ kamu/ jin ca’d jin bol gu’b gi mondheleladhelel e mo tani di’di mahan mo be. Dhali waḵki/ um mini mish ’pemen gwo yansan mo tani, aha/ ona bwa ki momiimii mo dhali yisa abas jin ’ciṯẖu/ mo, um mini ’taki ’koki waḵ uni gun ’kon ka p̱o/ mo be. Haali/ Ya/ gi ’Kwani a’di ta tap̱a ga cim ma pesu/ mo be.
Wathi/ jin Ḵutha Me’d Guŋkuru/ mo
Dhali a’di yaki’d mo ’peni mun mo dhali cic̱ki’d mo e gu’b gi montul is buni mo be. 10 Dhali hili wathiŋ kamu/ diki’d mmun mo jin ḵutha me’d guŋkuru/ mo dhali uni doṯki a’di gwo mo ki: A’di ta gwo jin dhala gwoŋḵan jin c̱inu bway mo mmowac̱a/ wac̱ mo ka cim ma pesu/ mo ’taa? Wakan ki uni mini ’taki ta gi gwo mmoyer a’di is ki gway mo be. 11 Dhali a’di ki o uni gwo mo ki: Wathi/ jana di’di bwam umme, a’di jin ta’d gi ḵa’bala ’de/ jin biṯki’d e bwam jis mo ka cim ma pesu/ mo, mina a’di diki ya mo mmobu’th a’di mo dhali mmoḵal a’di ka pije/ mo ’taa? 12 Bahili wathimpa a’di gama she/ yol ki gam mo mmobol ḵa’bal e mo. Wakan a’di ta gwo jin dhala gwoŋḵan jin c̱inu bway mo mmomii miim ’boro’d ka cim ma pesu/ mo be. 13 Dhali yan’ko’d a’di ki o wathi/ gwo mo ki: Hethi me’d pini mo ma. Dhali wathi/ he’thki me’d piti mo dhali a’di wac̱kunu mo dhali a’di ’borkina me’d mo me’d jaŋ kamu/ mo be. 14 Hili ’Kwani P̱arisiyiin iikin ka pije/ mo dhali bu’th gwo jin gamu me’d ap̱o/ a’di mo gom mii jin mina uni ’ce’d a’di sho’k mo be.
Gwo ma Ishaya jin Onu Is Thimkunu mo be
15 Dhala Yesus a’di nyiṯẖki mii yansan mo dhali yaki’d mo ’peni mun mo. Dhali ’kwani ka ris baṯẖki a’di nsho’k mo dhali a’di ki wac̱ uni ’baar mo be. 16 Dhali a’di ki ḵan uni gwo mo mmodhalku/ ki dhal a’di ki a’di minu mish mo. 17 Dhali mii yansan a’di ta gwo jin thimkunu mo jin okin ma amanc̱i gwo ma Arumgimis kadhamo/ mo jin ta’da Ishaya mo ki:
18 Hili mo mo ma, c̱iŋkinam pem a’di jin kwanyka/ mo tani jin ta a’di jin enka/ mo dhali a’di jin ’bor ma ḵashiram pem bwa i is mo tani
aha/ mina c̱i Shi/in pem ap̱o/ a’di mo,
dhali a’di midi ṯor gwo gom miiŋḵar/e gom ’kwani kun ’koki ta ’Kwani Yahuuda/ mo be.
19 Dhali a’di midi diki wal mo walla midi diki ko kagahara mo
walla mina jan ’deŋ kamu/ diki ciḵ ’twam piti mo e bway tur jin iinu mo be.
20 Dhali a’di midi diki ’ce’d bwa mo me’d apil jin mu/u mo
walla midi diki usa thus jin mura she/ ikup̱ mo
ntagi a’di midi ḵal mo ma ḵar/e ki mo jin minu p̱i mii e mo be.
21 Dhali ki gway piti mo tani a’di mina ’kwani kun ’koki ta ’Kwani Yahuuda/ ita ga ’teŋ kap̱e/ mo be.
Gwo Sor jin Walu ap̱o/ Shi/in Dheleladhelel mo
22 Dhali yan’ko’d wathi/ jin ta’da ja’da/ mo dhali jin mol ’twa/ wal mo dhali jin bu’th ma rum thus mo tani ḵalkunu mo e a’di mo dhali a’di ki wac̱ a’di mo. Wakan a’di jin mol ’twa/ wal mo tani a’di oki gwo mo dhali p̱ar to e mo be. 23 Dhali aris ’kwani ’baar mo merkin mo dhali o gwo mo ki: Dina yan ki ta Ya/ ma Dawuu’d mo ’taa? 24 Hili ki ’Kwani P̱arisiyiin ciḵki a’di mo tani uni o gwo mo ki: A’di ta jasi jim ma Baalsebuul mo jin ta tap̱a ma ruma ’cesh mo jin urkina wathi/ yansan arum thus ka pije/ mo. 25 Dhali a’di mishki gwom buni kun kuluma uni ibwa mo tani a’di ki o uni gwo mo ki: Aris ’peŋkuman bampa/ kun ḵwa/u bwa mo e is buni mo tani uni shi/ki is mo dhali ’peŋkuman bampaŋ kamu/ walla gu’b jin ḵwa/u bwa mo e is piti mo tani midi mol dosh mo be. 26 Dhali waḵka Seṯaan uru’da Seṯaan ka pije/ mo tani a’di ḵwa/u bwa mo ap̱o/ is piti mo. Ba bampam piti midi mish dosh kata mo? 27 Dhali waḵki/ aha/ ura aruma ’cesh ka pije/ ki gway ma Baalsebuul mo tani a/dhali iya/m bum mini ur uni ka pije/ kaja mo? Wakan uni mini ta um imandwall gwo mo. 28 Hili waḵki/ ki Shi/in ma Arumgimis jin urka/ aruma ’cesh ka pije/ mo tani dhali yan’ko’d Bampa/ ma Arumgimis midi p̱u’du/ ap̱o/ um mo be. 29 Walla ki wathi/ midi cic̱ gu’b gi wathi/ jin ’bitha’bi’th kata mo dhali ḵal tom piti mo hili isi ciki/ a’di midi mii deḵ wathi/ jin ’bitha’bi’th ka shi/ nṯwa/a/ mo. Dhali yan’ko’d mo tani ka jiŋ gana/ a’di midi ḵwal gu’b piti to mo be. 30 A’di jin diki di nyaḵki aha/ mo tani a’di di’d ap̱o/ aha/ mo dhali a’di jin diki nyaḵ is tul ki aha/ mo tani a’di ta’da aḵwa/um bwa ki aha/ mo be. 31 Wakan aha/ ṯora um gwo mo ki: Ka aris miinthus mo dhali gwo sor jin wala ’kwani mo tani uni dhalkunu ’kwani ’pen mo be. Hili a’di jin wal gwo sor ap̱o/ Shi/in mo tani yisa minu dhal miinthus piti ’pen mo ki sule/ mo. 32 Dhali a’diyin jin midi o gwo ap̱o/ Ya/ gi ’Kwani mo tani a’di minu dhal miinthus piti ’pen mo, hili a’diyin jin o gwo sor ap̱o/ Shi/in Dheleladhelel mo tani a’di minu ’koki dhal miinthus piti ’pen mo hili ki she/ yil yan mo walla ki yil jin midi p̱u’du/ mo be.
33 Hili kari cwa jin ’boro’d mo dhali maman piti jin ’boro’d mo, walla kari cwa jin shiyi’d mo dhali maman piti jin shiyi’d mo, haali/ cwa mishu ki maman piti mo be. 34 Um uc̱i gi tasha/, um mishi gwo jin ’boro’d o kata mo? ki um ta kun ta thus ki thus kan mo? Haali/ ’peni mo jin isha to ḵumma/ eya du mo tani ’twa/ a’di c̱iki gwo mo be. 35 Dhali wathim ’boro’d jin isha tom ’boro’d ḵumma/ eya du mo tani a’di ḵalki miim ’boro’d mo dhali wathi/ jin ta thus jin isha tonthus ḵumma/ eya dum piti mo tani a’di ḵalki tonthus mo be. 36 Aha/ ṯora um gwo mo eya tee yan gi gwon dwall mo tani ’kwani minu ḵam ’kup̱ ki gwo mo goma ris gwo ’baar mo ki ’beles kun ṯẖutha uni mii mo mmo/o mo be. 37 Haali/ ki gwom pini mo tani /e minu kar ka ḵar/e mo dhali ki gwom pini mo tani /e minu waḵ mo be.
’Kwani kun Tana Nyaḵum Yil kun Ta Thus ki Thus mo Ŋap̱ki Jamas Mii mo
38 Dhali yan’ko’d iman’kwar ton tiya dhali ’Kwani P̱arisiyiin mo tani uni oki a’di gwo mo ki: Amanṯor gwo, aman ona bwa ki p̱ar jamas mii e ’peni /e mo be. 39 Hili a’di thoḵki uni gwo mo ki: ’Kwani kun ta thus ki thus mo dhali kun ta imanmii miinyc̱al ka nyaḵum yil buni mo tani simmki jamas mii e mo, hili jamas mii yisa minu c̱i gom uni mo hili isi ciki/ jamas mii jin ta’da amanc̱i gwo ma Arumgimis kadhamo/ mo jin ta’da Yuunaan mo be. 40 Haali/ me’d jin dikin ma Yuunaan ka cim kwara mo dhali ka cim kwara ki mon’thiny ilu/ mo e bwan to yi’de/ mo tani wakan si’da/ mina Ya/ gi ’Kwani di ka cim kwara mo dhali ka cim kwara ki mon’thiny ilu/ mo eya du gi mony’cesh yansan mo be. 41 ’Kwani gi Pa Ninawa mini cu mis mo e gwon dwall mo nyaḵki ’kwani ma nyaḵum yil gwansan mo dhali uni mini waḵ uni mo, haali/ uni ’koki rica du is mo gom gwo jin c̱ikin ma Yuunaan mo, dhali hili jaŋ kamu/ di’di mahan mo jin eḵki’d ka Yuunaan mo be. 42 Dhala yim jin ta’da maliḵ ’peni ’ko’d gwar ma biny cam mo tani midi cuyu/ mis mo e gwon dwall mo nyaḵki ’kwani ma nyaḵum yil gwansan mo dhali waḵ uni mo be haala yim p̱u’dki’d mo ’peni mo jin dina mony’cesh ’kup̱ mo mmociḵ yuḵ ma Sulemaan mo dhali hili mo mo ma, jaŋ kamu/ di’di mahan mo jin eḵki’d ka Sulemaan mo be.
Mo jin Doḵkin ma Rum Thus kun Nyo/on ka Nyaŋ’ko’d mo
43 Ka rum thus kun nyo/on iikin ka pije/ ’peni wathi/ mo tani a’di yaki’d ki tur mo e mo jin dar gi yi’de/ mo mmoŋap̱ mo mo mmosi/is mo hili a’di diki gam mo mo be. 44 Dhali yan’ko’d a’di ki o gwo mo ki: Aha/ mina doḵ ka nyaŋ’ko’d mo e gu’b pem mo ’peni mo jin yayika/ mo ’peni cine/. Dhali ki a’di p̱u’dki’d mo tani a’di gamki a’di bwa ’te/ mo mmodhi’thkunu a’di mo dhali mmothosonkunu aris to ’baar mo ki ’bore/ mo be. 45 Dhali yan’ko’d a’di ki ya mo dhali susa rum thus kun ’koni pesu/ nyaḵki a’di mo kun ta thus ki thus mo mmobol a’di e ki is piti mo dhali uni cic̱kin mo dhali nyaḵki ’ko mo. Dhali monyc̱a’b gi wathi/ jin ta jiŋ ’ko’d mo tani a’di warki’d ki shi/ mo mmobol jin ṯwa/a/ e mo be. Wakan si’da/ a’di mina e waki ’kwani ma nyaḵum yil gwansan kun ta thus ki thus mo be.
KoYesus dhali Ikam Piti mo
46 Dhali ki a’di di’d mmo/o ’kwani gwo mo tani hili kum dhali ikam doshkina pije/ mo mmodoṯ gwo mo mmoṯora ṯor ki a’di mo be. 47 Wathiŋ kamu/ ṯorki a’di gwo mo mmo/o gwo mo ki: Ata’dam pini dhali ikam pini uni ’kokin mo mmodosha pije/ mo mmodoṯ /e mo mmoṯora ṯor ki /e mo be. 48 Hili a’di thoḵ wathi/ gwo mo dhali o a’di gwo mo ki: Aja a’di ita’da ata’dam pem mo dhali aja a’di ita ikam pem mo? 49 Dhali a’di ki he’th me’d piti mo ’kup̱ ki imanciḵ a’di gwo mo dhali a’di ki o gwo mo ki: Ita’dam pem anan mo dhali ikam pem anan mo be. 50 Haali/ a’diyin jin mii bwa ma Ababam pem jin di’d e momis mo tani a’di ta’da akam pem mo dhali ’bwah pem mo dhali ata’dam pem mo be.