19
Yesus Ṯorki Gwo gom Mo jin Dhaluwa Dhal ’Pen mo
Dhali ka Yesus ’baarki’da ris gwo gwansan mo mmo/o mo tani a’di yaki’d mo ’peni Pany Jaliil mo dhali cic̱ mo e Bampa/ Yahuudiyya mo e bwamp̱o/ Yi’deŋ Ḵumma/ Uurdun mo be. Dhali adhana waambuhany ’kwani caaca baṯẖki a’di nsho’k mo dhali a’di ki wac̱ uni mo be. Dhali ’Kwani P̱arisiyiin p̱u’dkini a’di mo dhali pal a’di ki gwo mo mmo/o gwo mo ki: A’di ta mii jin dhala gwoŋḵan bway mo mmomina wathi/ thoson gwo mo mmodhal ashim piti ’pen mo goma ris miin tiya kun ṯocon mo ’taa? A’di ki thoḵ gwo mo ki: ’Kona um ki deŋ gwo e mo ki a’di jin uḵki uni ’peni ka muŋ’kup̱ mo uḵki uni mo mmota wathiŋ gwaṯẖ mo dhali wathim ’bomi mo ’taa? Dhali a’di ki o gwo mo ki: Haali/ gom ’kup̱ mii gi wakan mo tani wathi/ midi mii dhal com ’pen mo dhali kum ’pen mo dhali gam is me’d ki ashim piti mo dhali uni su/ ṯala buŋgwar isa ṯal ’de/ mo be. Wakan uni doḵ/e ’koni su/ doḵ/e yisa. Hili uni ṯal ’de/ mo. Haali/ gwo gi wakan mo tani a’di jin gam ma Arumgimis is mo mmota isa ’de/ mo tani dhalku/ ki dhal wathiŋ kamu/ bway mo mmoḵwa/ uni bwa mo. Dhali uni ki thoḵ a’di gwo mo ki: Ba katinta iḵan ma Musa gwo mo ki wathin ṯal ’de/ midi thosona warka/ jin dhaluwa dhal ’pen mo mmodhala yim ’pen mo? Dhali a’di ki thoḵ uni gwo mo ki: Haali/ adum bum kun ’bitha’bi’th mo tani aMusa dhalki um bway mo ba/ mmodhal up̱ bum ’pen mo, hili ’peni ka muŋ’kup̱ mo tani a’di yisa wakana. Dhali aha/ ona um gwo mo ki: A’diyin jin midi dhal ashim piti ’pen mo gom ma to gunn kun ṯocon mo dhali mash jaŋ kamu/ mo tani a’di miiki miinyc̱al mo be. Mo ma dhal ’pen midi diki mii di mo gom ma to gunn kun ṯocon mo, hili isi ciki/ mo waḵka ’bom mii miinyc̱al ki wathiŋ kamu/ mo be. Dhali a’diyin jin midi masha ’bom jin dhal ma kaṯẖim piti ’pen mo tani a’di miiki miinyc̱al mo.
10 Dhali imanciḵ a’di gwo o a’di gwo mo ki: Waḵki/ wakan gom wathiŋ gwaṯẖ mo gom gwo gi ash mo tani mane shi/ miim ’boro’d jin minu mash mo? 11 Hili a’di ki o uni gwo mo ki: Aris ’kwani ’baar mo yisa mini bu’th gwo yansan mo yisa, hili jasi uni gwansan kun c̱ikunu a’di mo be. 12 Haali/ ’kwanin tiya ’kon ki mantil wakan mo ’peni mo jin dhodhu uni mo dhali ’kwanin tiya ’kon kun ta mantil ’peni mantil kun miina ’kwani uni mo dhali ’kwanin tiya ’kon kun mii is buni ki mantil mo uni ’cena mo gom gway gi Bampa/ gi Momis mo. A’di jin mishi gwo yansan bu’th mo tani dhalki a’di bu’th a’di mo ma.
Yesus ’Borki Ushi Uc̱iŋ Gwa’dga/ Mii mo
13 Dhali yan’ko’d ’kwani ’kon mmoḵali uc̱i i a’di mo ki a’di midi kar me’d piti ap̱o/ uni mo dhali ’tho mo. Dhali imanciḵ a’di gwo uni ḵucurki ’kwani ki gwo mo be. 14 Hila Yesus ki o gwo mo ki: Dhalki uc̱i iiyini aha/ mo ma. Dhalki uni ki non mo haali/ e Bampa/ gi Momis mo tani a’di ta’d gi uni gi wakan mo be. 15 Dhali a’di ki kar me’d piti ap̱o/ uni mo dhali ya mo be.
Wathin Dhuru’c jin Ta Pa ki Pa mo
16 Dhali hili, jan ’de/ p̱u’dki’di a’di mo mmo/o gwo mo ki: Manṯor gwo, tom ’boro’d jin miga/ mii mii mo ta’da ta mo? mmogam mondiki/e ki sule/ sule/ ya ye ’ba/ mo. 17 Dhali a’di ki thoḵ a’di gwo mo ki: Atinta doṯa /e aha/ gwo mo gom a’di jin ’boro’d mo? Jan ṯal ’deŋ kamu/ di’d jin ’boro’d mo. Waḵki/ /e mini ’taki cic̱ mondiki/e mo tani dhuyi gwoŋḵan kun ’kwarkunu mo ma. 18 Dhali a’di ki o a’di gwo mo ki: Jana? Dhala Yesus ki thoḵ a’di gwo mo ki: /E mini mii dhalka ’kosh ki mii ’kosh mo. /E mini mii dhalki c̱al ki mii mii mo. Dhali /e mini mii dhalku/ ki mii ḵwal to mo. Dhali /e mini mii dhalku/ ki aḵ wathiŋ kamu/ gwo i is mo. 19 Taḵi cim dhali kwan mo dhali /e mini ena mannyaḵ c̱a’b pini me’d is piniŋ gana/ mo be. 20 Dhali dhuru’c wathi/ ki thoḵ a’di gwo mo ki: Aris to gwansani ’baar mo tani miikika/ mo. Dhali to jin wakata i/aṯẖka/ mo? 21 Yesus ki thoḵ a’di gwo mo ki: Waḵki/ /e mini ’taki ta wathim ’borgaŋ gana/ mo tani yaku/ mo dhali yola ris to kun tana /e mo, dhali c̱iki uni ki ’kwani kun hatha’ko’d mo, dhali /e mini gam to kun ish ḵumma/ mo e momis mo. Dhali yayu/ mo mmobaṯẖ aha/ nsho’k mo. 22 Ki wathin dhuru’c ciḵki gwo yansan mo tani a’di yaki’d mo ki bwa jin diṯadiṯ mo, haali/ a’di ta wathi/ jin isha to ka enthus mo be.
23 Dhala Yesus ki o imanciḵ a’di gwo gwo mo ki: Ka jiŋ gana/ aha/ ona um gwo mo ki: A’di diṯa mii ki diṯ mo gom wathi/ jin ta pa ki pa mo mmocic̱ Bampa/ gi Momis mo be. 24 Doḵ/e aha/ ṯora um gwo mo ki: A’di ’disha mii ki ’dish mo gom kalman mo mmoya ki solol e jisa ’dip̱ira/ mo mmodhal wathimpa e i is mo, a’di jin ta pa ki pa mo mmocic̱ Bampa/ ma Arumgimis mo be. 25 Ki imanciḵ a’di gwo ciḵki gwo yansan mo tani uni ’kokin mo mmomer kagahara mo mmo/o gwo mo ki: Waḵki/ a’di wakan mo tani ba ija a’di mminu iwoṯẖ mo? 26 Hila Yesus ki hil uni mo dhali o uni gwo mo ki: Ki miiŋ ’kwani mo tani a’di molu mii mo, hili ka Arumgimis mo tani aris to ’baar mo mishu mii mo be. 27 Dhali yan’ko’d Buṯerus ki thoḵ a’di gwo mo ki: Hili, aman dhalkina aris to ’peni ’baar mo dhali baṯẖ /e nsho’k mo dhali aman mina ta ga ta mo? 28 Yesus ki thoḵ uni gwo mo ki: Ka jiŋ gana/ aha/ ṯora um gwo mo ki e momis jin this dhali e mony’cesh jin this mo tani ki Ya/ gi ’Kwani midi c̱a’ba p̱o/ ḵursi gi monycam piti mo tani um kun baṯẖi aha/ nsho’k mo tani mini ’ko si’da/ ap̱owa ḵursi ma maliḵ kun ’koni ’kume’d i’ce’dka su/ mo mmodwall uc̱i ma Israyiil gwo mo, uni kun ’kon ma waḵi ’kume’d i’ce’dka su/ mo be. 29 Dhali aris ’kwani ’baar mo ka ’deṯe/ ’deṯe/ uni gun dhalki gu’b buni ’pen mo walla ikam buni mo walla i’bwah buni mo walla icom mo walla ikum mo walla uc̱im buni mo walla mo mo gom gway pem mo tani uni mini bu’th to ki me’d iss ’kwanimpa mmudhe’d mo dhali ta gi mal gi moŋ’koki/e ki sule/ sule/ ya ye ’ba/ mo. 30 Hili ’kwani ka ris kun ’koni ṯwa/a/ mo tani uni minu dhu ŋ’ko’d mo be dhali uni gun ’koni ’ko’d mo tani minu dhu nṯwa/a/ mo be.