12
Eya manyuḵ gway mo: isi ki gwo ma sheminith mo. Gway ma Dawuu’d.
Woṯẖi/ awoṯẖ mo ma, Tap̱a. Haali/ jaŋ kamu/ yisa di’da naskina/ jin ta’da gayiin mo,
haali/ uni kun ta ku isiŋ gana/ mo tani torki sho’k ka pupush mo ’peni bwaman gi ya/ gi ’kwaniny’cesh mo be.
Aris ’kwaniny’ceshi ’baar mo ka ’deṯe/ ’deṯe/ mo tani takina ṯor ka ṯor ap̱o/ imannyaḵ ’dish gu’b buni is mo,
ki gwo maŋ buni ’pena le’d buni ka maḵ mo dhali ka du kun ’koni su/ mo tani uni ki ṯor gwo mo.
Dhalki Tap̱a a’di ’ciṯẖki’da risa maŋ kun maŋu ka maḵ ’peni ’twa/ mo,
dhala le’d kun dhu dhan ’ba/ ki ca mo,
uni gwansan kun o gwo mo ki: Ka le’d bana mo tani ana mina p̱i gwo jip̱i/ mo,
ale’d bana ’kon nyaḵki ana mo, kaja a’di ita tap̱am bana mo?
 
Haali/ uni gun hatha’ko’d mo tani uni yap̱kunu mo, haali/ uni gun mini mii ta gi to mo tani uni ohonkin mo,
aha/ mina cu mis shwane/ mo, a’di ta gwo jin ona Tap̱a mo,
dhali aha/ mina kar a’di ki ’dantar e mo jin o a’di bwa mo.
Aris gwo kun ona Tap̱a is mo tani uni ta gwo kun onu is mo kun dhelelkin mo,
’dolkon kush uni iṯo’dkunu ki o’d jin c̱a’b ki wur wur mo ’pena ’cesh mo,
uni dhukunu i o’d me’di pesu/ mmodhelel a’di mo.
 
Ayy Tap̱a, miiyi mii mmocesh am ka p̱o/ mo ma,
jiyi aman ’pena nyaḵum yil gi ’kwani gwansan mo ma ki sule/ mo.
Eya ris ’twaŋkal kuku/ mo uni kun ta thus ki thus mo tani ’kaḵarki mo mo,
me’d miim bulga/ a’di ikaru ki ca e bwaman iya/ gi ’kwaniny’cesh mo.