29
Gway ma Dawuu’d.
C̱iyi Tap̱a monyca mo, ayy um gun ’koni momis mo,
C̱iyi Tap̱a monyca mo dhali mom’bi’th mo.
C̱iyi Tap̱a monyca ki gway piti mo
dhali luŋi Tap̱a e monyjarom piti jin ḵogu mo.
 
’Twa/ gi Tap̱a a’di diki’da p̱owa ris yi’de/ mo.
Dhali Arumgimis ki monyca a’di ta ’twan tor ma sho’k mo,
Tap̱a jin di’da p̱owa ris yi’de/ ’baar mo.
’Twa/ gi Tap̱a a’di ta gi mom’bi’th caaca mo,
dhali ’twa/ gi Tap̱a a’di ’tu’dkunu mo ki mo/eḵ mo.
’Twa/ gi Tap̱a a’di ’ce’dki cwa kun wana e ka bwanyayiis bwa mo,
Tap̱a a’di ’ce’dki cwa kun wana e ka bwanyayiis bwa mo kun ta cwa gi Pan Lubnaan bwa mo.
A’di ki kar cwa yan e Pan Lubnaan mmop̱eya ŋalbothoŋ mo me’d ari bip̱ mo,
dhali ’Kuwosh Siryuun me’d dhuru’c ari morbip̱ mo jin shwa’da nyor ka nyor mo.
’Twa/ gi Tap̱a a’di dhi’thki mo ka le’dan o’d ki ’bala’c ’bala’c mo.
’Twa/ gi Tap̱a a’di yiḵinki mombwaasho is mo,
Tap̱a a’di yiḵinki mombwaasho is ki Paŋ Kaadish mo.
’Twa/ gi Tap̱a a’di ki dhu abuyymo mmodho’th ushan mo
dhali mmo’cwar ’cemen gi bwanycwa mo.
Dhali e gu’b gi mondheleladhelel piti mo tani aris ’kwani ’baar mo cuun ki: Monyca mo.
 
10 Tap̱a a’di c̱a’bki’da p̱owa ḵursi ap̱owa gannu/ yi’de/ mo,
Tap̱a a’di c̱a’bki’da p̱owa ḵursi ma maliḵ ki sule/ sule/ mo.
11 Dhalki Tap̱a c̱i mom’bi’th piti ki ’kwanim piti mo.
Dhalki Tap̱a ’bor ’kwanim piti mii ki moŋḵu’th is mo.