AWARKA/ JIN ’KONA ’BANI SU/ MO.
42
Eya manyuḵ gway mo. Gway gom iya/ ma Guurah mo jin yethu sho’k mo.
Me’da sheṯ jin ḵara ce jin ta yoll mo a’di jin ona bwa ki yi’de/ jin kasha e ki kash mo tani
wakan si’da/ aḵashiram pem c̱orki’da c̱or gom /e mo, ayy Tap̱a Arumgimis.
Aḵashiram pem budha ṯe/ miiŋḵar/e goma Arumgimis mo,
goma Arumgimis jin di ki e mo.
Ki aha/ mina p̱u’d kakasja dhali hil bwam/e ma Arumgimis mo?
Jabu’th em pem a’di warki’d ki tonṯem pem gi montee mo
dhali mon’thiny mo,
ka yiha/ ki ’kwani ’kon mmorash aha/ gwo o mo ki:
Mane Arumgimis pini mane?
To gwansan mo tani uni kakika/ e mo,
me’d jin wolkika/ ḵashiram pem ka pije/ mo:
me’d jin yaka/ nyaḵka buhany ’kwani mo
dhali shu uni bway ka jintura/ e gu’b ma Arumgimis mo,
ki bwam ’boro’d kun ḵumu cuuwa/ mo dhali yuḵ gway kun ’boruwa ’bor bwa i is mo,
me’d jin dhukin ma waambuhany ’kwani kun ḵogu acim mo.
 
Katinta ibiṯu/ /e eya ’cesh mo, ayy aḵashiram pem mo,
dhali atinta i/usha /e me’d kan e aha/ mo?
Tayi ka ’teŋ kap̱e/ eya Arumgimis mo. Haali/ aha/ mina doḵ/e maŋ a’di mo,
a’di jin ta’da manwoṯẖ pem dhali Arumgimis pem mo.
Aḵashiram pem a’di biṯu/ ’ko’da ’cesh e aha/ mo.
Wakan aha/ kakina /e e mo
’pena ’cesh gi Pan Uurdun mo dhali gi Pan Harmuun mo
dhali ’peni ’Kuwosh ma Misar mo.
Moŋ’kulga/ jin yuḵu ki moŋ’kulgaŋ kamu/ mo
me’d jin dora yi’deŋ ḵuku/ ḵukum pini mo.
Aris yi’dem pini kun bir bakal mo dhali aris eŋ ḵuthar yi’dem pini
uni ḵalki aha/ ka ’cesh mo.
Ki montee isa yempa/ mo tani Tap̱a a’di ḵanki mo/en piti jin ṯelu sho’k mo
dhali mon’thiny mo tani gway piti di’d nyaḵki aha/ mo,
mmo’thowa Arumgimis gi mondiki/em pem mo.
 
Aha/ ona gwo eya Arumgimis jin ta wosh pem mo ki:
Atinta iŋana /e aha/ kan mo?
Katinta gara/ imiga/ c̱a’b jasi gwolu/ kan mo
gom mosiri’c gi uni kun ta ’kup̱ ki aha/ kan mo.
10 Me’d wathi/ jin ’disha ’twa/ mmowu mo ’peni jama/ jin doruwa dor e buŋgwar is pem mo tani
uni kun ta ’kup̱ ki aha/ mo sorki aha/ mo,
dhali ka yiha/ mo tani uni ’kon mmorash aha/ gwo o mo ki:
Mane Arumgimis pini mane?
11 Katinta ibiṯu/ /e eya ’cesh mo, ayy aḵashiram pem mo,
dhali atinta i/usha /e me’d kan e aha/ mo?
Tayi ka ’teŋ kap̱e/ eya Arumgimis mo. Haali/ aha/ mina doḵ/e maŋ a’di mo,
a’di jin ta’da manwoṯẖ pem dhali Arumgimis pem mo.