53
Eya manyuḵ gway mo, isi ki koŋ gway jin gwonu gom bwan diṯi’d mo. Gway jin yuḵ ma Dawuu’d mmoyetha ye’th sho’k mo.
A’di jin ta p̱us mo tani o gwo eya dum piti mo ki: Arumgimis p̱iyi’d mo.
Uni p̱u/kin mo, dhali uni mii mii kun bulabul mo.
Jaŋ kamu/ jin mii’d ka ḵar/e yisa di’da.
Tap̱a hilki mo ka luŋgu’b ’peni mis
ap̱o/ uc̱i gi ’kwaniny’cesh mo
mmop̱ar e mo waḵki/ jan ṯal ’deŋ kamu/ mii mii ki yuḵ yuḵ mo,
mmosimm jasi Arumgimis e mo.
Uni ’baar mo iikini dheres mo,
uni ’baar mo wakina e ki to kun p̱u/kin mo.
Jan ṯal ’deŋ kamu/ yisa di’da jin mii mii jin ’boro’d mo,
ṯal ’de/ p̱iyi’d mo be.
’Kona uni ki nyiṯẖa, aris uni gwansan kun mii tonthus mo,
uni kun shwa ’kwanim pem me’d tonṯe/ mo
dhali uni ’koki yuḵa Arumgimis mo?
Uni nanni kun ’kon e dhan mo kun ḵogu is mo,
mo jin ḵogu is wakan diki di ’peni kadhamo/ mo.
Haali/ Arumgimis midi rasa sima/ gi ’kwani kun ushuna Arumgimis mo.
Uni minu dhu ki mo ma ’the is mo haali/ Arumgimis waḵki uni mo be.
Ayy mo jin ’cuḵuwa ’cuḵ gom ’Kwani ma Israyiil mo tani a’di midi ’taki p̱u’du/ ’pena Sihyuun moyi.
Ka Arumgimis midi wara shamaneṯṯan ki ’kwanim piti is mo tani
Yakuub mina bwa ’kuny mo dhali Israyiil mina bwa ’bor mo be.