83
Gway jin yuḵu mo. A’di jin ta gway ma Asap̱.
Ayy Arumgimis, dhalku/ ki c̱a’b ki shwamm mo.
Dhalku/ ki c̱a’bi bu’th moŋḵu’th is pini mo walla di ki shwamm mo, ayy Arumgimis.
Haali/ hili mo mo ma, ’kwaniŋ ’kup̱ pini uni miikina dulaṯṯ mo.
Uni gwansan kun shi/ki /e i e mo tani uni ’deki ’kup̱ buni ki mis mo.
Uni ’thiki gwonthus ’cesh ap̱o/ ’kwanim pini mmocesh uni mo.
Uni ṯorkina ṯor mmonṯal ’de/ ap̱o/ unim pini gun ceshkina /e ka p̱o/ mo.
Uni o gwo mo ki: Iiyu/ mo, dhalki ana dhidha uni sho’k ka pupush ’peni kal jin tana uni mo.
Dhalku/ ki dhal gway ma Israyiil ki a’di minu ka e doḵ/e mo.
Nye, uni ’dap̱an ki me’d ki gwom buni ka rem ’kup̱ mo.
Ap̱o/ /e mo tani uni ki gam gwo me’d mo.
Gu’ba’ku/ gi ’Kwani Pa Aduum dhali ’Kwani ma Isma/iil
dhali ’Kwani gi Pa Muwab dhali ’Kwani gi Pa Haajar mo,
dhali ’Kwani gi Pany Jibaal dhali ’Kwani gi Pa Ammuun dhali ’Kwani gi Pa Amalik,
dhali ’Kwani gi Pam P̱alasthiin nyaḵka ris ’Kwani gi Pan Sur mo.
Dhali ’Kwani gi Pan Ashshuur si’da/ uni gamki gwo me’d ki uni mo.
Uni ta ’kwani kun ’bi’th ma bi ki ’bi’th kun ta uc̱i ma Luuth mo.
Doshi ma dhali ’cunycuri yan mo.
 
Wakan /e mini mii miim pini ap̱o/ uni me’d jin miikina /e ap̱oŋ ’Kwani gi Pam Midyaan mo,
dhali me’da Sisara dhala Yabin mo e Yi’de/ ma Kishun mo,
10 uni gun ’ce’dkunu sho’k mo e Pan Endor mo,
uni gun warkin ki gure/ gom mony’cesh mo.
11 Dhuyi mom buni kun tana uni ’penkap̱an mmowa e ka Guraab dhala Diib mo
dhali aris iya/ ma maliḵ buni mo me’da Sabah dhala Salmunnaa/ mo.
12 Uni gun o gwo mo ki: Dhalki ana budha to gom is bana mo
’pena shon dhii/i’d ma Arumgimis mo.
13 Ayy Arumgimis pem, dhuyi uni mmowa e ki ’tham jin ’theḵi bu’da’cesh ki ji wuṯul mo,
me’da ’pi’b jin ’dashu ibwambori ’tham mo.
14 Me’d o’d jin shwaki bwanycwa mo,
dhali me’da le’dan o’d jin shwaki’d ka le’d eya ris ’kuwosha turga/ mo tani
15 wakan /e mini ŋal uni ka c̱unthar pini mo,
dhali p̱or uni bwa ka p̱unthar pini mo.
16 ’Tu’dki uni bwam/em buni ki mo ma ’the is mo,
ki uni mini ’taki ŋap̱ gway pini mo, ayy Tap̱a.
17 Dhalki uni dhunu ki mo ma ’the is mo dhali ’koku ki ’ko ma c̱is ki sule/ sule/ mo.
Dhalki uni ’ce’dki sho’k mo ki mii jin thiskunu mii ’ko’d e ki dar ka ’the mo.
18 Dhalki uni mish gwo ’ban mo ki /e a’di iṯal ’de/ mo jin tana gway pini Tap̱a mo,
/e jin Caa e ki Ca ap̱o/ mony’ceshi ’baar mo.