96
Ayy, yuḵi gway e Tap̱a gway jin ta jin this mo,
yuḵi gway e Tap̱a mo aris ’kwaniny’ceshi ’baar mo.
Yuḵi gway e Tap̱a mo, dhali ’bori gway piti mii mo,
ṯori gwo gom bway mowoṯẖ piti ’pena tee itana tee mo.
Bahi monycam piti e bwaman kal gi ’kwaniny’cesh mo,
dhali miim piti kun miina a’di ki momer e bwaman ma ris ’kwani mo.
Haali/ Tap̱a a’di caaca mo, dhali ki nyanye/ mo tani a’di iminu taḵ mo.
A’di iminu ḵo/ mo ap̱owa risa rum p̱inyconi ’baar mo.
Haali/ arisa rum p̱inycon gi ’kwani mo tani uni ta tomp̱inycon kun luŋa ’kwani mo.
Hili Tap̱a a’di uḵki momis mo.
Montaḵ dhali mo jin eḵa/ eḵ uni ’koni bwambori a’di mo,
mom’bi’th dhali monyjarom piti uni ’kon e mom piti jin ḵogu mo.
 
C̱iki Tap̱a monyca mo, ayy um uc̱i gi ’kwani mo,
c̱iki Tap̱a monyca mo dhali mom’bi’th is mo.
C̱iki Tap̱a monyca mo, a’di jin ’dap̱a gway piti ki ’dap̱ mo.
Guyi to jin c̱inu mmo’ciṯẖ ’kus mo dhali iiyi e mom piti jin di ’kup̱ ḵany mo.
Luŋi Tap̱a ki burrinye/ ma du jin hidhu ki hitha dhelelga/ mo.
Dhali deeyi ki bir bir ibwambori a’di mo, aris ’kwani ’baar gi mony’cesh mo.
 
10 Oyi gwo e bwaman kal gi ’kwaniny’cesh mo ki: Tap̱a a’di ijiki’da ji mo.
Nye, mony’cesh a’di ṯelkunu sho’k mo, dhali a’di molu joc̱ ki sule/ sule/ mo be.
A’di midi dwall ’kwani gwo ki dar gi mii ma gwar ’de/ mo.
11 Dhalki momis ’kunya bwa mo dhali dhalki mony’cesh si’da/ ’kunyu bwa mo,
dhali dhalki ḵumma/ yi’de/ si’da/ bir bakal mo dhali aris to gwansani ’baar mo kun ’tu’d a’di bwaman mo.
12 Dhalki bwam mondhe’d yuḵ gway ki moŋ’kuny bwa mo dhali aris to ’baar mo kun ’kon e bwaman a’di mo.
Yan’ko’d aris cwa ’baar mo gi bwanycwa mini yuḵ gway ki moŋ’kuny bwa mo
13 ibwambor gi Tap̱a mo, haali/ a’di p̱u’dki’d mo,
haali/ a’di p̱u’dki’d mo mmodwall mony’cesh gwo mo.
A’di midi dwall mony’cesh gwo ki mii ma ḵar/e mo
dhali ’kwaniny’cesh ki gwoŋ ganam piti mo.