99
Tap̱a a’di ijiki’da ji mo. Dhalki ’kwani deen ki bir bir mo.
A’di c̱a’bki’d eya ḵursi ma Maliḵ eya p̱owa c̱arabiim mo. Dhalki mony’cesh theḵ she/ mo.
Tap̱a a’di caaca eya Sihyuun mo.
A’di ikarkunu ki ca ap̱owa ris ’kwani ’baar mo.
Dhalki ’kwani maŋ gway pini mo jin caaca mo dhala purem pini mo.
A’di iḵogu mo.
Maliḵ a’di c̱a’bki dem dem mo, a’di jin enki mo ma ḵar/e mo.
/E ṯelki mo jin daru gi mii ma dehe/ sho’k mo.
/E ki tor gwowa bora ’cesh gom mii ma ḵar/e mo
dhali mo ma ḵar/e goma Yakuub mo.
Kari Tap̱a Arumgimis bana ki ca mo.
Luŋi a’di e cwam piti jin dhuna a’di sho’k mo.
A’di iḵogu mo.
 
Musa dhala Haruun uni ita kum piti ibwaman ma gasiis mo.
Samu/iil si’da/ a’di ita jim piti e bwaman uni gwansan kun yuḵki gway piti mo.
Uni ki ko ’twa/i Tap̱a mo tani dhali a’di ithoḵki uni gwo mo be.
A’di ṯorki uni gwo ka raḵ jin wana e ka ḵa’dum ki jamas piti mo.
Uni dhuki gwonyc̱im piti mo,
dhali gwoŋḵan piti kun bahu mo kun c̱ikina a’di uni mo.
Ayy Tap̱a Arumgimis bam /e thoḵki uni ’twa/ mo.
/E tana Arumgimis jin gwamki uni mo,
hili /e ki ri’c uni gom tonthus buni jin thama uni mii mo.
Kari Tap̱a Arumgimis bana ki ca mo,
dhali luŋi a’di e ’kuwosha turgam piti jin ḵogu mo,
haali/ Tap̱a Arumgimis bana mo tani a’di ḵogu mo.