111
Maŋi Tap̱a mo.
Aha/ mina c̱i mo jin ’boruwa ’bor bwa i is ki Tap̱a mo ka dum pemi ’baar mo,
ki dhan ya ma tul ’kup̱ gi kwani kun dhelel ma du mo e bwaman ma tul ’kup̱ yan mo.
Mii gi Tap̱a a’di caaca mo,
dhali a’di thuḵkin ma ris ’kwani ’baar ka ’deṯe/ ’deṯe/ ki e mo, uni kun ’borkina bwa e uni mo.
A’di ’tu’du/ ki montaḵ mo dhali mo/eḵ mo e miin tom piti mo,
dhali miiŋḵar/em piti ’dimki ’kup̱ ki sule/ sule/ mo.
A’di ki raḵ miin tom piti jin miina a’di ki momer kanu e mo.
Tap̱a a’di ta’da ’the ka ’the mo dhali amanmiimii mo.
A’di ki thoson tonṯe/ gom uni gwansan kun ḵo/ki a’di mo.
A’di dina bwam piti ki ush mmota pa gom gwo jin gama a’di me’d mo.
A’di ki ṯor ’kwanim piti mom’bi’th gi miin tom piti mo,
dhali c̱i uni mal gi kal gi ’kwaniny’cesha tiya mo.
Miin to gi me’d piti mo tani uni ta ku isiŋ gana/ mo dhali kuŋ ḵar/e mo.
Aris gwoŋḵan gi ’twam piti uni ta ku gun minu gam is mo.
Uni ṯelkunu sho’k ki sule/ sule/ mo dhali ki sule/ sule/ mo,
mmothim uni ki mii ma isiŋ gana/ mo dhali ki mii ma ḵar/e mo.
A’di ki hash mo jin wanu ’ba/ ki ’kwanim piti mo.
A’di ki ḵan gwoŋḵan piti jin gamu me’d mmodi ki sule/ sule/ mo.
Gway piti ḵogu mo dhali mii ma purem piti mo.
10 Moŋḵo/ gom Tap̱a mo tani a’di ta monṯel ’pen gi moyuḵ mo.
Mo jin mishu gwo ’ban jin ’boro’d goma ris uni ’baar mo kun boṯkin ki a’di mo.
Momaŋ piti a’di i’dimki ’kup̱ ki sule/ sule/ mo.