118
Ayy c̱iyi mo jin ’boruwa ’bor bwa i is gom Tap̱a mo, haali/ a’di i’boro’d mo.
Mo/en piti jin ṯelu sho’k mo tani a’di ’dimki ’kup̱ ki sule/ sule/ mo.
Dhalka Israyiil o gwo mo ki:
Mo/en piti jin ṯelu sho’k mo tani a’di ’dimki ’kup̱ ki sule/ sule/ mo be.
Dhalki gu’b ma Haruun o gwo mo ki:
Mo/en piti jin ṯelu sho’k mo tani a’di ’dimki ’kup̱ ki sule/ sule/ mo be.
Dhalki uni gwansan kun ḵo/ Tap̱a mo tani o gwo mo ki:
Mo/en piti jin ṯelu sho’k mo tani a’di ’dimki ’kup̱ ki sule/ sule/ mo be.
 
’Peni mo ma c̱is pem mo tani aha/ yuḵkina Tap̱a mo.
Dhali Tap̱a thoḵki aha/ ’twa/ mo dhali kar aha/ ki ’kus mo.
Ki Tap̱a nyaḵ di ki aha/ mo tani aha/ mina ḵo/ toŋ kamu/ yisa.
To gi wakatinta imina ’kwani imii aha/ mo?
Tap̱a a’di diki’d e ’ko’d gwar pem mo mmowoṯẖ aha/ mo.
Aha/ mina hil mo ki e jin p̱inu mii e mo ap̱o/ uni gwansan kun shi/ki aha/ i e mo.
A’di ’boro’d mmobu’th mo jin huru jwa e Tap̱a mo
mmo’koki dhu mo jin wunuwa wuny jwa i is e ’kwani mo.
A’di ’boro’d mmobu’th mo jin huru jwa e Tap̱a mo
mmo’koki dhu mo jin wunuwa wuny jwa i is e iya/ ma maliḵ mo.
10 Aris kal gi ’kwaniny’cesh uni ’kamki aha/ ’kup̱ ki deḵ mo.
Ki gway gi Tap̱a mo tani aha/ ’ciṯẖkina uni ’twa/ mo.
11 Uni ’kamki aha/ ’kup̱ ki deḵ mo, mmo’kam aha/ ’kup̱ ka ris ’twaŋkal kuku/ mo.
Ki gway gi Tap̱a mo tani aha/ ’ciṯẖkina uni ’twa/ mo.
12 Uni ’kamki aha/ ’kup̱ ki deḵ me’da dham mo.
Uni shwan ki bar bar me’d o’d cwan ’de/ mo.
Ki gway gi Tap̱a mo tani aha/ ’ciṯẖkina uni ’twa/ mo.
13 Aha/ gac̱u/ ki gac̱ jin shi/ashi/ mo. Wakan aha/ ’barkina mo
hili Tap̱a woṯẖki aha/ mo be.
14 Tap̱a a’di ta mom’bi’th pem dhali gway pem mo.
A’di warki’d ki bway gi mowoṯẖ pem mo.
 
15 Ciḵi gwo mo ma, gom gwaya ’kunyka/ kun p̱inu mii e mo
e gu’b burrinye/ gi ’kwani gi miiŋḵar/e mo.
Me’da bim poros gi Tap̱a a’di miiki mii ki dar gi monyju/ mo.
16 Me’da bim poros gi Tap̱a a’di karkunu ki ca mo.
Me’da bim poros gi Tap̱a a’di miiki mii ki dar gi monyju/ mo.
17 Aha/ mina wu yisa, hili aha/ mina di ki e mo,
dhali tash miin to deŋ e kun miina Tap̱a mo.
18 Tap̱a a’di dorki aha/ ntagi aha/ bura is ki wap̱ wap̱ mo,
hili a’di yisa c̱iki aha/ mmowu mo yisa.
 
19 Ḵa’di aha/ ’twaŋkal ma goŋ ki mii ma ḵar/e mo
ki aha/ mina cic̱ e uni mo
dhali c̱i mo jin ’boruwa ’bor bwa i is ki Tap̱a mo.
20 Yansan a’di ta ’twaŋkala goŋ gi Tap̱a mo
jin mina ’kwaniŋ ḵar/e cic̱i cine/ mo.
 
21 Aha/ ’borkina /e bwa i is mo haali/ /e ciḵki aha/ ’twa/ mo
dhali war ki bway gi mowoṯẖ pem mo.
22 Wosh gana/ yansan jin waḵkina imannyaŋ gu’b mo tani
a’di warki’d ka dhana ’kaŋ’kup̱ wosh gi ’penabi mo.
23 Mii yansan a’di ita mii jin miikina Tap̱a mo,
dhali a’di ta mii jin meru em bana mo be.
24 Yansan a’di ita’da tee jin karkina Tap̱a mo.
Dhalki ana ’kunya bwa mo dhali ’bor bwa e a’di mo.
25 Tayi am is ki me’d mo, am kun yuḵkina /e mo, ayy Tap̱a.
Ayy Tap̱a, am yuḵkina /e mo, c̱iyi aman mo jin diluwa bora ’cesh mo.
26 Mom’bor mii gom a’di jin cic̱ki’d mo e gway gi Tap̱a mo.
Am ’bora /e mii mo ’peni gu’b gi Tap̱a mo.
27 Tap̱a a’di ita’da Arumgimis mo,
dhali a’di c̱iki ana moŋkush mo.
Nyoŋi mo jin ḵalu ya goma yuḵ ma tul ’kup̱ ka biny cwa mo
ntagi ce jin thumu e ’kup̱a gwaṯa/ jin miinuwa bas mo.
28 /E tana Arumgimis pem mo dhali aha/ mina c̱i mo jin ’boruwa ’bor bwa i is ki /e mo.
/E tana Arumgimis pem mo dhali aha/ mina kar /e ki ca mo.
29 Ayy c̱iyi mo jin ’boruwa ’bor bwa i is gom Tap̱a mo, haali/ a’di i’boro’d mo,
haali/ mo/en piti jin ṯelu sho’k mo tani a’di i’dimki ’kup̱ ki sule/ sule/ mo.