133
Gway jin yuḵu mmo/ii ka gagamis mo.
Hili mo mo ma, wa’di ’bora dhali bwaŋ ’kunyu’d wakata sa/
ki ’kwani kun ta ikam mmonyaḵ ’ko ki isa ṯal ’de/ mo.
A’di wana e ka yin jin ta yinthoŋ gana/ jin wolu i’kup̱ mo,
mmogus ka ’cesh mmothul ka halan’twa/ mo,
ap̱owa halan’twa/ ma Haruun mo,
dhali mmogus ka ’cesh mmothul ka yup̱en ’twaman burrinyem p̱om piti mo.
Dhali a’di wana e ki jap̱e/ gi Pan Harmuun mo,
a’di jin ṯa’kki’da p̱o/ ’Kuwosha turga/ ma Sihyuun mo.
Haali/ Tap̱a ḵanki mo jin ’boru mii e maṯṯaan mo,
gom mondiki/e ki sule/ sule/ ya ye ’ba/ mo.