Gwo jin ’Kwar ma Buulus gom ’Kwani gi Pa RUUMIYA mo
1
Mo jin Thenu Me’d mo
ABuulus jin ta c̱iŋkina/ ma Yesus Ḵrisṯẖos jin yuḵkunu mo mmota amankaru ki she/ mo, dhali a’di ki is piti ta jin karu ki she/ ’peni bwan tiya mo gom gwom ’borga/ ma Arumgimis mo, ’peni gwo jin okina a’di is ki imanc̱i gwom piti kadhamo/ mo jin ta gwo jin ’kwarkunu jin ḵogu mo be. Isi/ ki gwo gom Ya/m piti mo jin ta’da Yesus Ḵrisṯẖos Tap̱am bana mo, a’di jin dho’thkunu mo ’peni emen ma Dawuu’d mo isi/ ka yi’c buŋgwar is mo. Dhali a’di ṯoru eya tente/ ki a’di ta Ya/ ma Arumgimis mo ki mom’bi’th mo ki gwo gi Shi/in jin ḵogu mo mmopinu a’di mo ’peni mowu mo be. Dhali ki a’di mo tani am bu’thkina ’the mo dhali am takina imandhunu ki she/ mo imonṯal ’de/ mo e mmoha gwom piti e mo ki moŋgam gwo is mo em bwaman kal gi ’kwani e mony’ceshi ’baar mo gom gway piti mo be. Dhali nyaḵki uni mo tani um si’da/ um ta uni gun yuḵkunu ki kum ma Yesus Ḵrisṯẖos mo be.
E uni ’baar mo kun ’kokin mo e Pa Ruumiya mo, uni gun en ma Arumgimis mo dhali kun yuḵkunu mo mmodhu ki she/ ki dhelel dhelel mo.
A’the e um mo dhali moŋḵu’th is ’peni Arumgimis jin ta’da Babam bana mo dhali Tap̱a Yesus Ḵrisṯẖos mo be.
ABuulus Dina Gwo Ibwa mo Mmobuṯi Pa Ruumiya mo
Nṯwa/a/ aha/ ’bora Arumgimis pem bwa i is mo eya Yesus Ḵrisṯẖos gom umi ’baar mo haali/ moŋgam gwo is bum ṯorkunu ki tur ka pije/ e mony’ceshi ’baar mo. Haali/ Arumgimis ta’da aman/o gwom pem mo a’di jin miiga/ to ki shi/in pem mo e gwom ’borga/ gi Ya/m piti mo, haali/ aha/ yera um gway ka yempa/ mo e mon’thom pem ki dar gi mondaḵ mo be. 10 Dhali aha/ doṯa Arumgimis mo waḵki/ a’di midi ’taki ta isi mii mo ki bwam piti mo tani ki aha/ mina gam a’di jin tup̱aa/ bwa mo isi/ isa gush mo mmoyaku/ i um mo be. 11 Haali/ aha/ ’kosha ṯe/ um kagahara mo ki aha/ mina ’taki c̱i um to gi shi/in mo, mmominu ’taki ’bi’th um is mo. 12 Dhali a’di be nta gwo be ki ana minu nyaḵka du roc̱ mo ki moŋgam gwo is bana ka rem ’kup̱ mo, a’di jin di’d e um mo dhali e aha/ mo be. 13 Dhali shwane/ aha/ yisa mina dhal um mmota p̱us mo yisa, iwaḵ pem, haali/ aha/ dina gwo mbwa me’d ka ris mo mmoyaku/ i um mo (dhali hili aha/ nonkunu ’kup̱ mo be) ki aha/ mina nyaḵ maman gana/ dho’th e um mo si’da/ me’d e unin tiya kun ’kokin mo e bwaŋ ’kwani kun ’koki ta ’Kwani Yahuuda/ mo be. 14 Aha/ din ma mure/ m’ba/ gom ’Kwaniŋ Griḵi mo dhali gom ’kwani kun ’koki wal ’twaŋ Griḵi mo dhali gom uni gun ta gi yuḵ mo dhali gom uni gun ta p̱us mo. 15 Dhali wakan me’d jin mishga/ mii mo e is pem mo tani aha/ thosonkina is pem mo mmoc̱i gwom ’borga/ e um mo si’da/ gun ’kon e Pa Ruumiya mo be.
Mom’bi’th gi Gwom ’Borga/ mo
16 Haali/ aha/ dina is ki ’the mo gom gwom ’borga/ mo haali/ a’di ta mom’bi’th ma Arumgimis mo e bway mowoṯẖ mo, e uni ’baar mo ki ’beles kun gam a’di gwo is mo. Nṯwa/a/ e ’Kwani Yahuuda/ mo dhali e ’Kwaniŋ Griḵi si’da/ mo be. 17 Haali/ e a’di mo tani mo ma ḵar/e ma Arumgimis ṯorkunu eya tente/ ki moŋgam gwo is mo. Me’d jin ’kwarkunu mo ki: A’di jin ta jiŋ ḵar/e ki moŋgam gwo is mo tani a’di midi di ki e mo be.
Mii jin ’Kona ’Kwani ki Mii ’Ba/ mo
18 Haala nyor ma Arumgimis ṯorkunu eya tente/ ’peni momis ap̱owa ris mii gun ta ku gi ushu Arumgimis mo dhali mii gun ’koki ta ḵar/e kun miina ’kwani mo mmoyap̱ gwoŋ gana/ ki miim buni kun ’koki ta ḵar/e mo. 19 Haali/ mo jin mishuwa mish ’ban goma Arumgimis mo tani a’di ṯoru eya tente/ gom uni mo be. Haali/ a’di ṯorkin ma Arumgimis uni mo be. 20 Gom to gun molu p̱ar e ’peni a’di me’d jin uḵkunu mony’cesh mo tani uni mishu eya tente/ mo be haali/ uni mishu e to gun uḵu mo be, uni gun mishu kun ta mom’bi’th piti jin di’d ’peni ka muŋ’kup̱ ki sule/ sule/ ya ye ’ba/ mo ntagi yilaŋ kamu/ ki sule/ sule/ ya ye ’ba/ si’da/ mo dhali mmotana a’di Arumgimis kan si’da/ mo tani, wakan mo tani uni dar ki gwo mo mmoc̱i ’ko’d mo be. 21 Haali/ ba ki uni mishkina Arumgimis mo tani uni kar a’di ki ca me’da Arumgimis gana/ yisa, dhali uni si’da/ ’koki maŋ a’di mo. Hili uni warkin ki iman’kosh mo ki mii mo e gwom buni kun kulumkina uni ibwa mo dhali adum buni jin ta p̱us mo tani uni dhuruma/ dhurum mo be. 22 Dhali ki uni ṯoshkin ki is buni ki uni yuḵayuḵ mo tani hili uni warkin ki p̱us mo be. 23 Dhali uni aḵki monyca ma Arumgimis e mo jin moli wu mo me’d jamas to kun uḵu mo kun wana e ki wathiny’cesh jin mishi wu mo walla ’dii mo walla to/e mo walla to kun parana ’cesh mo be.
24 Dhali ki mii gi wakan mo tani Arumgimis c̱iki uni bway mo ki mon’thoṯẖ bwa mo eya dum buni mo e to gun nyo/anyo/ mo, ki buŋgwar is buni mini ’theya’the mo e bwam uni ki is buni mo be. 25 Haali/ uni aḵki gwoŋ gana/ goma Arumgimis e mo ki gwo ma ṯor mo dhali luŋ to mo dhali mii to gom to jin uḵu mo, yisa goma Man/uḵ to mo jin ta jin ’boru mii ki sule/ sule/ mo be. Amen.
26 Haali/ gom ’kup̱ mii yan kantan mo tani Arumgimis c̱iki uni bway ki mon’dap̱ e kun ta kun shigga/ mo. Up̱ buni aḵki jamas buyem pam buni e mo mmobu’th jamas kun ’koki ta jamas buyem pa mo. 27 Dhali wakan si’da/ tani ’kwaniŋ gwaṯẖ uni dhalki jamas buyem pam buni ki up̱ ’pen mo dhali uni bur ma dum buni mo mmo’dap̱ e ap̱on tiyan tiya gwaṯẖ mo. ’Kwaniŋ gwaṯẖ ha’k ’pen c̱eŋ ’kwaniŋ gwaṯẖ mo, dhali bu’th tonthus ki is buni uni ’cena mo, wakan ki miim buni kun thamkina uni mii mo be.
28 Dhali haali/ Arumgimis usha uni mmonyiṯẖ mo tani Arumgimis si’da/ c̱iki uni bway mo mmota gi bwa kun mini ta aye/iŋ gwo mo dhali ki mii kun shi/ashi/ mo be. 29 Uni ’tu’dkunu mo ki piny piny ka ris mii gun ta mii gun ’koki ta miiŋḵar/e mo dhali mii kun ta tonthus mo dhali mii mmota a’thoṯẖum bwa mo dhali mii kun ta kun dup̱a dup̱i e mo be. Dhali uni ’tu’du/ mo ki miin dhap̱an mo dhali mmo’kosha mee mo dhali mmota ibiriŋ gwo mo dhali mmota imanheka he’k e mo dhali mmota iman’do tiya ki e mo. Uni si’da/ tana le’d ka le’d apo/ ’kwanin tiya mo 30 dhali ta imanthutha thu’th ’pen mo dhali ta imanshi/a Arumgimis i e mo dhali ta iman/ush ’kwani ga/ kun can mo dhali ta iman’theḵ ’ba/ mmis mo dhali ta imandhu is ki ca mo dhali mmota imanmum miin tonthusa tiya kun ta kun this mo dhali mmota iman/ush gwo gi icom dhali ikum mo be, 31 dhali ta p̱us mo dhali ta uni gun tana aḵum bwa ka aḵum bwa mo dhali ta imandar ga dum pa mo dhali ta imangora bwa ki gor mo. 32 Bala ki uni mishki gwoŋḵan ma Arumgimis mo ki uni gun miiki to gwansan mini gam ’pemen jin ta ku gi mowu mo tani uni yisa mii uni jasi uni ’cena ki is buni yisa, hili uni ṯeski mii mo ki unin tiya kun boṯkin ki mii si’da/ mo be.