Gwo jin ’Kwar ma Buulus goma TIITHUS mo
1
Monthe Me’d mo
ABuulus jin ta c̱iŋkina/ ma Arumgimis mo dhali a’di jin karu ki she/ mo goma Yesus Ḵrisṯẖos mo mmop̱al moŋgam gwo is ma Arumgimis mo gom uni kun kwanykunu mo dhali gom monyiṯẖ buni jin nyiṯẖkina uni gwoŋ gana/ mo, a’di jin ṯekunu mo ki mii ma gayiin mo, e mo ma ’teŋ kap̱e/ mo gom mo gi ’konu ki e ya ye ’ba/ mo, a’di jin okin ma Arumgimis gwo is ’peni kadhamo/ dhamo/ nnii mo, a’di jin diki ta aṯor ki sule/ mo be. Dhali ki mo ma teeŋ gana/ mo tani a’di ki ṯor a’di eya tente/ ki gwom piti mo ki gwo jin c̱ikunu mo, a’di jin c̱ikunu aha/ mo mmodhu mo ki gwo jin ḵan ma Arumgimis mo jin ta’da Manwoṯẖ bana mo be.
Eya Tiithus jin ta’da ’cim pem gana/ mo e moŋgam gwo is jin nyaḵka’d mo.
A’the dhali moŋḵu’th is ’peni Arumgimis jin ta’da Baba mo dhala Ḵrisṯẖos jin ta’da Yesus Amanwoṯẖ bana mo be.
Mii ma Tiithus e Paŋ Kariiṯ mo
Gwo a’dihe/ be jin dhalkika/ /e mo e Paŋ Kariiṯ mo, ki /e mini ’taki thoson ki ’bore/ mo to kun aṯẖkin mo dhali dhu jwahaŋ ’kwani ’pen ka pije/ mo eya ris ’peŋkuman bampa/ ka ’deṯe/ ’deṯe/ mo, me’d gwo jin c̱ikika/ /e ka ḵarambuye/ mo, ’kwani uni kun daran ki mii ’ba/ mo, uni kun mashi jasi me’d ’de/ ki lish mo, uni kun tana uc̱im buni imangam gwo is mo dhali yisa uni kun mishu yer is ki gway mo gom mo jin dara uni ka du kun ’timu mo gom e gun dhuna uni ki ’thir ’thir mo walla gom mo jin usha uni gwo ha e mo. Haali/ jwaha/ wathi/, me’d wathi/ jin ta’da mandhu to goma Arumgimis mo ba/, a’di midi mii dar gi mii ’ba/ mo, dhali a’di midi mii diki ’theḵ ’ba/ imis mo, walla ta amanwar ki jahanne/ mo, walla ta a’di jin min ma su ’kosh mo, walla ta amanbujura bujur mo, walla ta amanpur bwa ki pur mo gom nyunycina/ mo. Hili a’di minu mii ta gu’b piti ŋal mo, dhali a’di midi mii ta aman/en miim ’borga/ mo, dhali ta amanji is piti mo, dhali ta a’di jin kusha buye/ mo, dhali ta a’di jin dheleladhelel mo, dhali ta a’di jin mishi’da du ’tim ki is piti mo. A’di midi mii bu’th gwoŋ gana/ ki nyeŋ mo mmoṯel shoki cine/ mo me’d jin ṯorkunu a’di a’di mo, wakan ki a’di midi ’taki mish c̱i gwo jin yedhuwa ye’th sho’k mo e gwoŋ gana/ jin ṯoru mo dhali si’da/ mmoḵucur uni gwansan ki gwo mo, uni kun dhaŋki a’di gwo i’twa/ mo. 10 Haali/ ’kwani tana ris kagahara mo ushki gwo ha e mo, uni kun ta iman/o gwo kun ’ko bwa ’te/ mo dhali kun ta imanheka he’k e mo, isi ki ji mum mo gom uni gwansan kun ’ciṯẖkunuwa munyjal yis mo. 11 Uni minu mii dhu ki shwam mo, haali/ uni kumkina waḵa tiya ’twa/a ’cesh mo ka ’bimpil mo mmoṯor gwo mo gom to jin mina uni gam ki nyunycinan thus mo, a’di jin dara uni ki bway ḵa ba/ mmoṯor mo. 12 Jan ṯal ’deŋ kamu/ di’d ’peni bwam uni mo jin kar is piti ka manc̱i gwo mo jin ta jim buniŋ gana/ mo mmo/o gwo mo ki: ’Kwani gi Paŋ Kariiṯ isa yempa/ tana ṯor mo dhali uni ta tombwaasho kun shi/ashi/ mo dhali kun shwan ma piny isa nyor mo dhali kun shwana ṯe/a nyor mo be. 13 Gwonṯor yansan ta gwoŋ gana/ mo. Wakan ḵucuri uni ki gwo jin kaaka ki uni mini ’taki ta kuŋ gana/ mo e moŋgam gwo is mo, 14 mmodhal mii e i is mo mmo’koki c̱iya hirdhe/ gom gwo lolop̱ jin ta ja maḵ gi ’Kwani Yahuuda/ mo walla gwoŋḵan gi ’kwani kun waḵki gwoŋ gana/ mo. 15 E uni kun dhelelkin mo tani aris to ta kun dhelelkin mo, hili e uni gun p̱u/kin mo tani dhali kun dar gi gwo jin gamu is mo tani toŋ kamu/ p̱iyi’d jin dhelelki’d mo. Bwam buniŋ gana/ mo dhali ’twa/ ma dum buni mo tani, uni p̱u/kin mo be. 16 Uni ṯorki gwo ki ’twa/ ki uni mishkina Arumgimis mo tani uni waṯki a’di gway ki miim buni mo be. Uni waḵkunu ki waḵ jin shi/ashi/ mo gom bul buni mo dhali uni ta iman/ush gwo ha e mo dhali uni ha me’d gom ari tom ’boro’da kamuwa?