PETER
Hamadefal
Harwowel babior we ye budoh mo irel Peter, ila ye malili ngalir Kristiano kowe igwe. Mala ye yedamgili, ila yebe hapolaho yengang kala yar chol hamedaf kala rete katos, iwe mo depel maltemay kala sa budoh mo irel iy hamedaf ka. Hoposol meka ila mala rebe dabey chog mekla ye katos le resa medaf iyang irel kofael Deus mo Samol Jesus Kristus. Iwe ngo iy ha medaf le ila yesa holar mo irer rechokla re spegil wiri Jesus ngo re rongrong foloy kowe yal. Yeramtala tefayal babior le ila ye luluwaley mele yebe foru ngal foloy kala yar rechokla re sor le Kristus ila towol tefaldoh. Iy ye sor le fael yal sa hatatloh bungul yal tefaeldoh Kristus ila Deus “yete dipli le semal yebe pung tangi, bo ye dipli le panger yarmat ngo rebe tagul tang mekla molfidir.”
Palpal Meka Yadol Babior Le
Hamadefal 1:1–2
Fofos la yar Kristiano 1:3–21
Rechokla te ir katosol chol hamedaf 2:1–22
Mala hartal yal be tefaldoh Kristus 3:1–18
1
Harwowel Babior We Ye Budoh Mo Irel
Babior le ila ye budoh mo irel Simon Peter le iy semal boy ngo lol Jesus Kristus apostel le yal ngalir rechokla Deus yesa fang tugulul lal deper irel Jesus Kristus le iy yach Deus ngo yach Demer le ye momay.
Imemepel bo Deus yebe fang ngalugmi haradiya mo hopos la yal le be pepaleng loh irel yami gola Deus mo Jesus we yach Samol.
Fofos La Yael Deus Mo Mala Ye Dipli Sibe Mel Iyang
Irel mala kelel Deus, ngo Jesus Kristus yesa fang ngalgich pangal mekla si hafohoy iyang bo sibe mel bo gich Kristiano. Pangal mekla ngo ye yoh ngalgich mo irel yach gola Kristus we iy ye fesangu gich bo sibe dabey irel falmay la yal. Iye sengal wululul yael Deus la fang ngalgich kefang kala ye palleng ngo ye momay le ye hatugulu bo yebe fang ngalgich. Bo hare irel kefang ka yal ngo gich yebe mmal le sibe chuy mo luwul wegdeg tayikof ka ye mel lal talop le, bo hare yebe yoh ngalgich molow la yael Deus. Ila fal le habe yedamgel bo habe chila yami tugulul ladep ngal momay ngo hasa chila yami momay ngal repiy. Iwe ngo ha towe ma dabey chog depel mekla holngomi, ngo ha halelayi loh repimi ngo ha mel le hami Kristiano. Ha rol hammal fengal ngo ha hachangir yarmat. Hare be yoh ngalugmi pangal meka, ngo hare habe taboloh chog yami yedamgel, ila ngo habe kel ngo ye paleng loh tot yami gola Samol we yach Jesus Kristus. Semal le yebe tamel meka irel ila yete momay yal ma wer formel ngo yesa maliglaloh le iy ila yesa tal mo luwul molfid kowe ye mel iyang muswe.
10 Ila hami rewol bisey Kristiano, ha yedamgel tot bo yebe yor pelal yael Deus fesangugmi mo yal duwley lobola habe mel iyang. Hare be ila sengal ngo tor fael sew le yebe pung tangugmi yami tugul. 11 Hare be iye sengal le habe foru, ngo be yoh ngalugmi le habe bulong irel mala lamliyel Demer we yach Samol Jesus Kristus woal laeng.
12 Ila pangal yad ngo ibe ma hamangi ngalugmi chog pangal meka le heramwo hasa faesul gola mala tosol, mo irel ebangelium we ngo sa yoh ngalugmi. 13 Iy luluwaley ngo ye momay le irel yodle ichil molow iyang, ngo ibe ma hamangi ngalugmi chog pangal meka. 14 Ngang iy gula le towol ssulay ngo iy bele mes bo Samol Jesus Kristus yesa spegil kangaluyey. 15 Ibe yedamgili bo ibe foru sew formel le be wol miril yai mes ngo pangal yad ngo yebe ma hamangi ngalugmi chog pangal meka.
Tugulul Falmay La Yael Kristus
16 Hamem rechoka ha kengalugmi kofael yal be tefaeldoh Samol we yach Jesus Kristus, ila hate kangalugmi tot fiyong le ye ffaordah chog, bo hamem ha spegil wiri ngal metmem falmay la yal. 17 Hamem ha mel irel yodwe Deus le Temal ye fang ngali ssor mo falmay. Iwe ngo ha rongrong yalol Deus le ye hartael tagiyet le ye sor bo, “Iye mele layi le ihachangi ngo ye fel depey irel!” 1:17–18; Mt 17:1–5; Mk 9:2–7; Lk 9:28–35 18 Hamem ha spegil rongrong yalol le ye bidiy mo wol laeng irel yodla ha mel irel wol tayit we ye santus.
19 Ila hamem yesa tugul lal depmem irel mokwe profeta kowe re sor. Ye momay le hami habe itol dipmi iyang, bo ye wochog sew habbul le ye werloh luwul ruchupung ngo bela wol moal ral, ngo bele werloh mala werel fisil rael mo lal mekla depmi. 20 Habe memangi chog le mala ye palleng fal mo luwul pangal meka, ila tor semal le be iy chog lufulyal yesa hamdefa mokwe profeta kowe re tefa lal babior we ye santus. 21 Bo tor sew foloy kowe yar profeta kowe le ye budoh chog mo irel yarmat, bo Espritu Santus mele ye fang keler yarmat bo rebe foloyu mala yalol Deus.

1:17 1:17–18; Mt 17:1–5; Mk 9:2–7; Lk 9:28–35