COLOSSAE
Hamadefal
Babior we yael Paulus ngalir Kristianol Colossae ila ye teftafloh irel eklesia la woal Colossae, sew haplom woal Asia Minor ye mel mo meteralel Ephesus. Eklesia le ila te Paulus mele ye chapidah. Iwe ngo ye mel lal gasisiyal lobos kala Paulus ye yengang iyang. Iy Paulus yema fangwey chol yengang mo wol Ephesus le ila haplom la ye tagiyet mo wol meka faluyel Roma mo wol Asia. Paulus yesa rongrong le yor sibis chol foloy kala rete katos mo irel eklesia le wol Colossae le rema hakkela chog bo yebe budoh le semal yebe gola Deus, ngo ye yoh ngali molow ngo iy yeramtala yebe mapel ngalir yalus kala re tayikof le “yor kkeler ngo yor lamliyer.” Iwe ngo ir chol foloy ka mele re wol sor bo yarmat rebe dabey chog mokwe kkor le rebe hagil. Iwe ngo re dabey yar hatobtob irel kofael mongoy mo wol tot formel.
Paulus ye tefa babior le bo yebe pagu ngal foloy ka yar rechoka le te katos ngo ye kangalur mala holongol folol Kristiano le ye katos. Pallengel mala ye kapta kofael, ila mala Kristus yesa hadoragich, iwe mo kofael hatobtob kala yar rechokla le yebe hasgich tang Kristus. Yagil Kristus mele Deus ye hasub faiyeng le iyang, iwe ngo irel Kristus mele yesa kekatfali ngali faileng le iyang. Bo yach sew chog mo Kristus mele be yoh le sibe molow iyang. Iwe ngo Paulus yesa hamdefa fael foloy le ye palleng bo yaglir rechoka ye tugul lal deper.
Yor pelal le sibe gola le Tychicus, we ye hasiloh babior le yael Paulus woal Colossae, ila ye wol pali Onesimus we semal slave, we Paulus ye taea kaptael lal babior we yal ngal Philemon.
Palpal Meka Yadol Babior Le
Hamadefal 1:1–8
Holongol kofal, mo yengang kala yael Kristus 1:9—2:19
Molow la ye tefoy irel Kristus 2:20—4:6
Mala haygul loh 4:7–18
1
Babior We Yael Paulus Ngalir Kristianol
Babior le ila ye budoh mo irel Paulus le Deus mele ye dipli bo yebe mel bo semal apostel le lol Kristus Jesus, ngo ye wol budoh mo irel Timothy le bisich,
Ngalir mekla lol Deus woal Colossae, le rechokla resa mel bo bisich le yesa tugul deper irel Deus irel yar sew chog mo Kristus:
Deus le Temach yebe fang haradiya mo hopos ngalugmi.
Mepelel Hachigchig
Pangal yod kala hamem hama fang yami mapel, ngo hama kangalu Deus le Temal Samol la yach Jesus Kristus yal hachigchig. Bo hasa rongrong kofael yami tugulul ladep irel Kristus Jesus mo hachangcheng la yami ngalir panger mekla lol Deus. Yodwe metamo we yela holahmi hapatpat we ye katos, la ila iy Hapatpat Momay we, ngo hami ha rongrong kofael mala be fang le be luglug dipmi iyang. Ila yami tugulul ladep mo hachangcheng ila ye mel chog irel mekla sa luglug dipmi iyang, le ye mel wol laeng bo yaglugmi. Hapatpat Momay we ila yema hasidoh chog yolbuw ngo yesa daoloh lal faileng le, le ye wochog yal daoloh mo luwulumi. Ye chaep irel yodwe ha metamol rongrong kofael momayel hagiyeg la yael Deus ngalugmi, ngo ha gola mala holongol igegal. Ha rongrong kofael momayel hagiyeg la yael Deus mo irel Epaphras, le iy semal chilamem irel yengang le ye chang, ngo ha luglug ngali le yebe foru yengang kala yael Kristus. Col 4:12; Phm 23 Yesa kangalugmem kofal hachangcheng la Espritu Santus yesa fang ngalugmi.
Ila fal le pangal yad ngo hama fang yami mapel, le ye chap chog irel yodwe ha rongrong kofmi iyang. Hama dongor ngal Deus bo yebe hatarma yami luluwal bo habe gola mele iy ye dipli, le be fang ngalugmi pangal repiy mo medaf le Espritu Santus la lamliyal yema fang. 10 Ila ngo be yoh le habe mel le be igegel mala Samol ye dipli, ngo pangal yad ngo habe ma foru mekla ye fel depal iyang. Hare be iye sengal igegel yami mel ngo yebe cholop metmetael wegdeg momay le yebe budoh iremi, ngo yebe pepallengloh chog yami medaf irel Deus. 11 Iy memapel bo Deus yebe foru bo habe kkel irel mala kkamlal le ye falmay bo hare be yoh le habe yedamgel luwul yami malulu irel pangal formel. 12 Habe kangalu Deus le Temach yal hachigchig luwul yami rraey, bo iy mele yesa foru bo habe fel bo be yor mmalmi mo irel mekla iy yesa itol bo yagilir mekla lol mo irel lobola iy mele ye lamli le ye teram. 13 Ye hachuyagich mo irel mala kkelel luwul ruchopung yesa hasgich loh irel lobola lamliyel mala Lol le ye hachangi, 14 le iy mele yesa teladgich, ngo Deus ye hachuya fael yach molfid le fael iy. Eph 1:7
Kristus Mo Yengang La Yal
15 Kristus ila ye igegeli chog Deus. Iwe ngo Kristus ila ye yoh le si wiri ngo Deus ila si tema wiri. Iy mele ye metamol subdoh le Lol Deus ngo ye tagiyet mo imol pangal mekla Deus ye hasbudoh. 16 Irel Kristus mele Deus ye hasbudoh pangal formel wol laeng mo wol talop, le mekla sima wiri mo ikla si tema wiri, mo yalus kala yor kkeler, mo ikla re tamol, mo ikla yor mele re lamli, mo ikla yor kkeler irel formel. Deus ye hasub pangal formel lal laeng mo woal talop irel Kristus mo yagel Kristus. 17 Ye moal mel Kristus mo imol pangal formel, ngo iy mele ye hafle pangal formel le bela mel liliyal. 18 Iy mele ye tamolu eklesia le ila mala holongol — ngo iy mele chapil molowal holong. Iy mele metamol Lol Deus, ngo Deus ye hamolowa tefali mo irel maes, bo fael mala hal iy chog mele yebe hamo mo imol pangal formel. Eph 1:22–23 19 Bo Deus mele ye hatugulu bo mala Lol yebe mel le be wochog iy Deus. 20 Iy Deus ye hatugulu le be tefael pangal formel ngali, le mala Lol mele yebe hasi tefaeli. Deus ye foru hopos mo irel yal mes molwe Lol wol krud, ngo ila mele yela yoh le be tefael pangal formel ngali, le meka ye mel wol talop mo ikla ye mel wol laeng. Eph 2:16
21 Ye mel sew yad le hami ha ddawtang Deus, ngo ha sala mel le hattohar ngali le fael tayikof kala hama foru mo mekla hama luluwaley. 22 Iwe ngo igla ila Deus yesa foru le habe mel bo wol maryarel irel molwe ye mes molwe Lol, bo fael mala be yoh le yebe hasugmi le ha santus ngo ha taldag ngo tor dermi. 23 Ye tugul le habe taboloh chog yami tugul le yebe mel le towol chutangugmi, ngo ye tugul le ha towe hayyewla dipmi irel mala yesa luglug dipmi iyang, le ye yoh ngalugmi irel yodwe ha rongrong Hapatpat Momay we. Ngang Paulus ila imel bo semal boy le fael Hapatpat Momay we — iy Hapatpat Momay we ila resa foloyu ngalir panger yarmat lal faileng le.
Paulus Ye Yengang Le Iy Semal Boyel Eklesia
24 Ngo igla ila isa rraey irel mele isa hafohoy bo yaglugmi. Bo hafohoy le yai ila ye titipingi bo yebe hamallo hafohoy la chil mel le sibe yedamgel iyang le be tappel yael Kristus hafohoy bo yagel eklesia, le ila mala holongol. 25 Deus mele ye foruyey isala mel bo semal boyel eklesia, ngo iy mele ye fang ngaliyey yengang le bo ibe foru bo ibe tupungugmi le ibe kaptaloh mala yalol, 26 le ye lebagili tangir panger yarmat muswe, ngo yela igla ngo yesa kewar ngalir mekla lol. 27 Deus ye luluwaley bo mekla lol rebe gola mala ye llebag le ye kamdidiy we ye mel irel bo yaglir panger yarmat. Iy molwe ye llebag ila mala Kristus ye mel luwulumi, ngo ila fal le be yoh le habe mel irel falmay la yael Deus iyang. 28 Ila hamem hama fofoloyu kofael Kristus ngalir panger yarmat. Hama hadpar ngo ha hamdefar le hama teptap lepal folol harepiy le ye mmal bo habe foloyu ngalir bo hare yebe yoh le rebe budoh fael metael Deus le re fel, bo resa sew chog mo Kristus. 29 Ye kkel yai yengang mo yedamgel bo yebe yoh mele, le iy teptap mala kkeley le Kristus mele ye fang ngaliyey le ye yengang uwoy.

1:7 Col 4:12; Phm 23

1:14 Eph 1:7

1:18 Eph 1:22–23

1:20 Eph 2:16