JOHN
Hamadefal
Ebangelium we tefayel John ila ye haleha loh le Jesus ila iy molwe pedal Yalol Deus we ye mel le tor siyal, we “ye sub bo yarmat sa budoh mel luwuluch.” Ebangelium le ila ye teftaf le fal ngalir rechoka rebe yawli bo be tugul lal deper le Jesus ila iy Demer we Deus ye hatugulu bo yebe fang, iy molwe Lol Deus; iwe ngo yal tugul lal deper irel mele yebe yoh ngalir molow (20:31).
Yela wol miril yal hamdefa le molwe pedal Yalol Deus ila iy Jesus, ngo Ebangelium le yesa kapta matmetael kamal kala ye kawraloh le tos bo Jesus iy mele Demer we Deus ye hatiwgiliy le yebe budoh, iy molwe Lol Deus. Yela wol miril meka ngo sa budoh kaptal mokwe ye hamdefa fal kkemal kowe ye foru. Momol le mo irel babior le mele ye kangalgich igegel yar sibis yarmat la tugul lal deper irel Jesus re sala mel bo choluwal; iwe ngo sibis re hapaliyel ngali ngo te deper rebe chepar irel. Momol 13–17 ila ye kapta igegel yar sew chog Jesus mo mokwe redabeyal irel lefhafel yodwe mokwe posol Templum we re ddorfi iy Jesus. Momol ka ye wol kapta mokwe yalol Jesus ngalir mokwe redabeyal irel yal hafler mo yal hakkela lal deper mo imol yodwe yebe krud. Momol kowe hartal loh ila ye kapta igegel yar dorfi Jesus mo yar hatugulu kofal, iwe mo yar krudu mo yal molow tefael mo irel maes, iwe mo kofal yal llah ngalir mokwe redabeyal wol miril yal molow tefael mo irel maes.
Molwe fiyongol fefel we yor yal habulupoy we re dorfi irel yodwe ye peraf ngal semal le te yal habulupoy (8:1–11) ila ye mel lal bracket [] le fael mala ye cholop babior kala ye hamo mo ikla resa hadayu ngal yalol sew mo sew fuluy le ye tamel iyang, iwe ngo wol yor tot babior la ye mel iy fiyong le iyang.
John ye hakela kaptal molow la irel Kristus le sew kkefang le tor siyal le ye chap igla ngo yebe yoh ngalir rechoka re tagul ngal Kristus le iy mele Yalap, ngo iy mele Katos, ngo iy mele Molow. Sew formel le ye llam ngal John ila mala yema teptap meka gich yarmat sima to teptap irel yach memel seral mo seral bo yebe haweweli ngal Jesus. Ye teptap chael, mo flowa, mo teram, mo re matmetael mael, mo grapevine, mo mekla uwal irel hamedaf.
Palpal Meka Yadol Babior Le
Chapdagel 1:1–18
Johannes Baptista mo mokwe metamol redabeyel Jesus 1:19–51
Yengang kowe yael Jesus ngalir yarmat 2:1—12:50
Mokwe hartal ral mo lengchel Jerusalem mo woal Jerusalem 13:1—19:42
Yael Samol molow tefael mo irel maes mo yal ma llah ngalir mokwe redabeyal 20:1–31
Haygul loh: yal llah ngalir mokwe redabeyal fael sew mo woal Galilee 21:1–25
1
Ebangelium We Tefayel
Hapatpat We Ma Fang Molow
Imol mala be sub faileng le ngo sa faesul mel Hapatpat la ye mel irel Deus, ngo iy ye hafedeg ngal chog Deus. Irel mala chapdagel dah chog ngo Hapatpat la ila ye faesul mel irel Deus. Deus ye hasubu pangal formel mo iyang; tor sew meka ye subdoh le iy ye tamel iyang. Iy Hapatpat le mele chapil molow. Iwe ngo molow mele ye hasi ngalir yarmat teram. Teram ila ma werloh luwul rochupung. Iwe ngo luwul rochupung tema yoh le be hachuya teram.
Deus ye fangdoh re hagloy la yal, le semal mal le Johannes idal. Mt 3:1; Mk 1:4; Lk 3:1–2 Johannes ye budoh be kangalur yarmat kofal teram le bo panger rechokla rebe rongrong hapatpat le ngo rebe chepar. Johannes ila te iy mele teram; iy ye budoh bo be kapta kofal iy teram la. Iye teram we ye katos we ye budoh lal faileng le yebe werloh uwor panger yarmat.
10 Hapatpat la sa mel lal faileng le, ila Deus ye foru faileng mo iyang, ngo hapatpat la ila ye tagel ngalir re faileng. 11 Ye budoh wol mala faluyal ngo mekla yarmetal faluyal re tagul tangi. 12 Iwe ngo rechokwe re dipli mala ye budoh irer ngo re chepar ngali, ila iy ye fang kkeler bo rebe mel bo lol Deus. 13 Resa mel bo Lol Deus le te wochochog yar la mel bo lol yarmat le rela subdoh ngo yarmat mele temer; bo ir ila re faesul mel le Deus mele Temer.
14 Pedal Hapatpat le ila yesa mel bo yarmat le ye ssogol haradiya mo katos iwe sa budoh mel luwuluch. Siya wiri falmay la yal le mala Tamal ye fang ngali bo mil mala iy chog Lol.
15 Johannes ye kapta kofal we ye tawulaglii we ye sor bo, “Iye yeramtawe ikekapta kofal, we isor bo, ‘Yebe hamirdoh mo wol miriy ngo ye tagiyet mo imoy bo iy ila ye faesul mel mo imol yodwe ngang isubdoh iyang.’ ”
16 Yesa cholop yal holbuwagich pangachloh irel haradiya la yal le ye paleng. 17 Deus ye fang Hatobtob we ngal Moses bo be yebe hadayu ngalgich. Iwe ngo haradiya mo katos ila Jesus Kristus mele ye fang ngalgich. 18 Ted yor mwo semal le ye wiri Deus. Mala chog Lol le ye hafedeg ngal Deus ngo ye mel irel mala Temal, mele ye haglal ngalir yarmat Deus.
Mokwe Johannes Baptista Ye Kapta
(Matthew 3:1–12; Mark 1:1–8; Luke 3:1–18)
19 Tamol kowe yar Jews woal Jerusalem re fangloh tot temarong mo tot Levites irel Johannes bo re bela kasiya hare iy itey.
20 Johannes ye mechal hatefaeli kasiy we yar. Ye hamdefar luwul yarmat le ye sor bo: “Te ngang Kristus.”
21 Iwe resa kasiy, “Ila ngo gel itey? Gel Elijah?”
Johannes sa sor bo, “Yeb, te ngang.”
Resa kasiy le re sor bo, “Gel Profeta we?”
Yesa hatefaeli ngo sa sor bo, “Yeb.” Ml 4:5; Dt 18:15, 18
22 Iwe resa sor bo, “Ila ngo hosa kangalugmem hare gel itey. Towe mmal le be tor tefalel kasiy le yamem bo ha bela kangalur rechokla re fang doh hamem. Ha bela kangalur bo gel itey?”
23 Johannes sa hatefaeli le ye kapta mokwe yalol profeta Isaiah we ye sor bo:
“Ngang ‘yalol semal yarmat le ye tetawul mo lal lobosla ye tolmay loh:
Ha hawwele yalap la be budoh Samol iyang!’ ” Is 40:3 (LXX)
24 Re hagloy kowe yar Pharisees kowe resa kasiya Johannes bo, 25 “Hare te gel Kristus hare Elijah hare Profeta we, ila ngo meda fal le homa baptismus iyang?”
26 Johannes sa hatefaeli ngo sa sor bo, “Ngang ima baptismus irel chael. Ngo ye mel semal mo luwulumi le hami ha togla. 27 Ila yeramtala yebe budoh mo wol miriy, le bwela kala yal mwo ngo tor kofay le ibe besi.”
28 Pangal meka ngo ye weldoh mo wol Bethany we ye mel meteralel mololul we Jordan, irel loboswe Johannes ye babaptismusgilir yarmat mo iyang.
Agnus We Lol Deus
29 Yela ralawe seral ngo Johannes sa wiri Jesus le ye bubudoh irel, ngo sa sor bo, “Ilay iy Agnus we Lol Deus we yema hachuya molfidir re faileng! 30 Iye yeramtawe ikekapta kofal we isor bo, ‘Semal mal ila yebe budoh mo wol miriy, le ye tagiyet mo imoy bo fal mala ye faesul mel mo imol yodwe ngang iy subdoh iyang.’ 31 Ngang iy wol togla le iy. Ibudoh le ima baptismus irel chael bo mil mala iy yebe gil ngalir yeramtael Israel.”
32 Iwe ngo Johannes sa wol sor bo, “Iwiri Espritu Santus le ye bidiy mo woal laeng le ye wochog semal dove* dove: ila semat mael yeyel le ye bbech le ye wochog gigiy. ye sala yopdiy uwol. 33 Irel yodla ngo ited gola chog bo iy molwe. Iwe ngo hala chog ila Deus we ye fangdoh ngang bo ibe baptismus irel chael mele ye kangaluyey bo, ‘Hobe wiri Espritu Santus le be bidiy mo wol laeng sala yopdiy uwol semal mal; ila yeramtala yebe baptismusgilir yarmat irel Espritu Santus.’ ” 34 Johannes sa sor bo, “Isa wiri ngal metay, ngo ibe hatosiya ngalugmi le iy molwe Lol Deus.”
Mokwe Metamol Redabeyel Jesus
35 Yela ralawe seral ngo Johannes sa wol su loboswe le ir mo rumal mokwe redabeyal, 36 ngo yesa wiri Jesus le ye dedarloh. Iwe ngo Johannes yesa sor bo, “Ilay iy Agnus we Lol Deus!”
37 Rechokwe rumal we redabeyal re rongrong molwe ye sor iwe resa loh re sala dabey Jesus. 38 Jesus ye ttagul sala wirir we re dedabedoh miril ngo sa kasiyar bo, “Meda mele ha memeri?”
Iwe ngo resa hatefaeli ngo resa sor bo, “Iya mele homa mel iyang ho, Rabbi?” (Fael pedal hapatpat le ila “Sensey.”)
39 Iwe ngo Jesus yesa sor bo, “Ha budoh ha bela wiri.” (Yodle ngo bele faw kolok leplaliyol.) Iwe resa dabeloh Jesus re sala wiri lobowe yema mel iyang. Resa budoh paoy irel ralawe.
40 Semal ir ila Andrew we bisil Simon Pedrus. 41 Irel yodwe ngo Andrew sala meri fedaley Simon we bisil re sala wer fengal. Yesa kangalu bo, “Hamem hasa wiri Messiah we.” (Fael pedal hapatpat le ila “Kristus.”) 42 Iwe yesa fesanguloh Simon irel Jesus.
Jesus ye kal ngali ngo sa sor bo, “Mala idem ila Simon le gel lol John, ngo re bele ffesang ngalug bo Cephas.” (Idle le ila ye hafedeg ngal idle Pedrus le fal ila “porow.”)
Jesus Ye Ffesangu Philip Mo Nathanael
43 Ralawe seral ngo Jesus sa sor bo yebe loh Galilee. Yela wiri Philip ngo sa kangalu bo, “Budoh hobe dabeyey!” 44 (Philip ila semal yeramatal Bethsaida, haplom we Andrew mo Pedrus rema mel iyang.) 45 Philip yela wiri Nathanael ngo sa kangalu bo, “Hamem hasa wiri yeramtawe Moses ye tefadiy kofal lal babiorol Hatobtob we. Iye yeramtawe profeta kwe re wol tefa kofal lal babior. Iy Jesus we lol Joseph we semal re Nazareth.”
46 Nathanael ye kasiy le ye sor bo, “Ifa momay le be budoh mo wol Nazareth?” Iwe ngo Philip yesa sor bo, “Budoh ho bela wiri.”
47 Yodwe Jesus yela wiri Nathanael le ye bubudoh irel ngo sa kapta kofael Nathanael le ye sor bo, “Yeramtala ila iy semal halongol re Israel; tor mele ye tafel mo irel igegel yal memel!”
48 Nathanael yesa kasiy le ye sor bo, “Ifa sengal chog ngo ho sala golayey?”
Jesus sa sor bo, “Imol yodwe Philip yebe ffesangug, ngo iwurug le ho mel fael ire we fig idal.”
49 Nathanael sa hatefaeli ngo sa sor bo, “Sensey, gel molwe Lol Deus! Gel mele King wol Israel!”
50 Jesus sa sor bo, “Hosa chepar le fael molwe ikangalug bo iwurug mo fael fig we? Iwe ngo yor mekla ho bele wiri le yebe weldoh le be kkel yal palleng mo imol mele!” 51 Iwe ngo sa kangalur bo, “Iy kangalugmi mala tosal: ha bele wiri laeng le be sugeg ngo ha wiri angelus kala lol Deus, le sibis re bibidah ngo sibis re bibidiy wol mala Layur Retalop.” Gn 28:12

1:6 Mt 3:1; Mk 1:4; Lk 3:1–2

1:21 Ml 4:5; Dt 18:15, 18

1:23 Is 40:3 (LXX)

*1:32 dove: ila semat mael yeyel le ye bbech le ye wochog gigiy.

1:51 Gn 28:12