2
Kristo nga mokpitevi kerr
Nomok-uli naul ngel tevi kami, natuk nir, nga p̃ijle totoni norrorrmien se kami nga sete kaploli nololien kele. Ko poro kami san puloli kele pirpok, ko jinibb nen otoe nga p̃irij tevi Atua Tata nga p̃ilai mauren tevi kerr, evi Iesu Kristo nga mumomsawos. Ko Kristo esan evi jinibb nga p̃itlasi nololien se kerr, suri mijen sen. Ko sete nololien se kerr kis kobbong, ko nololien se jinibb jijle ne iel ngatan.
Ko poro rraptori totoni nale se Atua, ko ngok rramrongwose erres nga rramrongwose ni. Poro jinibb san puwra “O, nurongwose ni”, ko sete otori totoni nale sen, morok ekrekris, ko weretunen ejki ji ni. Ko si nga moktori totoni nale sen evi ni nga merrenien se Atua muto jile pa jin musuw, suri emrreni Atua elep. Ko renge nanu san rramrongwose nga rramkorti pa tevi Atua, ngel: Si nga muwrai nga mukorti pa tevi Atua, murrun pusorsan ko wor tevi murru Iesu Kristo.
Nale nesesreien nga mimerr
Selek nir, nale nesesreien nga moli tevi kami ngel sete emerr. Ejki, evi nale nga m̃itra pa san, etipatun daron nga kamivi rrongvi kalesia e. Nale nga m̃itra ngel evi nale nga kamrunge pa musuw. Ko nuwretun, nale nga moli tevi kami emerr kele. Suri lelingenok nemalik evanan pa pijijki, ko moron weretunen omor pa. Eplari pa erpok renge liken se Kristo ko re kele liken se kami.
Isi nga muwra ni elik pa renge moron, ko mungasi tasin, osorsan erpe nga ni m̃ilik malum re nemalik mivini mijpari lelingenok. 10 Isi nga mimrreni tasin elik pa renge moron, ko nanu san ejki kele nga puloli m̃ernen pivitan van re nololien kele. 11 Ko si nga mungasi tasin elik re nemalik, otong nawon ko sete orongwose lat nga mivel ren, suri nemalik ololi meten orrorr.
12 Natuk welili nir, nulul tevi kami suri Atua etlasi pa nololien se kami suri Kristo. 13 Tata nir, nulul tevi kami suri kamrongwos pae ni nga m̃ilik pa tuwi musuw. M̃elakel nir, nulul tevi kami, suri kabböt ore pa nem̃in nga m̃isij ko kamtorrlai.
14 Natuk welili nir, nulul tevi kami kele, suri kamrongwose Atua Tata; tata nir, nulul tevi kami, suri kamrongwos pae ni nga m̃ilik pa musuw renge daron nga womujnen. M̃elakel nir, nulul tevi kami suri kamterter; nale se Atua emaur renge nolo kami pa, ko kabböt ore pa nem̃in nga m̃isij ko kamtorrlai.
15 Sete kapmerreni iel ngatan ko nanu nga marivi ne iel ngatan. Poro kapmerreni iel ngatan, ko sete kamrongwos kapmerreni Atua Tata, ejki. 16 Suri nanu jijle nga marivi ne iel ngatan, nga nolo jinibb m̃ilai, ko marlesi ko marmerreni, ko nanu jijle nga jinibb m̃ir ko nolon mian mare suri, sete san evel ji Atua Tata vini; totoklai eplari renge iel ngatan kobbong. 17 Ko ngatan ngel ko nanu jijle nen nga jinibb nen marmerreni arok-jijki. Ko si ma nga mokloli marongen se Atua p̃ilik ko wor tetajer pijpari tuwi ngok vini.
Devje nuval se Kristo
18 Natuk welili nir, sete mia-periv nga iel ngatan pusuw. Erpe kamrunge pa nga devje nuval nen se Kristo pia-vini; ko lelingenok, devje nuval se Kristo elep pa marpelari musuw. Ko ngok rramrongwose nga sete mia-periv iel ngatan pusuw. 19 Devje nuval ngok nir, womu arlik renge gortien se kerr. Ko sete arivi kalesia weretunen, ko arivel lingi kerr. Poro parweretun nga marpitevi kerr renge gortien se kerr, ko parlik ko wor tevi kerr; ko ejki. Ko suri arivel lingi pa kerr, ko eplari erres nga sete nir san renge nir ngok evi jinibb weretunen renge gortien se kerr.
20 Ko kami ma, Kristo, Jinibb On se Atua, elai pa Nem̃in On tevi kami osuw; ko kami jijle kamrongwose. 21 Niko muloli nuli naul ngel kele tevi kami. Sete suri kamrrelenge sev nga mivi weretunen, ejki. Nuli naul ngel tevi kami suri kami kamrongwos pae weretunen, ko kami kamrongwose nga gerisen sete orongwose piplari renge weretunen.
22 Ia, ko jinibb si evi botgerisen? Jinibb nga mokwerai nga “Iesu sete evi Kristo nga Atua mukoni”. M̃ernen ko evi devje nuval nen se Iesu Kristo, nga mutur telure Atua Tata ko Natun Iesu. 23 Nale ngok evi weretunen, suri daron nga jinibb mutur telure Natu Atua, ko otur telure Atua Tata kele ko pa, ko Atua Tata sete eptevi ni. Ko jinibb nga muwrai tweni nga muosuri Natu Atua, Atua Tata kele eptevi ni.
24 Erpok, kaplingi nolo kami tetajer re nale nga kamrunge womujnen e pa musuw. Poro kaplingi nolo kami tetajer re nale ngok, ko kaplik korti tetajer tevi Atua Natun ko Atua Tata. 25 Ko ngel le evi merrenien nga ni muwra pia-lai tevi kerr, mauren nga muto tuwi ngok vini.
26 Nuli nale ngok van ji kami tweni nir nga marwera parkerkerasi kami kapan re nololien nga marsij. 27 Ko kami ma Kristo ejivreni pa Nem̃in sen re kami. Ko sete kama-pej kele mun m̃er san nga pivisviseni kami, suri Nem̃in oto pa re kami osuw, ko okvisviseni kami suri nanu jijle. Ko sev nga mivisviseni sete evi gerisen, evi weretunen jerjer. Kaposuri nevisvisenien nga Nem̃in m̃ilai tevi kami, ko kaplik korti tevi Kristo.
28 Pirpok, natuk nir, mauren se kami pukorti ko wor tevi Kristo. Ko pirpok, daron nga pia-rremali e, ko norrorrmien se kerr oto eterter pa. Setemun rrama-manun ko setemun rrama-teptepi renge non re nabong nga milep nga pia-vini e. 29 Kami kamrongwos pae nga sel se Atua omomsawos kobbong. Ko ngok ma, kamrongwose kele nga nir jijle nga marok-loli nanu nga mumomsawos arivi natu Atua.