2
Majingen se Pol renge Tesalonaeka
Tasi kem nir, kamrongwos pae nga sete naminuk nawon ji kami, ko jelangin nga namlingi emaur pa ji kami. Ko kami kamrongwose, daron nga namlik malum ngaim Pilipae, ko jinibb arloli esij tevi kem ko arij esij elep kele wor tevi kem. Ko arij tere kele kem daron nga naminuk ji kami. Ko Atua se kerr ololi norrorrmien se kem eterter nga nabwera tweni nosp̃en nga m̃irres sen tevi kami. Ko nale se kem nga miveruse kami evi weretunen. Sete erpe nga nir marok-werai, nga namsarr, rreknga namwera nablai nanu san ji kami kobbong, rreknga namkerkerasi kami, ejki. Ko Atua emteni pa nolo kem ko elesi erres, ko elai pa nosp̃en sen tevi kem nga nabwerai tweni. Ko niko nammajing se Atua, nga puloli ni p̃ir re majingen se kem; ko sete nammajing se jinibb, nga nir parir renge majingen se kem. Ko Atua okmeteni nolo kem malum rengen. Ko kamrongwose erres nga kem sete naminuk nga nabsurövi nawon kami, rrek suri nabloli sel nga nabvenae joro kami nir, ejki. Atua orongwos puwrai nga nale ngok evi weretunen. Ko kem sete namloli murrun ngok nga nabloli jinibb parsurövi kem, poro pivi kami, rreknga jinibb m̃inij kele. Ko kem namrongwose nablolir parsurövi kem, suri namivi pa aposol se Kristo. Ko sete namloli erpok. Ko namloli nolo kem omolmol pa livö ne kami, erpe tasu san nga moktor lilane natun nir. Ko erpok kele, nammerreni kami elep, ko nammarong nga nablai, sete nosp̃en se Atua kis kobbong, ko mauren se kem kele wor tevi kami. Suri merrenien se kem elep wor tevi kami.
Tasi kem nir, kaprrorrmi wose nga namp̃elak elep. Nutrin ko nutpong nammajing tevi nevre kem, nga kami sete kaprrorrmi p̃elak kem renge nanen daron nga namok-werai tweni nosp̃en se Atua tevi kami. 10 Kami kamrongwos kapwerai, ko Atua kele orongwos puwrai nga murrun nga kem namloli tevi kami kalesia owokwok, ko osorsan erres. Ko sete jinibb san orongwos p̃irij tere kem renge murru kem ngok. 11 Ko kami kamrongwose nga kem namvisviseni kami sisamis kobbong osorsan tevi tata san nga mivisviseni natun nir. 12 Ko kem namok-rij nale elep nga m̃irres tevi kami, nga puloli nevre kami p̃iterter, ko nolo kami sete pivitan. Ko Atua everuse kami nga kapan renge batun vanu sen ne nosrövien, niko muloli namok-rij m̃iterter mirpok tevi kami, nga kami kaptori murrun nga musorsan m̃irres renge no Atua.
Lartul nga marok-oji kalesia nir
13 Ko suri nanu m̃inij kele namok-wera erres tevi Atua suri kami tetajer, nga daron nga namlai nale se Atua vinuk ji kami, ko kami kamlai erres. Kami kamlesi wose weretunen nga evi pa nale se Atua, sete nale se jinibb kobbong. Ko nale ngok okmajing malum tevi kami nga kamok-osuri. 14 Ko tasi kem nir, eplari osorsan tevi kami erpe nga miplari tevi kalesia se Atua nir renge vanu ne Jutia nga martur renge Iesu Kristo. Suri jinibb ne vanu se kami nir arloli esij tevi kami osorsan erpe nga m̃eri Isrel nir marloli pa m̃isij tevi kalesia nga nir. 15 Ko meling ngok kele kobbong nir arevji pini Iesu Numal se kerr, ko propet nir ne tuwi; ko arok-oji kem kele, ko arloli Atua sete eir renge sev nga marloli. Ko artere jinibb totoklai, 16 suri arok-tur ore kem nga sete nabwerai tweni nale se Atua tevi jinibb ne vare nir, nga Atua sete p̃ilai mauren tevi nir. Ko erpok nololien ser ean p̃elak tetajer, ko lolaren se Atua oto tevir ko pa osuw.
Pol emrreni p̃ilesi nir kele
17 Tasi kem nir, daron nga namiel lingi kami, ko namrrorrmi kami elep, erpe norrorrmien se kem elik malum tevi kami. Ko sete epriv nga namrunge erpe nammerreni kelewor nablesi no kami. 18 Niko nammerreni nabinuk ji kami. Ko inu Pol, nulwi lesi vavis le pa, ko Demij oktur ore kem. 19 Ko daron nga Iesu Numal se kerr pia-luwi e vini, ko naba-runge p̃irres renge ni non suri kami kis kobbong. Ko naba-rij melmelas suri kami kis kobbong, ko naba-lai nowli kem suri kami kis kobbong. 20 Suri kami kamjoroi pa kem, ko kami kamlai pa neiren tevi kem.