5
Sete jinibb san orongwose nabong nen
Tasi kem nir, sete nurongwos boli tevi kami suri nabong ko daron nga nanu ngok nir para-rremali ren. Suri kami kamrongwos alje pae nga Numal pia-vini re nabong san nga jinibb sete marongwose, osorsan erpe nga jinibb venao san mivini natmupong. Jinibb nir para-wera, ‘O erres kobbong, nanu jijle erres bbong’, ko nanu nga m̃ikarkar pivini pijpari nir pivesane ko pulokloksir, ko sete parongwos parasi. Pirpe kele nesevin san nga m̃ilelea mian ko murnge depain nga pivasus.
Ko kami, tasi kem nir, sete kamlik renge nemalik, nga kapa-taole nabong ngok pirpe nga martaole jinibb venao nga mivini. Suri kami jijle kamivi pa jinibb ne moron, ko jinibb ne nat nga m̃irin. Sete kamivi jinibb ne nemalik, rrek jinibb ne natmupong. Ko sete rrapmatur porporwon pirpe lartul ngok nir, ko rrapkulu metmet ko wor, ko norrorrmien se kerr p̃im̃erer p̃irres. Ko nir nga marok-matur porporwon arok-matur natmupong, ko nir nga marok-minmin arok-minmin natmupong. Ko kerr rramivi pa jinibb ne nat nga m̃irin, ko niko norrorrmien se kerr p̃im̃erer ko wor p̃irres. Nosurien ko merrenien porirpe sunsun nga puto metmet nga neliw se devje nuval sete purongwos p̃ilik rrurrngi. Ko rraplingi norrorrmien se kerr renge Atua nga pia-la mauren tevi kerr, ngok erpe evi nuvan re batu kerr nga muto metmet erpok kele. Suri Atua sete elngi kerr nga pulolarsi kerr kele, ejki. Elngi pa kerr ji Iesu Kristo, Numal se kerr, nga ni pia-lai mauren tevi kerr. 10 Ni emij suri kerr nga kerr rrapa-korti tevi ni renge mauren, poro nga rrapmaur rreknga rrapmij daron nga pia-luwi e vini. 11 Ko ngok ma kami kapok-rij ko wor p̃irres tevi kami lululweni, nga puloli norrorrmien se kami p̃iterter, ko kapok-lilai se kami, pirpe nga kamok-loli lelingenok.
Bongsi nale se Pol
12 Tasi kem nir, namngoni eterter tevi kami nga kaposuri p̃irres nir nga Numal m̃ilngir parp̃elak renge nemetmetien ko nevisvisenien se kami. 13 Kapmerrenir ko kaposurir p̃irres renge majingen nga marok-lolir. Ko tetajer kapok-korti lulweni tevi kami p̃irres, nga demat puto livö e kami.
14 Tasi kem nir, namwerai eterter tevi kami nga kapsulngatir ko wor nga niber p̃iterter nga parloli majingen. Ko kaprij p̃irres tevi nir nga nolor marmetutu, nga puloli parterter luwi kele; ko kaplai se nir nga derteren ser mijkie. Ko tevi nir totoklai nolo kami pipriv ko wor. 15 Kami kapmetmet ko wor nga kami san sete p̃ikle lweni murrun nga m̃isij tevi jinibb san. Ko kami kapp̃elak pilep nga kaploli p̃irres tetajer ko wor tevi kami lulweni ko tevi jinibb m̃inij kele nir.
16 Kami kap̃ir ko wor tetajer. 17 Kami kaplot ko wor tetajer, nga nolo kami sete pijebreni. 18 Ko kami kapwera ‘Erres’ ko wor tevi Atua renge nanu jijle nga marok-pelari ji kami. Suri ngok evi marongen se Atua renge gortien se kami tevi Iesu Kristo. 19 Sete kapvisi pini Nem̃in On se Atua. 20 Sete kapkulu wutan re nale se jinibb san nga muwra nga ni mivi propet ko m̃irij nale se Atua. 21 Ko kaprrowrrow wore nanu jijle, ko kaplesi nga m̃irres ko kaptori; 22 ko kaplinglingi nanu jijle nga marsij.
23 Ko ngel evi loten suk, nga Atua nga mivi batu demat, puloli kapon nga kapon p̃etp̃eti; ko ni putori totkoni kami nga norrorrmien se kami, mauren se kami, ko nibe kami puto p̃irres totoklai, pian pijpari daron nga Iesu Kristo Numal se kerr pia-luwi e vini. 24 Atua nga miveruse kami pia-loli nanu ngok nir, suri ni okloli pa nanu nga muwrai nir osuw.
25 Tasi kem nir, kaplot suri kem kele ko wor. 26 Kapwera “erres” tevi kalesia selerr nir, renge sel nga m̃irres san. Ko ngok ma piviseni nga rramirpe niaken mawos vajin. 27 Nuwrai eterter tevi kami, renge nise Numal se kerr, nga kapeve naul ngel tevi kalesia jijle nir.
28 Merrenien se Iesu Kristo, Numal se kerr, puto tevi kami. Nuwra “Remse kami jijle.”