2
Ko norrorrmien suk eterter nga sete bevinuk kele ji kami poro bololi kami kaprunge p̃isij pirpe daron nga mevinuk womu. Ko poro bololi kami kaprunge p̃isij, ko si puloli inu bornge p̃irres luwi? Kami ejki, suri inu nuloli pa kami kamrunge esij. Ko nuli naul suk nga womu nga puloli sete mia-irpok, ko sete kapa-loli inu bornge p̃isij daron nga bevinuk, ko kaploli ma b̃eir; suri erpok ko osorsan. Suri nurongwose, poro nga inu b̃eir, ko kami jijle vajin kap̃ir kele. Daron nga moli naul nen, ko nulik renge norongen nga m̃isij, nurnge esij elep, ko nuting elep. Sete nuwra norrorrmien ngok nga puloli nolo kami pivitan, ko nga ma puloli kaprongwose merrenien suk nga milep nga memrreni kami e.
Kaptelasi ko wor jinibb nga muloli m̃isij
Ko poro nga san ololi inu nolok evitan, ko sete ololi inu kis kobbong, ko erpe ololi kami jile nolo kami evitan sopon. Iok nuwretun, sete nukrekris. Ko suri erpok, ko erpe kami elep kamloli pa m̃ernen ornge esij, ko setemun oto nga san puloli pirpok kele. Ko erres kapla lweni vajin nolon, kaploli p̃ir luwi, suri nolon tivitan p̃etp̃eti. Kaploli bbong p̃irres tevi, nga puloli p̃ilesi wose merrenien se kami. Nuli erpok renge naul suk nga womu nga borongwose nolo kami erpese, poro kaposuri nale suk jijle nir, rreknga ejki. 10 Ko si nga kami kamtelasi, ko inu kele nutlasi pa. Ko poro nanu san oto nga b̃etlasi san suri, ko b̃etlasi renge no Kristo suri kami. 11 Ko erpok ko puloli Demij sete putor tevtevnie kerr. Rramrongwose erres gerkerisen sen nir.
Daron nga Pol m̃ilik re Troas ko nolon orrum
12 Nuvini Troas re majingen suk nga nomok-werwer suri Nosp̃en nga M̃irres se Kristo, ko nulesi Numal ololi metali nga milep san etp̃ir tevik. 13 Ko nolok orrum sopon, suri Taetas ejki. Ko niko nuvel lingir, ko nuvini iel Masetonia.
Kristo ololi Pol easi
14 Ko nuwra erres wor elep tevi Atua nga tetajer ololi rramok-asi suri Kristo, ko ololi mapun nga m̃irres sen nga muto ji kerr suri rramrongwose ni, esesbel iok jijle nir. 15 Suri Atua ololi kerr rramirpe mapun nga m̃irres se Kristo renge gunsi nir nga marivi sen, ko para-lai mauren nga m̃irres; ko re kele gunsi nir nga para-van re mijen. 16 Tevi nir nga marosuri, mapun ngok erpe mapu mauren; ko tevi nir nga para-van re mijen, erpe mapu mijen kobbong. Ko si orongwos puloli nanu ngel nir? 17 Suri jinibb elep arok-werwer renge nale se Atua nga bbong parla nevöt ren. Ko kem sete namsilveni nolo kem sopon. Atua okoni kem, ko namok-majing renge no Atua ko renge derteren se Kristo.