13
Bongsi nale se Pol
Vatolin le vajin bevinuk b̃elesi kami. Naul On owra ‘Poro jinibb san owra
p̃irij tere selen, ko nuru p̃ieru rrek nir p̃itul ko pa parij se nale nen.’ Nuwra bowrai tevi nir nga marloli pa nololien, ko tevi nir m̃inij nen nir, erpe nga mowrai pa re daron erwen nga m̃elik ji kami, ko bowrai lweni kele nga m̃elik ngasue kami vajin: Poro bolwi kele vinuk, ko botor vitrangi kami vajin. Ko kaprongwose p̃irres vajin nga Kristo erij rrurrngi inu. Ko ni daron nga muwra p̃iete kami, ko ni derteren sen sete puwelili, ko derteren sen pilep. Ewretun derteren sen ewelili daron nga murrul re nai pelaot, ko lelingenok vajin ni emaur renge derteren nga milep se Atua. Ko kem namkortoni tevi Kristo, ko kem kele derteren se kem ewelili; ko nabmaur renge ni mauren sen re derteren nga milep se Atua renge no kami.
Kaprrowrrow kami lweni. Kamtur ko renge nosurien se kami, rreknga ejki? Rrek sete kamrongwose nga Iesu Kristo elik livö e kami? Poro pijki, ko kamtor jabble p̃etp̃eti! Ko numrreni kami kaprongwose nga kem sete namtor jabble. Namok-lot van ji Atua nga sete kaploli p̃isij. Iok sete namloli nga jinibb nir parlesi kem majingen se kem erres, ko nga kami kobbong kaploli p̃irres, pesveni jinibb nir arlesi kem majingen se kem erres rreknga erpese. Suri sete namrongwose nabloli nanu san nga puto ore weretunen, ko nga ma putor jilijle. Nam̃ir bbong daron nga derteren se kem ewelili ko derteren se kami elep. Ko namok-verus van ji Atua nga kapa-momsawos p̃irres p̃etp̃eti. 10 Niko nomok-uli naul ngel vinuk ji kami daron nga m̃elik ngasu ngel; nuli nga kami kap̃ete lweni kami, ko poro bevinuk vajin ko setemun bololi nanu nga marterter sopon tevi kami renge derteren nga Atua m̃ilai pa tevik. Suri derteren nen sete evi nga b̃errarre nanu, ko nga ma bololi pian mare.
11 Rrek otomori nale suk pusuw ngel. Nuwra erres wor tevi kami. Kapp̃elak nga kapa-momsawos p̃irres p̃etp̃eti; kaprunge nale suk nir; norrorrmien se kami pisansan; kaplik renge demat. Ko Atua nga mivi Atua ne merrenien ko Atua ne demat p̃ilik livö e kami.
12 Kapwera erres tevi kami lululweni tevi merrenien ko demat. 13 Kalesia jijle nir arwera erres tevi kami. 14 Ngel evi loten suk, nga nalol nga m̃irres se Numal Iesu Kristo, ko merrenien se Atua, ko gortien se Nem̃in On puto ji kami jijle.