3
Rijrijen tweni daron nga Iesu pia-luwi kele e vini
Selek nir, ngel evi naul suk erwen tevi kami. Renge naul suk nga eru ngok nomok-lai nale nga puwni kami, nga puloli norrorrmien se kami pusorsan p̃irres. Numrreni kaprrorrmi tutune nale nga propet nga maron nir marwera tweni pa tuwi ko, tevi nesesreien se Numal Iesu Kristo nga aposol nir marlai tevi kami. Ko ngel evi norrorrmien nga milep san nga kaprongwose, nga re nabong nga vitu ngel nir, jinibb sopor parini nga murrur pimrreni sev nga m̃isij. Nir parsopsop tevi kami ko parrowrrowe nosurien se kami. Parsusi parwera “Ai, pirpese le vajin? Rijrijen sen owrai pa nga pivini, ko ean ngabe pae? B̃irterawarreng se kerr, artevnir pa osuw, ko sete nanu san errmali wor. Etipatun tuwi jer pa evini ejpari lelingenok, ko nanu jijle arsorsan bbong erpe nga marto.” Arij erpok ko arkikiorore metali re nanu san, ngel: Renge tuwi jer pa Atua erij, ko melrin ko dan orpelari. Ela nuwi ololi dan e, ko dan errmali. Ko erpok kele, ela nuwi ko olokloksi dan, re daron se Noa. Ko melrin ko ngatan nga morto lelingenok, nale se Atua emetmet ore nuru, ortiriv ko vajin nga nabb pia-ani nuru. Nale ngok purrul totkoni pianan pijpari nabong nga milep nga Atua pia-wera suri lat nga pia-to suri tevi jinibb nga marsij nir, ko puloli nir para-jijki suri.
Selek nir, lut san kele nga kaprrorrmi jipari, erpel: Sia evi nuvasngavöl vesan (1000) osorsan kobbong tevi nabong sansan renge nelesien se Numal. Jinibb sopor arrorrmi Numal se kerr ololola p̃elak nga sete ololi rijrijen sen eplari engavil; ko sete erpok. Okloli norrorrmien sen epriv nga p̃itravi kami, suri sete emrreni nga jinibb parjijki. Emrreni ma nga jinibb jijle parieni norrorrmien ser suri nololien ser.
10 Ko nabong se Numal se kerr p̃irrmali pirpe nga jinibb venao mivini, renge daron nga kerr sete rramrongwose. Ko renge nabong nga milep ngok, drrela nanu nga milep p̃iap mare, ko melrin pijijki. Nabb nga m̃in milep p̃iani moju nir van ko parjijki, ko ngatan kele tevi nanu jijle nga marto ren parjijki.
Bongsi nale
11 Suri pianan ko nanu jijle ne iel ngatan parjijki pirpok, ko kami kapmetmet ko wor mauren se kami p̃irres. Kami kapon ko wor, ko murru kami p̃irres jijle re nanu p̃etp̃eti nga kamloli. 12 Kaptirive nabong nga Atua pia-vini ren, ko kapmajing tweni nga nabong ngok pivini pingavil. Daron ngok, nabb p̃iani nanu totoklai ne melrin parjijki, ko moju parliv. 13 Ko Atua owrai pa nga nabong sopon pia-lingi ngatan ko melrin nga mimerr, nga murrun nga musorsan m̃irres kobbong puto ren. Ko rramok-tiriv rijrijen sen ngok.
14 Ko selek nir, kerr jijle rramtiriv tweni nabong se Atua. Ko daron nga kamok-tiriv tweni nanu ngok nir parremali, kami kapp̃elak ko wor pilep nga kaploli mauren se kami puwokwok p̃irres renge no Atua, ko kaplik renge demat. 15 Numal se kerr nolon epriv temijpal nga mok-teravi kerr. Ko erres nga rraplesi murrun sen ngok evi sel se kerr nga rraplesi mauren ren. Tasi kerr nga rrammerreni ngok Pol oli naul san tevi kami nga musp̃e iok kele, renge norongwosien nga Atua m̃ilai tevi. 16 Tetajer re naul sen nir oksup̃e suri nanu ngok nir. Ko lat sopor re naul se Pol nir eterter nga jinibb parongwose. Jinibb nga sete batur mivter, ko jinibb nga norrorrmien ser sete musorsan, arieni murru nale ngok enije, erpe marok-loli pa re nale nga marto pa sopon renge Naul On. Re murrun ngok nir arlokloksi lwenir, ko para-jijki ko suri.
17 Ko selek nir, kamrunge pa nale nga puwni kami. Re iok, kapmetmet ko wor p̃irres; poro pijki, ko nir ngok nga sete martori murrun nga musorsan tarevei kami renge nale gerisen ser nga tuloli taka-tor jabble lat nga m̃irres nga kamtur e, ko tuloli takvitan.
18 Tetajer, kerr rraplik ko wor ko rrapimare kele renge liken se kerr renge sel nga rraprongwos rrurrngi merrenien se Iesu Kristo, Numal se kerr ko m̃er nga mokla mauren tevi kerr, nga mok-wilwil se kerr renge nolon nga m̃irres p̃elak. Tetajer rrapsurövi Kristo ko rraposuri, p̃itipatun lelingenok pianan pijpari tuwi ngok vini. Pirpok.