3
Pol owra parlot suri ni
Tasi kem nir, rreknga ngel evi bongsi nale suk. Kami kaplot ko wor suri kem nga nale se Numal se kerr orongwos putuw asasi pingavilvil, nga jinibb arongwos parosuri renge vanu lele nir pirpe pa iak ji kami. Ko kaplot kele nga Atua p̃ilai tweni kem renge nevre nir nga sete marsorsan m̃irres, ko nga marivi jinibb nga marsij. Ko suri sete nir p̃etp̃eti ko nga nosurien ser mutoe.
Ko Numal osorsan erres nga rraplingi nolo kerr rengen, ko ni puloli nolo kerr p̃iterter, sete pivitan. Ko putor ore Demij nga sete pivini mori ji kerr. Ko Numal ololi nosurien se kem oto eterter re kami nga lelingenok kamok-loli erpe nga namwerai pa, ko nga kapok-loli pirpok tetajer ko wor. Ko ngel evi loten se kem kele san, nga Numal puwrai visviseni tevi kami nga kami kapmerreni Atua pilep, ko nga puloli kaptur p̃iterter kele wor renge derteren se Kristo.
Kalesia nir sete parlik totrong nawon
Tasi kem nir. Renge nise Iesu Kristo, Numal se kerr, namwera eterter tevi kami nga sete kapkorti tevi kalesia nir nga marlik totrong nawon, ko sete marvijuri nale nga namlai pa tevi kami, nga kalesia nir parmajing ko wor. Kami kamrongwos pae nga kaploli rrongrrongvi kobbong sev nga kem namloli pa. Daron nga namlik tevi kami, sete namlik totrong nawon. Sete namlai nawon nanu san ji kami san, ejki, namwuli ko wor. Nammajing eterter elep tevi nevre kem natm̃irin ko natmupong, nga puloli kami sete kapp̃elak re nanen se kem. Ko kem namrongwos nabngoni nanu pilep, suri namivi pa aposol. Ko sete namloli erpok. Ejki, nammajing tweni ko wor nanen se kem, nga piviseni sel nga kami kapvijuri kem. 10 Daron nga namlik tevi kami, namok-werai erpel tevi kami: ‘Jinibb si nga mumusus p̃imajing, sete kaplai nanen tevi.’
11 Suri namok-runge nale nga kami sopor arok-lik totrong nawon, sete armajing, ko areses ma nanu van re majingen se jinibb m̃inij nir. 12 Renge nise Numal Iesu Kristo kem namwerai nale ngel nga puwni nir ngok: kaplik malum, ko kapp̃elak nga kaptor sweri nanen se kami kobbong.
13 Ko kami, tasi kem nir, sete nibe kami pimijmij nga kaploli majingen nga marres nir. 14 Rrek kami sopor ni ko iok nga sete marvijuri nale nga namok-lai tevi kami renge naul ngel. Poro san ni ko nga mirpok, erres ma nga kaprongwos ni p̃irres, nga sete kapok-korti mun tevi, puloli ni non p̃isije sev nga muloli. 15 Ko sete kapmeteni ni pirpe devje nuval se kami, ejki. Evi pa tasi kami ko. Ko niko kaploli lesi wor nga nolon pulwi.
Bongsi nale se Pol
16 Ko ngel evi loten suk, nga Numal, nga mivi batu demat, p̃ilai demat tevi kami tetajer renge sel jijle nir. Ko Numal piptevi kami jijle. 17 Inu mawos vajin Pol, nula pensil ji m̃er nga mok-uli tweni nale suk ngel nir, ko nuli vajin ‘erres’ suk ngel tevi kami. Nomok-uli erpok renge naul suk jijle nir, nga kami kaprongwose nga evi weretunen naul suk. 18 Ko ngel evi loten suk, nga merrenien se Numal se kerr Iesu Kristo puto tevi kami jijle. Nuwra “Remse kami jijle.”