Naul Erwen nga Pol Muli tevi
TIMOTI
Batu nale nga mivsivseni lut nga parmeteni naul ngel puto suri
Nanu nga milep nga Pol musp̃e suri renge naul erwen nga muli tevi selen Timoti evi nga Pol mimrreni Timoti nosurien sen p̃iterter ko puloli majingen sen pumomsawos, ko nga sete pimtutue jinibb. Ko Pol owra Timoti puruj ngasue murrun nga nir sopor marok-loli nga marok-palpal suri nale, ko owra Timoti pivijuri sel nga m̃irres nga m̃ilesi Pol muwlu rengen.
1
Pol owra erres tevi Timoti
Inu Pol nuvi aposol se Iesu Kristo suri marongen se Atua, nga bowra tweni nosp̃en nga m̃irres ne mauren nga mivi se nir nga markorti pa tevi Iesu Kristo. Nuwrai “erres” tevi nik, Timoti, natuk nga memrrenim milep. Ngel evi loten suk, nga merrenien, netlasien ko demat se Atua Tata ko Iesu Kristo Numal se kerr piptevim.
Pol erij nga pususture norrorrmien se Timoti
Nuwra “erres” tevi Atua. Nomok-majing sen nga nolok sete obbujbbuj, erpe b̃irterawarreng suk nir ne tuwi marok-loli. Ko natm̃irin ko natmupong, daron nga nomok-lot, tetajer nomok-rrorrmi nik, ko nomok-wera “erres” tevi Atua surim. Nomok-rrorrmi daron nga m̃elinglingim ko kumtengsik, ko numrreni lenglengen wor nga bevinuk b̃elesim kele, nga puloli b̃eir lenglengen luwi kele. Ko nurrorrmi wose nosurien som nga sete mivi gerisen, nga musorsan kobbong tevi nosurien nga apu som lekter Loes ko tasu som Iunis mortori. Ko nurongwose erres nga nik kele nalol ngok oto malum tevim. Ko suri nanu ngok, nuwrai tevim nga derteren nga Atua m̃ilai tevim daron nga m̃elngi nevrek rengem, kopok-wuni suri ko wor, nga sete pian ngatan. Suri Nem̃in nga Atua m̃ila tevi kerr, sete evi nga puloli rrapmetutue jinibb, ejki. Nem̃in ngok
evi nga p̃ila derteren ko merrenien, ko nga puloli kerr rramrongwos rraptur ore sev nga kerr kobbong rrammerreni.
Ko suri nanu ngok, nik sete kupmanun nga kupwera tweni nosp̃en se Numal se kerr. Ko sete kupmanune inu kele suri nga inu mean re naim ne nekaien suri numajing sen. Ko nik kupmarong ko wor nga jinibb parloli p̃isij tevim suri nosp̃en ngok, ko Atua puloli kuptur p̃iterter vajin.
Atua elai mauren tevi kerr, ko everuse kerr osuw nga rrapivi jinibb on sen tuwi jer pa, suri Iesu Kristo. Ko ni sete ololi erpok suri elesi majingen se kerr erres, ejki. Ololi erpok suri ni kobbong marongen sen ko merrenien sen. 10 Ko Iesu Kristo nga mokla mauren tevi kerr errmali vajin ji kerr. Ko ni eviseni merrenien se Atua, ko erevji pini pa derteren ne mijen, ko ololi mauren nga sete murongwos pusuw errmali vajin renge nosp̃en sen.
11 Ko Atua okonik erpe aposol nga bowra tweni ko bevisviseni nosp̃en sen nga m̃irres nen. 12 Ko ngok evi batun nga marwirrek vini re naim ne nekaien ngel. Ko sete nurongwos bemanun, suri nurongwos pae jinibb nga mosuri osuw. Ko nurongwose erres nga ni orongwose pimetmete inu renge nanu jijle nga ni m̃ilngi pa re nevrek, pianan pijpari nabong nga Atua pia-wera suri lat nga puto suri tevi jinibb nir. 13 Kuptori totkoni nale weretunen nga mevisviseni tevim. Ngok eviseni sel nga kupvijuri, renge murrun ne nosurien ko merrenien nga rramok-korti tevi Iesu Kristo rengen. 14 Nanu nga marres p̃elak ngok nir, nga Iesu Kristo m̃ilngi pa re nevrem, nik kuptori totkoni wor nir ko renge derteren se Nem̃in On nga m̃ilik pa re nolo kerr musuw.
Pol owra tweni murrun se Onesiporas
15 Erpe kurongwos pae osuw, selek nir nga iel Esia, tevi nuru nga Pukelas ko Emojenes, arwolu lingi pa inu osuw. 16 Ko ngel evi loten suk, nga Numal puloli p̃irres tevi metka se Onesiporas, suri womu ni okla lweni inu vavis le pa. Ko ni sete emanun nga inu m̃elik iel Rom re naim ne nekaien, ejki; 17 ko daron nga miplari iel, ko epejpej inu eterter, mianan ko eskai inu vajin. 18 Ko nulot nga Numal p̃ilai netlasien tevi renge nabong nga Atua pia-wera suri lat nga puto suri tevi jinibb nir. Suri nik, Timoti, kurongwose erres p̃elak ni ololi nanu elep nga marres tevik iak Epesas.