4
Kuptori totkoni ko wor nale se Atua
Renge no Atua ko renge no Iesu Kristo, nga pia-wer sesesre lat nga puto suri tevi jinibb jijle nir, nir nga marmaur, ko nir nga marmij pa, inu nuwrai nale nga m̃iterter ngel tevim. Suri nga Iesu Kristo pia-luwi kele vini, ko suri batun vanu sen nga pia-rremali vajin, inu nuwrai eterter tevim: Kupwerai tweni ko wor nale sen. Poro parmerreni parunge rreknga ejki, ko erres kobbong. Tetajer nik kupterter nga kupwerai tweni. Kuprevei jinibb nga parosuri Kristo, ko kuprij p̃iterter tevir nga sete parloli karkar nanu, ko kuploli norrorrmien ser parterter. Kuploli nolom pipriv nga kupvisviseni nir p̃irres. Suri daron pia-vini nga jinibb sete parmerreni parunge nale nga mivi nale weretunen, ko parvijuri lweni nir kobbong norrorrmien ser, ko paran parpej jinibb nevisvisenien pilep nga parongwos parwerai nale sev nga nir kobbong parmerreni parunge. Ko nir partur telure nale weretunen ngok, ko paran ngasu ko parunge tutunmasa nawon kobbong nir. Ko nik kupmetmet ko wor p̃irres renge sev nga marinuk jim, nga kupvijuri sel nga musorsan. Ko poro nga parloli p̃isij tevim, ko nik kuploli wor norrorrmien som p̃iterter ko pipriv. Nik kuploli ko wor nga kupwerai tweni nosp̃en nga m̃irres se Kristo, ko kuploli p̃etp̃eti majingen ngok nga Atua m̃ilai tevim.
Mauren se Pol otomori pusuw
Ko inu, daron suk evini pa nga b̃elinglingi mauren suk; partor pinik suri nuvi jinibb se Atua. Nup̃lak pa elep renge woluen, nuwlu nunsi p̃etp̃eti lat ne woluen nen, ko nurrul totkoni nosurien suk tetajer. Ko nowli jinibb nga mokasasi renge woluen oto metmet pa teraik nga bean b̃elai. Nowlin ngok Numal pia-lai tevik renge nabong nga Atua pia-wera suri lat nga puto suri tevi jinibb nir. Numal osorsan erres, ko ni pia-lai nowlik ngok tevik suri inu mauren suk osorsan erres. Ko sete inu kis kobbong, ko tevi kele nir jijle nga marok-tiriv kele tevi merrenien daron nga ni pia-rremali luwi e.
Pol elai nosp̃en tevi selen nir
Inu numrreni nga kupsaro pingavil nga kupini kuplesi inu. 10 Suri Demas emrreni p̃elak mauren ne iel ngatan, ko owlu lingik pa evan Tesalonaeka e. Ko Kreseus kele evan pa Galesia e, ko Taetas kele evan pa Dalmatia e. 11 Ko Luk kobbong elik tevik lelingenok. Ko erres ma kupan kuplesi Mak nga ni piptevim; suri ni okpitevik erres renge majingen. 12 Ko nukoni pa Tikikas evan Epesas pae. 13 Daron nga kupini e, ko erres kuplai sunsun ne melas suk tevim nga m̃elngi tweni mijpon jer Troas, renge naim se Kapas. Ko erres kuplai kele naul suk nir parini, o ko womujnen renge naul ngok nir, kuplai kele naul ngok nga marmajing nir renge nevlu nanani.
14 Morok Aleksanta nga mivi jinibb nga mokmajing delrrurr nir olokloksi inu elep. Ko Numal pia-kele lweni sev nga muloli ngok. 15 Ko nik kele kupmetmet renge ni, suri etre nale se kerr eterter.
16 Ko womujnen daron nga mean loloim re kot iel Rom nga bowrai tweni nale suk, sete san erij suk. Nir jijle arwolu lingik. Ngel evi loten suk, nga Atua sete putor vitrangir suri. 17 Ko Numal ma elik tevi inu, ko elai derteren tevik, niko ololi nurongwos bowrai tweni p̃etp̃eti nale sen, ko jinibb ne vare p̃etp̃eti nir parunge. Ko otomori jer parlingi inu van re mijen, ko Atua ela tweni inu. 18 Ko Numal ngok pia-lai tweni inu renge nanu jijle nga marsij, ko pia-tekai inu p̃irres van renge batun vanu sen ne melrin. Ko rrapok-susi nisen pian mare tetajer pijpari tuwi ngok vini. Pirpok ko.
Bongsi nale se Pol
19 Kupwera “erres” suk tevi Akwila ko nesen sen Prisila, ko tevi kele metka se Onesiporas. 20 Erastas elik jer iak Korin; ko daron nga m̃elinglingi iak Maelitas, nulinglingi Tropimas elik jer iak, suri ni emsi. 21 Inu numrreni nga kupsaro pingavil nga kupini kuplesi inu puwomu, ko daron ne melas pia-vini. Iupulas, Putens ko Linas, tevi joji kerr Klotia, ko tevi tasi kerr ko joji kerr nga iel jijle nir, arwerai “erres” tevim.
22 Ko ngel evi loten suk, nga Numal piptevi nik renge norrorrmien som. Ko merrenien sen piptevi kami jijle. Nuwra “Remsom”.