Majingen se Aposol nir
Batu nale nga mivsivseni lut nga parmeteni naul ngel puto suri
Naul ngel, Majingen se Aposol nir, Luk oli van ji jinibb san nga nisen Teopilas. Naul ngel evi naul nga Luk muli vivitue (nga muli wowomue evi Nosp̃en nga m̃irres suri Iesu Kristo nga Luk muli).
Renge naul ngel, Luk osp̃e suri majingen se aposol nir nga Nem̃in On m̃itkai nir re majingen nen nga partewijreni nosp̃en sen, p̃itpatun Jerusalem, ko re lat jijle ne Jutia, ko re Sameria, ko pian pijpari iel ngatan p̃etp̃eti (1:8).
Re naul ngel, Luk emrreni piviseni nga nir nga marosuri sete artere batu numal ne Rom nga mimetmete lat jijle re daron ngok. Ko emrreni piviseni nga nanu jijle nga m̃eri Isrel marosuri womue, nir jijle arpelari re nosp̃en nga m̃irres.
Nanu nga milep san nga naul ngel musp̃e suri evi majingen se Nem̃in On. Daron nga aposol nir marlik malum Jerusalem, ko nabong ne Pentekos evini, ko Nem̃in On esilvir, ko elai derteren tevir. Ko vitunen Nem̃in On eptevi malum nir nga miwilwil ser re majingen ser. Re naul ngel kele, nale sopor arto nga aposol nir marwera tweni, ko eviseni nga nale nga marwerai tweni, derteren nen otoe nga orongwose p̃irieni mauren se jinibb. Ko ewilwil se kalesia nir nga parkorti lat sansan.
1
Selek Teopilas, renge naul suk nga womujnen, nulul tevim nga b̃ejiljilwer suri nanu jijle nga Iesu mulolir ko nga mivisviseni kele jinibb nir renger tuwi, mian mian mijpari nabong nga Atua m̃itkai van re melrin e. Ko vitunen ko mia-van mare e, ko owrai nanu sopor renge derteren se Nem̃in On tevi aposol nir nga mutobbtobbuer. Ko renge nabong ngavöl ivij (40) ko ni eviseni ni tevir, nga puloli parongwose p̃irres nga ni emaur luwi renge mijen. Nir arlesi, ko ni ejilwer tevir suri batun vanu se Atua. Ko daron nga nir jijle marini lat sansan, ko owrai tevir owra “Setewor kapiel lingi Jerusalem wor, ko kaptiriv mun Tata nga p̃ilai Nem̃in On tevi kami erpe merrenien nga milep san tevi kami. Niko mowra pa tevi kami nga ni ololi pa rijrijen nga puloli ko. Jon ololi baptaes renge nuwi, ko re nabong pievis kele kobbong ko kami kappaptaes renge Nem̃in On.”
Iesu ean renge melrin e
Daron nga aposol nir marini markorti lat sansan tevi Iesu, ko arsusi tevi arwera “Ia, Numal, evi pa daron le vajin nga nik kupivi batu numal ne Isrel?”
Ko Iesu erij welir owra “Sete evi nga kami kaprongwose daron nga nanu ngok nir parremali ren; Tata kobbong esan elngir renge ni derteren sen. Ko Nem̃in On ma p̃ilai derteren pivini puwun saut re kami, ko kami kapsup̃e suri vajin inu tevi jinibb nir renge Jerusalem, renge Jutia totoklai, Sameria, ko re lat jijle ne iel ngatan.” Daron nga m̃irij jile mirpok, ko nir arlesi meter e nga Atua ela lweni van re melrin e. Ko nabor san etevni ore, ko setemun arlesi kele.
10 Ko daron nga mian mare e ko meter oto eterter malum re melrin, ko artaole marlesi jinibb eru ortur renge jelir tevi sunsun nga marow titis. 11 Orwera “Suri sev kami m̃eri Galili ngel kamok-tur iel, kamok-kulu van mare e renge melrin? Iesu ean pa re melrin e mare. Ko ni pia-rremali luwi kele osorsan erpe nga kamlesi mian mare e.”
Gortien se aposol nir
12 Ko aposol nir arlinglingi botwen ngok nga marveruse ‘Botwen ne lolnai ne olip’, arluwi van Jerusalem e. Botwen ngok oto mori bbong ngaim erpe kilomita bbong san. 13 Mian ko arluwi van Jerusalem e re naim nga marok-lik ren mare. Nir ngok ko niser ngel: Pita, ko Jon, ko Jemes, ko Antru ko Pilip, ko Tomas, ko Batolomiu, ko Matiu ko Jemes nga mivi natu Alpeas, ko Saemon nga bonevis mukorti tevi lartul nga marmerreni puwirr tweni m̃eri Rom, ko Jutas nga tata sen Jemes. 14 Nir ngok arok-korti tetajer renge loten tevi nesevin nir, ko Merri, tasu se Iesu kele, tevi kele tasi Iesu nir.
San nga p̃ila wani milnge Jutas
15 Nabong sopor arasi ko jinibb se Numal nir ejpari ongut vesan bbulin ngavöl eru (120) arser korti renge liken ser san. Mian ko Pita otur imera ko owrai tevir, 16 owra “Tasik ko jojik nir, tuwi jer Nem̃in On erij renge jingo Devet, owrai tweni Jutas ngok nga m̃itkai jinibb nir marini marrul totkoni Iesu. 17 Bonevis ni okorti tevi kem, suri Iesu otobbtobbue ni kele nga p̃imajing tevi kem.
18 “Mian ko Jutas owli dan sopon renge nevöt nga marlai tevi renge sel nga m̃isij nga muloli ngok tevi Iesu. Mian ko ewajeni pa iok ko, ko depain eap ko jinen arivare. 19 Ko daron nga m̃eri Jerusalem jijle nir arongwose nanu ngok, ko niko arlingi vajin ie ewaji nais ngok Akeltama, nga renge nale ser owra puwra ‘Lat ne Drra.’ ”
20 Ko Pita etajer owra “Re Naul ne Sam nir, Devet owra nale san nga muwra ‘Naim sen puto kiskis, ko sete jinibb san p̃ilik ren.’ Ko nale m̃inij kele san oto nga muwra ‘Erres jinibb m̃inij san p̃ilai wani milngen re majingen sen.’
21-22 Re iok, erres jinibb san pivini pukorti kele tevi kem nga puwrai tweni Iesu, Numal se kerr nga mimaur luwi kele renge mijen. Ko ni pivi wor san re nir nga miptevi kem tetajer, etipatun re daron nga Jon musp̃e suri murrun ne baptaes, mivini mijpari daron nga Atua m̃ila lweni Iesu van renge melrin e.”
23 Ko nir arlingi jinibb eru. Tuwen evi Josep nga marverus kele e Basapas (ko ni nisen tuwen nen evi Jastas), ko nuru tuwen nen nisen Matias. 24 Mian ko nir arlot arwera “Numal Atua, nik kurongwose norrorrmien se jinibb jijle nir. Kupviseni tevi kem nuru si nen re nuru ngel nik kutobbtobbue 25 nga putori majingen ngel ne aposol nga Jutas m̃ilngi kurtweni pa ko mian re lat nga mumomsawos wor re ni pian ren.” 26 Ko arloli nanu san erpe arwirre daes nga parlesi purrum ji nuru si nen, mian ko nise Matias errmali. Mian ko arsusture, okorti tevi aposol esngavöl drromon san (11).