4
Pol ela nale tevi nir
Ko kami numal nir, kaploli murrun nga mumomsawos m̃irres tevi jinibb ne majingen se kami nir, pusorsan pirpok tevi nir p̃etp̃eti. Suri kamrongwos pae nga kami kele Numal se kami oto pa re melrin, ko ni pia-loli tevi kami pusorsan tevi nga kami kamloli tevi nir.
Kami kapok-lot tevi nolo kami nga marterter tetajer. Kapkulkulu p̃irres renge loten se kami, ko kapok-wera ‘erres’ tevi Atua. Ko kaplot suri kem kele, nga Atua p̃itasi metali nga nabwera tweni nosp̃en suri Kristo, nga bonevis muto teptepi. Ko inu nulik renge naim ne nekaien le ngel suri numajing ren. Ko kaplot suri nga inu b̃erij p̃irres, puloli nale nen parm̃erer. Iok pirpe pusorsan p̃imawos tevi nga inu bololi.
Kapok-loli murrun nga mivijuri norongwosien tevi jinibb ne vare nir. Kaploli womue p̃irres ngarr tevir, nabong tarasasi nawon. Kapok-rij p̃irres tevi nir tetajer, puloli nir parir nga parunge nale se kami. Ko kaprongwose p̃irres vajin lut nga kaprij weli jinibb jile nir parto suri.
Nosp̃en ne Pol
Tikikas pia-sup̃e suri nosp̃en nek tevi kami. Ni evi niaken se kerr san nga rrammerreni, ko nga mokmajing korti lilane m̃irres tevi inu renge majingen se Numal. Nukoni vinuk ji kami suri nanu ngel le, nga puloli kaprongwose nosp̃en ne kem, ko nolo kami parmolmol suri p̃irres. Ko bokoni kele Onesimas piptevi ni. Ni kele evi niaken se kerr san nga rrammerreni, ko nga mokmajing lelane m̃irres, ko evi kami san. Nuru ngok porloli kaprongwose nanu jile nga marok-pelpelari iel.
Bongsi nale se Pol
10 Aristakas le nga m̃ilik renge naim ne nekaien ngel owra ‘erres’ tevi kami, ko Mak kele nga mivi tasi Banapas san, ni kele owra ‘erres’ tevi kami. Nuwra rrurrngi pa tevi kami nga poro ni pivinuk, ko kapa-tekai ni. 11 Ko m̃erel nga nisen muwaji Iesu nen nga marverus kele nisen tuwen Jastas, ni kele owra ‘erres’ tevi kami. Nir itul ngok kobbong renge m̃eri Isrel nir arpitevi inu renge majingen ne batun vanu se Atua, ko arok-loli nolok erres. 12 Ko Epapras kele, nga mivi kele kami san, owra ‘erres’ tevi kami. Ni evi jinibb ne majingen se Iesu Kristo, ko okrat tetajer suri kami renge loten sen nga kaptur p̃iterter jile, kaptera jile, ko nga kaploli marongen p̃etp̃eti se Atua. 13 Nurongwos bowrai nga ni mokp̃elak milep suri kami, ko suri nir nga renge Laotisia, ko nir nga renge Ierapolis. 14 Ko dokta Luk le, nga rrammerreni ni, ko Demas kele, orwera ‘erres’ tevi kami. 15 Kapwera ‘erres’ tevi tasi kerr nir nga marlik Laotisia, ko tevi vinok Nimpa, ko tevi kalesia nir nga marok-korti renge naim sen. 16 Ko poro nga para-eve jile naul ngel tevi kami, kaplai kele van para-eve kele tevi kalesia nir nga renge Laotisia. Ko naul suk nga m̃elai tevi kalesia nir renge Laotisia, kami kaplai vinuk ko kaploli para-eve tevi kami. 17 Ko kapwerai tevi Akipas, ‘Kupmetmet p̃irres nga kupmajing jile majingen ngok nga Numal m̃ilai tevi nik.’
18 Inu mawos vajin, nula pensil ji m̃er nga mok-uli tweni nale suk ngel nir, ko nuli vajin “erres” suk ngel tevi kami. Erres kaprrorrmi inu renge dil delrrurr nga marserek e. Nurongwos mae, merrenien se Atua puto tevi kami. Nuwra ‘Remse kami’.