6
Murrun ne metka
Bipiwarreng nir, kaprunge nale se tata ko tasu, suri kamivi pa kalesia, ko suri murrun ngok omomsawos erres. Naul On owra ‘Kuposuri tata som ko tasu som’. Ko ngok evi womujnen re nale nesesreien nga nale rijrijen san muto tevi, ngel: ‘Ko niko, p̃irres rem, ko kuplik pipriv iel ngatan.’
Ko kami tata nir, sete kaploli kele natu kami parlolarsi kami. Ko kaptor pipi p̃irres tevi bipiwarreng se kami nir; kap̃eter parmomsawos, ko kapvisvisenir pirpe Numal mokete ko mokvisviseni kerr.
Murrun ne jinibb ne majingen nir ko numal ser nir
Kami jinibb ne majingen nir, kaprunge nale se nir nga marivi numal se kami iel ngatan. Kaposurir p̃irres tevi metutuen ko tevi nolo kami p̃etp̃eti, pirpe kamosuri Kristo. Sete kapok-majing p̃irres re bbong daron nga numal se kami marlik e, nga nir parunge p̃irres nawon re kami. Ko kapmajing ko wor pirpe jinibb ne majingen se Kristo nga marmajing m̃irres se Atua tevi nolor. Ko kapmajing tevi nolo kami nga mivi weretunen, erpe kammajing se Numal ko sete se jinibb kobbong nir. Kamrongwos pae nga Numal pia-kele lweni jinibb jijle nir pusorsan tevi majingen nga marres ser, poro parivi jinibb ne majingen rreknga poro sete parivi jinibb se numal san.
Ko kami numal nir, kami kele kaploli pirpok kele tevi jinibb ne majingen se kami nir, ko sete kapsorponir. Suri kamrongwos pae nga Numal se nir ko se kami kele oto re melrin, ko ni setete okloli erres tevi jinibb sansan, ko okloli osorsan tevi jinibb p̃etp̃eti nir.
Rramok-palpal tevi Demij
10 Ngel evi bongsi nale suk: kapterter renge Numal ko renge derteren sen nga milep temijpal. 11 Kapuri sunsun p̃etp̃eti ne nuval nga Atua m̃ilair pa tevi kami, ko ngok kapviter vajin nga kaptur p̃iterter tere sel ne gerisen lele nir se Demij. 12 Suri sete rramok-tertere jinibb, ejki. Rramok-tertere numal nga marlelep nir se demij nir, nir nga marok-metmete nemalik ne iel ngatan, ko nem̃in nir nga marsij re melrin. 13 Ko niko kapuri sunsun p̃etp̃eti ne nuval nga Atua m̃ilair pa tevi kami, nga kapviter nga kaptur p̃iterter re nabong nga m̃isij. Ko vitunen, daron nga kamval jile, ko kaptur p̃iterter malum kobbong.
14 Ko pirpok ko, kaptur lilane tera nuval. Kaploli weretunen pirpe netatuw se kami. Ko murrun nga mumomsawos m̃irres pirpe puto ore morko kami. 15 Ko nosp̃en nga m̃irres nga mokla demat, nga kamtur tera kapwerai tweni, pirpe but nga kamrae. 16 Ko nanu nga milep nga kaplai evi nosurien, nga mirpe nanu san nga milep miteberber nga kaptori ore nibe kami e daron nga Demij muwra p̃ilwe kami. Ko ngok neliw sen nga marsij nga marin mirpe nabb sete parjipari kami sopon. 17 Ko murrun se Atua nga mokla mauren tevi kami erpe nuvan ne balpalen. Kaplai kapuri re batu kami. Ko nale se Atua erpe nesip nuval nga Nem̃in On m̃ilai tevi kami. Kaplai ko kaptori metmete.
18 Ko renge nanu jijle nga kamlolir, ko kaplot, ko kapngoni Atua piptevi kami. Ko tetajer, kaplot renge derteren se Nem̃in On. Ko kapmetmet kapkulkulu p̃irres, ko sete kapmosi nga kaplot suri kalesia p̃etp̃eti nir. 19 Ko kaplot kele suri inu nga daron nga bowra tweni nale se Atua, ko Atua p̃ila nale sen mawos tevik nga bowrai tweni. Ko sete bemanun nga bosp̃e jir suri nosp̃en nga m̃irres nga bonevis muto teptepi. 20 Inu nuvi jinibb ne bowra tweni nosp̃en nga m̃irres ngok, ko nile marwirrek re naim ne nekaien ngel. Kaplot nga bololi nok p̃iterter. Iok osorsan kobbong nga inu bololi.
Bongsi nale se Pol
21-22 Numrreni kaprongwose nosp̃en nek, ko sev nga nomok-lolir, ko niko nukoni pa Tikikas vinuk ji kami. Ni evi niaken se kerr san nga rrammerreni, ko evi kele jinibb ne majingen se Numal nga mok-majing lilane. Ko ni, poro pivinuk, ko pia-wera tweni nanu jijle ne nosp̃en nek. Ko pia-wer jilijle kele nolo kami.
23 Nurongwose nga Atua Tata ko Numal Iesu Kristo porlai demat ko merrenien ko nosurien tevi kami niaken suk nir. 24 Ko nurongwose kele nalol nga m̃irres se Atua puto tevi kami jijle nga kammerreni Numal se kerr Iesu Kristo tevi merrenien nga sete orongwos pusuw. Nuwra “Remse kami jijle.”