Nosp̃en nga M̃irres se Iesu Kristo nga
JON
Muli
Batu nale nga mivsivseni lut nga parmeteni naul ngel puto suri
Naul ngel osp̃e suri Iesu nga ni evi Nale se Atua nga mivi jinibb, ko m̃ilik tevi kerr. Jon oli naul ngel nga puloli jinibb parongwose parosuri nga Iesu evi jinibb nga Atua muloli rijrijen (promes) nga pukoni nga p̃ila mauren tevi jinibb, ko ni evi kele natu Atua. Ko oli erpok nga nir arongwose parla mauren re nise Iesu, suri arosuri ni (20:31).
Nanu nga womujnen nga Jon muwrai tweni, owra Iesu evi nale nga tuwi nga tuwi jer elik ko pa osuw, ko eptevi Atua (1:1). Ko vitunen ea-sup̃e suri nelesien (saen) nir nga Iesu mulolir nga arongwose puloli rraplesi wose nga Iesu evi weretunen natu Atua. Ko jinibb sopor arosuri Iesu ko arvivitu suri, ko sopor armusus parosuri ni.
Renge batun esngavöl drromon itul (13) ejpari esngavöl drromon ebut (17), Jon osp̃e suri nanu nga marremali nir re natpong nga devje nuval nir marini nga parrul totkoni Iesu. Re natpong ngok, Iesu ejiljilwer tevi jinibb sen nir nga puloli nir partur metmet re nanu nga parini parmawos nir, ko owrai rrurrngir e, nga pususi norrorrmien puto p̃iterter puwomu, ko vitunen devje nuval sen para-vini para-rrul totkoni.
Re batun 18 ejpari 21, Jon osp̃e suri devje nuval nga marrul totkoni Iesu. Ko arlai van re kot, ko vitunen arlai van arwuse re nai pelaot, ko emij. Ko vitunen emaur luwi kele, ko jinibb sen nir arlesi ni.
Re naul ngel, Jon osp̃e suri mauren nga sete mia-suw nabong sopon, nga jinibb orongwose p̃ilai ji Iesu Kristo kobbong. Mauren ngok etipatun lelingenok ko etajer van ji nir nga marosuri Iesu nga ni kobbong evi sel, ko evi batu nale weretunen, ko evi mauren.
1
Nale norongwosien se Atua
Tuwi nga tuwi jer Nale elik ko pa osuw. Nale ngok eptevi Atua. Nale ngok kele evi Atua. Womu jer mian ko ngatan ngel pia-tipatun, ni elik ko pa osuw tevi Atua. Nanu jijle nga Atua mulolir Nale eptevi ni ren, nuru korti orlolir, sete Nale ejkie nanu san nga Atua muloli. Mauren oto renge ni, ko mauren ngok elai moron tevi jinibb nir. Moron ngok omor re nemalik, ko nemalik sete evter rragrrage nga pimalik tevtevni.
Atua okoni jinibb san vini, m̃ernen nisen Jon. Ni evini nga p̃irij se Moron ngok ko, owra lilane tevi jinibb nir, nga puloli jinibb nir parosuri. Ni sete evi Moron nen te, ni evini nga bbong p̃irij se Moron nen ko. Nale ngok evi Moron weretunen, evini iel ngatan, omor vaseni jinibb jijle nir.
10 Ni elik iel ngatan, ko ni ololi ngatan ngel, ko jinibb ne ngatan ngel nir sete arlesi wose ni te. 11 Ni evini ji metka sen mawos nir, ko metka sen mawos nir sete artekai ni. 12 Ko nir elep ma nga marosuri ni, ko martekai ni vini jir. Nir ngel ko ma, ni elai derteren tevir arini arivi Atua natun. 13 Nir arivi Atua natun, sete erpe nga jinibb m̃iak renge drra, rreknga marongen se niben, rreknga marongen se jinibb, ejki. Nir arivi Atua natun suri Atua ko wor marongen sen.
14 Nale ololi lweni ni evi jinibb, eplari limjer ko elik tevi kerr. Ko kem namlesi wose renge nosrövien sen nga ni esan evi Atua natun mawos, owun saute nalol nga m̃irres nga sete orongwos p̃irieni.
15 Jon erij sen, ekail owrai tevi jinibb nir, “M̃erel le nomok-sup̃e suri nga nomok-wera, Inu nuwowomu nga bololi lilane sel sen, nga ni pia-vitu surik. Ko ni elep wor asi inu, suri ni elik wowomu ko pa mian ko inu mea-iak, ko niko ni elep asi wore inu.”
16 Niko suri nolon owun saute nga mimrreni kerr, ko ololi ni mok-la nanu nir tevi kerr. Ko erpok malum, ok-lila malum wore nanu ko nir tevi kerr. 17 Nale nesesreien eplari re Moses, ko nalol nga ma m̃irres nga sete orongwos p̃irieni eplari renge Iesu Kristo. 18 Sete jinibb san elesi Atua renge daron san, ejki. Natun mawos kobbong, nga nuru Atua morsorsan mawos, nga morkorti m̃irres morirpe m̃elew, ni kobbong evel renge melrin vini, ko owra visviseni Tata sen tevi kerr.
Jon owra tweni Iesu limjer
19 Nir nga marwowomue m̃eri Isrel nir nga marlik Jerusalem arkoni jinibb ne sulsulen sopor ko Livaet sopor vini ji Jon nga parsusi tevi, “Nik kuvi isi le?”
20 Ko Jon sete evilvil orore ni, ejki, ewer limjere ni tevir, owra “Inu sete nuvi Mesaea te.”
21 Ko ngok arsusi kele tevi ni, “Ia, ko nik kuvi isi, Elaeja?” Ko Jon owra “Ejki, inu ejki.”
Ko arwera “Ia, ko nik kuvi ma Propet nen?” Ko Jon owra “Ejki.”
22 Ko nir arsusi lweni tevi, “Po! Ko nik ngok kuvi isi le? Kupwerai lweni nik tevi kem, puloli kem naban nabwera lweni tevi nir nga markoni kem vini. Nik kupwowrai lweni nik!” 23 Ko Jon owra “Inu nuvi bbong jinibb san nga propet Aesea musp̃e suri, muwra ‘Drrela jinibb san ekail renge lolo merwer, “Kaploli lilane sel se Numal pimetet.” ’ ”
24 Lartul ngok nir, Parasi ko nir arkonir van ji Jon. 25 Ko nir arsusi tevi Jon “Poro nga nik ngok sete kuvi Mesaea rreknga Elaeja rreknga propet nen, ko suri sev komok-loli baptaes?” 26 Jon owra lweni tevir, “Inu nomok-loli baptaes tevi nuwi lebbong, ko san ma ni ko pa otur livö renge kami, kami sete kamrongwose. 27 Ngok ni ko ma evi m̃ernen mawos nga propet nga tuwi nir arwera pivitu suri inu. Ko ni elep asi jer wore inu, ko inu sete numomsawos nurres rragrrag kele re bbong b̃ejiol vitan b̃etlasi tweni dil renge but sen.”
28 Nanu ngel nir arpelari renge Betani, ie oto roroni Jortan, lat nga Jon mok-loli baptaes ren.
Iesu Natu Sipsip se Atua
29 Renge nabong m̃inij nen san kele, Jon emteni Iesu mivel mawose vini. Ko owra “Kaplesi, natu sipsip se Atua nga p̃ila tweni nololien ne iel ngatan! 30 Ngok! Niko m̃er nga nomok-sup̃e suri nga ko, mowra ‘Inu nuwowomu le, nuloli lilane sel sen nga pivivitu surik.’ Ko ni elep wor asi inu, suri ni elik ko pa, mian ko inu ngel mea-iak. 31 Inu kele sete nurongwose m̃erel bonevis, ko erpok nuvini tweni nupaptaes tevi nuwi nga inu beviseni ni tevi m̃eri Isrel nir.”
32 Ko Jon erij se ni owra “Nulesi Nem̃in ojubbul renge melrin vini erpe wum̃er ko esakel jer re ni. 33 Inu kele sete nurongwose m̃erel, ko ni nga mukoni inu mepaptaes tevi nuwi owrai tevik, ‘M̃er nga kuplesi Nem̃in pujubbul pian pisilvi p̃ilik jer ren, m̃ernen ko evi ni nga pipaptaes jinibb nir tevi Nem̃in On.’ 34 Ngok niko inu m̃elesi ko nurij sen nga ni ngel ko evi Atua natun mawos.”
Iesu everus lartul nga marivi womu jinibb sen
35 Renge nabong m̃inij nen san, Jon otur tevi jinibb sen eru. 36 Ko Jon emteni Iesu mivel, ko owrai tevi jinibb sen nuru, “Koporlesi, Natu sipsip se Atua ngel.”
37 Daron nga jinibb sen nuru morunge nga muwrai mirpok tevi nuru, ko orlingi tweni Jon otur jer ko orvijuri suri Iesu. 38 Iesu erieni emteni nga morvijuri, ko owrai tevi nuru, “Komorpej isev?”
Ko nuru orwerai tevi ni “Rabae (nais ngok renge nale se m̃eri Isrel nir owra jinibb nevisvisenien ko), nibeni lat nga kumlik e?”
39 Iesu owrai lweni tevi nuru, “Koporini koporlesi.” Ko nuru orvijuri, oran orlesi lat nga m̃ilik e. Ko orlik tevi ni ie, suri nat erivriv pa, erpe pirpe mete nial ivij.
40 Renge nuru nga eru ngok nga morunge Jon muwra visviseni Iesu tevi nuru ko morvijuri ngok, nuru tuwen nisen ko Antru, Saemon Pita tasin. 41 Antru evel evan ko eska wowomue Saemon, ni tuwan, ko owrai tevi ni owra “Komru ma nomorlesi Mesaea” (nais ngok renge nale se m̃eri Gris nir, arwera Kristo, ko owra puwra ‘Jinibb nga Atua m̃irijrij pa nga pukoni nga p̃ila mauren tevi jinibb nir’). 42 Ko ngok Antru eptevi Saemon van ji Iesu.
Ko daron nga Iesu m̃ilesi, ko owrai tevi, “Nik Saemon, kuvi natu Jon. Nik parverus kele nisem Kepas.” Nais ngok renge nale se m̃eri Isrel nir owra b̃ereng ko. Ko nais ngok Pita renge nale se m̃eri Gris nir, owra b̃ereng kele kobbong.
Iesu everus Pilip ko Nataniel porvijuri
43 Renge nabong m̃inij kele san, Iesu owra pian kele Galili e. Ko elesi Pilip ko owrai tevi, “Kupini kupvijurik, kupivi jinibb suk.” 44 Antru ko Pita, ngaim se nuru ko Betsaeta, ko Pilip kele evi m̃eri iok. 45 Pilip evel ko elesi Nataniel, ko owrai tevi, “Kem ma namlesi m̃er nga Moses muli suri renge Naul ne nale nesesreien tuwi, ko propet nir kele maruli suri. Nisen ko Iesu ne donasret, Josep natun.”
46 Nataniel owrai tevi “O, aro, ejki ma, nik kurrorrmi renge iok Nasret nanu nga m̃irres san orongwos piplari ren e?”
Pilip owra lweni tevi, ‘Iow, ko kupini kuplesi ta we.”
47 Daron nga Iesu m̃ilesi Nataniel mivel mawose vini, ko owra “Kaplesi morok, evi m̃eri Isrel tera san nga sete orongwos p̃ikrekris.”
48 Nataniel owra lweni tevi, “Nik kurongwose inu erpese le?” Iesu owra lweni tevi, “Nurongwos wowomu nik ko pa osuw daron nga komok-tur re melve nai pik e, vitunen ko vajin Pilip mia-verus nik.”
49 Ngok Nataniel owrai lweni tevi, “O, jinibb nevisvisenien, nik kuvi Atua natun mawos, kuvi Numal se m̃eri Isrel nir!”
50 Iesu owra lweni tevi, “Niko suri nga inu mowrai tevim nga nulesim renge melve nai pik, nik kuosuri suri iok wolok kobbong? Ko kurongwos kupa-lesi nanu nga parlelep kele wor parasie ngok.” 51 Ko Iesu owrai kele tevi ni, “Nuwretun nga nuwretun nuwrai tevi kami, vitunen suri ngel kapa-lesi melrin p̃itp̃ir ko anglo se Atua nir partongsa van mare renge melrin ko parjujubbul vini ngatan ji Jinibb Mawos.”