8
Mauren nga Nem̃in On m̃ilai
Ko ngok Atua setemun orongwos puwra kerr nga rramkorti pa tevi Iesu Kristo rramsij kele mun, suri rramasi pa. Suri derteren se Nem̃in On etlasi tweni kerr renge nololien ko mijen nga m̃ika totoni kerr, ko ela mauren tevi kerr nga rramkorti tevi Iesu Kristo. Ko nale nesesreien, derteren sen ejkie nga p̃itlasi tweni kerr renge nololien ko mijen, suri nibe kerr ololi emelisna. Ko Atua okoni ni Natun, niben erpe nibe kerr nga marsij, tweni nga p̃ila tweni nololien suri mijen sen nga niben mimij rengen. Atua ololi erpok tweni nga kerr nga rramok-vijuri Nem̃in On ko setemun rramvijuri nibe kerr nga marsij, rrapirpe vajin rramloli p̃etp̃eti pa sev nga nale nesesreien muwrai. Nir nga marok-vijuri niber nga marsij arok-rrorrmi suri niber nanu nen nir. Ko nir nga ma marok-vijuri Nem̃in On arok-rrorrmi suri Nem̃in On nanu sen nir. Nga marok-rrorrmi suri niber erpok evi sel ne mijen, ko nga marok-rrorrmi suri Nem̃in On evi sel ne mauren ko demat. Suri murrun nga marok-rrorrmi suri niber ololi arivi devje nuval se Atua, ko nir nga marirpok sete arok-osuri nale nesesreien se Atua, suri sete arongwose. Ko nir nga marok-vijuri niber nga marsij ngok setete arongwose parloli Atua purnge p̃irres surir, ejki.
Ko kami ma setemun kamvijuri nibe kami, ko kamvijuri Nem̃in On, suri Nem̃in On se Atua elik pa renge kami. (Ko si nga Nem̃in On sete m̃ilik rengen, ni sete evi jinibb se Kristo.) 10 Ko suri Kristo elik renge kami, ewretun nibe kami armij suri nololien, ko Nem̃in On emaur renge kami, suri kammomsawos erres pa re no Atua. 11 Ko niko Atua, nga muloli Iesu mimaur luwi kele re mijen, Nem̃in On sen elik pa re kami. Ko derteren sen nga milep temijpal ngok puloli nibe kami kele parmaur renge nevre Nem̃in On sen nga mimaur renge kami.
12 Ko niko, niaken suk nir, rrapvijuri ko wor Nem̃in On, ko setemun rrapvijuri nibe kerr nga marsij. 13 Suri poro nga kapvijuri nibe kami nga marsij ko kapa-mij. Ko poro nga ma kaprevji pini murrun ne nibe kami nga marsij re nevre Nem̃in On, ko kapmaur vajin. 14 Suri nir p̃etp̃eti nga Nem̃in On se Atua mokwowomue nir arivi pa natu Atua ko. 15 Suri Nem̃in On se Atua nga kamlai ngok setemun mia-loli kele kapivi kele demij maur rreknga kapmetutu, ko ololi kamivi natu Atua. Ko Nem̃in On ngok ololi rramok-verus Atua erpe “Tata”. 16 Nem̃in On se Atua erij se nem̃i kerr nga muwra rramivi natu Atua. 17 Ko suri rramivi natu Atua, ko niko rrapa-korti tevi Kristo ko rrapa-la nanu nga marres nir se Atua. Ko rrapkorti ko wor tevi Kristo renge norongen nga m̃isij ne ngatan ngel nir, tweni nga rrapa-korti kele tevi renge nosrövien sen.
Nosrövien nga rrapa-lai
18 Re inu nelesien suk, nulesi nga norongen nga m̃isij nga rramok-runge m̃isij rer lelingen ngel arivi nanu nawon daron nga rrammetenir tevi nosrövien nga Atua pia-lai tevi kerr. 19 Suri nanu p̃etp̃eti nir nga Atua mulolir arok-tiriv malume eterter terai nga kerr rrapala p̃etp̃eti milnge kerr vajin nga rrapivi natu Atua. 20 Suri nga Atua elngi nanu p̃etp̃eti nir parvasil nawon. Ko iok sete suri nanu nir armarong pirpok, ko suri Atua ko wor emarong. Ko Atua elngi kele nga nanu nir partiriv tweni 21 nga Atua p̃ila twenir renge murrun ngok nga marvasil nawon, erpe nga marok-maur m̃irres mian ko tetajer marok-mij pin ko marpo. Ko nanu nir para-asi vajin re iok ko para-korti tevi kerr natu Atua nir renge nosrövien se Atua. 22 Suri rramrongwose, ejpari lelingen ngel, nanu p̃etp̃eti nir arirpe nesevin san nga m̃ingirr re nga puwosi natun. Suri nanu nir arok-tiriv eterter nga para-asi pirpok. 23 Ko kerr kele, rramirpok kele. Rramlai ma Nem̃in On, nga mirpe wenen womunen ne sev nga rrapa-lai, ko nolo kerr engirr vane renge norongen nga m̃isij ngel. Ko rramok-tiriv nga Atua pia-juri lweni nibe kerr ko rrapa-ivi natun mawos vajin. 24 Ko Atua ewilwil se kerr nga rraptiriv tweni nanu ngok. Ewretun, setewor rramlesi; ko poro rraplesi, ko setemun rrama-tiriv vajin. Sete san oktiriv tweni nanu san nga m̃ilesi pae meten musuw. 25 Ko kerr rramok-tiriv tweni nanu san nga setewor rramlesi, nga rrapa-ivi Atua natun mawos. Ko rramlingi no kerr eterter mawose nga rrapa-lai ko.
26 Ko erpok kele, Nem̃in On kele ewilwil se kerr renge lolmijmij se kerr. Suri kerr sete rramrongwose kele lut nga rraplot puto suri, ko Nem̃in On ongun-ngun se kerr ji Atua. Ko engirr bbonge, suri nale san sete evter nga puwra tweni iok. 27 Ko Atua nga murongwos alje nolo jinibb orongwos kele norrorrmien se Nem̃in On, suri nga Nem̃in On okngun-ngun se kalesia nir osorsan tevi marongen se Atua.
28 Ko rramrongwose nga Atua okloli nanu jijle nir nga marpelpelari ji kerr arres bbong re kerr jijle, suri rrammerreni Atua, ko Atua everus pa kerr suri norrorrmien sen nga muto tuwi pa. 29 Erpe Atua otobbtobbu wowomue kerr tuwi pa nga rrapa-ivi sen, ko elngi kerr nga rrapa-sorsan p̃etp̃eti ko wor tevi ni Natun. Ko Natun nen niaken sen pilep vajin, ko ni puwowomu re nir, pivi tuwar. 30 Ko kerr nga Atua m̃ilngi kerr nga rrapa-sorsan p̃etp̃eti tevi ni Natun, Atua everus tweni kerr pa osuw. Ko ololi kele rrammomsawos erres osuw, ko ela kele pa nosrövien sen tevi kerr osuw. Ko iok rramasi vajin re nanu p̃etp̃eti osuw.
Merrenien se Atua nga mimrreni kerr e
31 Ko rrapwera pirpese vajin? Atua ko otur tevi kerr, ko si mun p̃itre kerr vajin? 32 Atua sete orrul totkoni jere Natun mawos, ko okoni tweni vini, emij suri kerr jijle. Ko suri sev sete orongwos p̃ila nanu p̃etp̃eti tevi kerr vajin, suri ololi jile pa nanu nga m̃iterter nen osuw? 33 Ko si mun orongwos p̃ilngi nanu nga m̃isij san re kerr nga Atua miverus tweni kerr? Suri Atua ko ololi rramasi, okwera rrammomsawos jile pa erres osuw. 34 Si mun puwra rramsij? Iesu Kristo ejki. Suri ni emij suri kerr, ko emaur luwi kele osuw, ko elik vajin re Atua nevren rres, ko okngun-ngun vajin tevi Atua suri kerr. 35 Ko sev pirvei tweni kerr re merrenien se Atua nga mimrreni kerr e? Norongen nga m̃isij? Mauren nga m̃iterter? Daron nga jinibb marojoji sarrsarr kerr? Numer? Daron nga nanu san ejki nga rrapuri ore nibe kerr? Daron nga rramlik re liven ne mijen? Nuval? Ejki rres nawon! 36 Erpe Naul On muwrai, ‘Suri namivi jinibb som, Atua, ko jinibb arwera parevji pini kem nabong jile. Arlesi kem erpe sipsip nga parpal.’ 37 Nanu ngok nir ewretun arto tetajer ji kerr, ko rramasi kemkam̃e p̃etp̃eti rer. Atua nga mimrreni kerr ololi rramasie nir. 38 Suri nurongwose erres, sete nanu san orongwos pirvei tweni kerr re merrenien se Atua nga mimrreni kerr e, poro pivi mijen, rreknga mauren, anglo nir rreknga derteren tama san re melrin, rreknga nanu tama san ne lelingenok, rreknga nanu tama san nga pia-vini 39 rreknga nanu tama san re mare, rreknga nanu tama san renge lat nga jinibb nga marmij marlik ren, rreknga nanu kele san nga Atua muloli, ko ejki. Sete nanu san orongwos pirvei tweni kerr re merrenien se Atua nga mimrreni kerr e rrurrngi Iesu Kristo Numal se kerr.