11
Atua emrreni malume m̃eri Isrel
Inu numrreni bosusi kele ta, Atua elngi kurtweni m̃eri Isrel nir nga ni mutobbtobbu wowomue nir tuwi jer pa? Ejki rres nawon! Suri inu ngel nuvi m̃eri Isrel le san, nga mevi metka nga meplari renge metka se Benjamin san, nga miplari re metka se Epram. Ejki, Atua sete elngi kurtweni jinibb sen nir nga ni mutobbtobbu womu nir tuwi jerjer pa. Kami kamrongwose sev nga Naul On muwrai renge nale nga Elaeja m̃irij tere m̃eri Isrel nir rengen tevi Atua nga muwra “Numal, lartul ngel nir arevji pini propet som nir, ko artingtingi nawot som ne sulsulen. Ko inu le vajin nusansan nujpon jer, ko nir arloli lesi kele nga parevji pini inu.” Ko Atua owra lweni tevi erpese? Owra “Inu numetmete jinibb suk nir evi nuvasngavöl vabut (7000) nga sete marlotoe Atua keris ngok Bal.” Ko erpok kele, lelingenok, nir evis bbong nga Atua mutobbtobbue nir, suri ni bbong merrenien sen. Ni otobbtobbue nir renge bbong ni ko merrenien sen, sete renge sev nga nir marok-majinge. Poro Atua putobbtobbue jinibb renge sev nga marmajinge, ngok ko merrenien sen setemun pivi merrenien.
Ko erpese? M̃eri Isrel nir setemun arlesi sev nga marpej. Nir evis kobbong nga Atua mutobbtobbuer arlesi. Nir jijle nga ngok nen e nir arjimje ore boror renge verusen se Atua. Erpe Naul On owrai owra ‘Atua ololi norrorrmien ser ko nolor arsiror pa, mivini mijpari lelingen ngel. Sete arongwos parkulkulu ko parungrunge.’ Ko erpe kele Devet owrai owra ‘Poro bbong parlair e niva ko nimet renge nanen ser, poro bbong parvitan, ko poro bbong Atua putor vitrangir. 10 Poro bbong meter parrorr ko puloli sete parkulkulu, ko poro bbong durer parru tetajer renge solosloen ser.’
Mian ko Atua p̃ila lweni m̃eri Isrel nir
11 Bosusi kele: Daron nga m̃eri Isrel nir marjilaklak ko arvitan, ko arvitan jer? Ejki ma, suri marloli nololien ko ololi Atua ela mauren tevi jinibb ne vare nir, nga puloli m̃eri Isrel nir nolor pileplep tevir e vajin. 12 Nololien se m̃eri Isrel nir ololi Atua ela nanu nga marres nir tevi jinibb totoklai ne iel ngatan nir. Ko suri m̃eri Isrel nir marvitan, ko ngok ololi Atua ela nijor nga marres nga marivi se Nem̃in tevi jinibb ne vare nir. Ko poro pirpok, ko pia-lai kele wor pia-asi jere ngok nir daron nga pia-la lwenir vajin.
Atua ela mauren tevi jinibb ne vare nir
13 Lelingen ngel inu nurij tevi kami jinibb ne vare nir. Daron nga Atua m̃ilngi inu mevi aposol renge jinibb ne vare nir, ko nomok-sursurövi majingen suk. 14 Nomok-loli erpok tweni nga bololi metka suk sopor nolor pileplep ko parini vajin, ko pirpok ko inu borongwose b̃ela se nir sopon. 15 Ko daron nga Atua m̃isir duren tevi nir, ko ololi jinibb m̃inij nir nga marivi devje nuval se Atua arivi selen e vajin. Ko pia-irpese vajin poro Atua p̃ila lwenir? Pia-irpe marmij ko marmaur luwi kele!
16 Poro kuloli niv sopor, ko kula san tevi Atua, ko niv p̃etp̃eti nen nir arivi vajin se Atua. Ko poro kuwer ore batu nai san, evi se Atua, ko rengsin p̃etp̃eti nir arivi vajin se Atua. 17 Nai olip ne orsel san rengsin emabbur tweni, ko Atua ela rengsi nai olip ne lolmarrul ko ejipjipteni wanie. Ko kami jinibb ne vare nir kamirpok ko, kamirpe nai olip ne lolmarrul ngok, ko kamjipjipti vajin renge nai olip ne orsel. Ko niko lelingen ngel vajin kami kamlai mauren nga m̃irres nga mivi se m̃eri Isrel nir. 18 Ko niko erpok ko, sete kapungasi lartul nga marirpe rengsi nai nga marmabbur tweni ngok nir. Kaplololie kami pirpese? Kami kamirpe bbong rengsin nir. Kami sete kamla suwen tevi durun, ejki, durun ko ma ela suwen tevi kami.
19 Ko nik kupwera “O-o, ko rengsin ngel nir nga marmabbur twenir ngel nir arloli inu milnguk.” 20 Ngok ewretun, ko armabbur twenir suri sete arosuri. Ko kami ma kamosuri, ko kamlik malum. Ko sete kaplololie kami e te pijki, ko kapmetutu ma. 21 Atua ela tweni rengsi nai olip ngok nir. Ni esesri vasenir. Ko kapmetmet, kami kele takok-irpok, tisesri tweni kami kele tirpe nir. 22 Iel rramlesi erpese nga Atua murrun m̃irres, ko erpese nga murrun m̃iterter. Ni eta tweni nir nga marvitan, ko ololi erres tevi kami, poro kami kaplik tetajer p̃irres renge merrenien sen. Ko poro sete kaploli pirpok, ko kami kele, tita tweni kami. 23 M̃eri Isrel ngok nir, poro parlingi tweni murrur nga sete marosuri ngok e, ko Atua p̃ilngi lwenir renge milnger. Suri Atua orongwos puloli pirpok. 24 Kami nga tuwi kamivi jinibb ne vare, kami kamirpe nai olip ne lolmarrul ngok rengsin. Ko Atua ejipjipteni kami tevi nai olip ne orsel sen san, nga sete kamsorsan p̃elak tei. Ko m̃eri Isrel ma arirpe rengsi nai olip weretunen ne orsel ngel, ko evi nanu nga m̃isisarow nga ni p̃ijipteni lweni nir renge batur mawos kele.
Atua orrorrmi jinibb jijle
25 Selek nir, nale weretunen kobbong san ngok nga Atua muloli muto teptepi ngok, inu numrreni kami kaprongwose, suri nga esij nga kami kaprrorrmi kami wor norongwosien se kami easi nale nen. Evi nga musp̃e suri butterter se m̃eri Isrel nir sete evi murrun san nga puto tetajer, ejki. Murrun ngok orongwos puto renge nir pian pijpari bbong jinibb ne vare totoklai nga Atua mutobbtobbu nir nen parini ji Atua. Ko murrur ngok pia-suw vajin. 26 Ko m̃eri Isrel nir p̃etp̃eti para-lai mauren vajin, erpe Naul On owrai owra ‘Ni nga mokla mauren tevi jinibb nir pivel Saeon e vini ko pia-la tweni nanu nga marsij nga metka se Jekop marloli. 27 Bea-loli rijrijen ngel tevir daron nga inu b̃etlasi tweni nololien ser.’ 28 Suri nga nir marsir durer tevi nosp̃en nga m̃irres, m̃eri Isrel nir arivi devje nuval se Atua, ko ngok erres re kami jinibb ne vare nir. Ko suri nga marivi jinibb nga pa Atua mutobbtobbue nir, ko niko nir arivi pa sele Atua, suri renge apu ser nga tuwi pa nir. 29 Atua sete orongwos p̃irieni norrorrmien sen renge sev nga ni mutobbtobbue pa ko m̃irij m̃irres suri pa. 30 Ko erpe renge kami jinibb ne vare; bonevis sete kamosuri Atua, ko lelingen ngel vajin Atua orrorrmi kami, daron nga m̃eri Isrel arsir durer tevi, nga sete arosuri. 31 Ko niko renge sel ngel ko, suri Atua orrorrmi kami pa osuw ko, m̃eri Isrel nir nga sete arosuri Atua, nir kele Atua pia-rrorrmir. 32 Jinibb jijle sete arosuri, ko Atua ololir arivi demij maur suri, nga ni pia-loli jinibb jijle parivel sisarow.
Murru Atua erres p̃elak
33 Atua murrun erres nga erres elep tevi jinibb nir. Norrorrmien sen ko norongwosien sen oran ngasu nga ngasu lengleng. Si orongwos puwra suri norrorrmien sen? Isi orongwos purongwose sel
sen nir? 34 Erpe nga Naul On muwrai muwra, ‘Isi orongwos norrorrmien se Iova? Isi orongwos puwra nanu san tevi?’ 35 Nanu jile ngok nir, isi pa ela san tevi Atua, ko ngok ni puwli lweni tevi?’ 36 Nanu jijle Atua kobbong ololir, ko nanu jile nga marto nir arto bbong renge ni ko marongen sen, ko arivi sen. Nosrövien pian ji Atua tuwi ngok vini. Pirpok ko.