Jodasiicha
letoai
1
Inara coaaucaaun
Jesocurisito cachaneein Saantiaao nejera Jodasi nihanunena caa quiricha laenaaun, Cana Inaca Cana Coaunera niicha jereineein niicha cotihacuri- Jesocurisito berainojoineein nenacaauru rai. Cairichaaojoaain inara coaraain inara coroatajanemiin Cana Coaunera, leeochaauru aina jiniiquiin ita belaain raotojoeein neeinchene coina.
Nechu jataain nohanenaa que inara relaaureraauru
(1Fd 2.1-7)
Jataaina niqui inara aina jiniiquiin cana ichoterateraneein nenaa que cuaain laenana jereeunlu niqui inara rai, canejeraneein neeinchene jaun. Nete laen jataain ena caohachae inara rai laenacaaunne, Cana Coaunera cachaneein neeichene jianelanaala, canaacha esenetai esenetaain neeinchene coina. Inae Cana Coaunera Quiricha cuhane besihalune rijijieein, inara aina neeuruha nechu jataain nohaneein cacha relaaureraauru, caseteco coaracuruhane rai nenacaaurune coitucuhanune jaun. Acaaurute jataain necha aansai cachaauru ne. Necha jataain cana belaiha cana rai Cana Coaunera tenojoineein nenaa aasaaeraneein nenacaauru ne. Chaen techu cana eroraneein nenaa- Cana Curuaanaa Jesocurisito coitucuha nocoetelanaalane maajeein aihure.
Inae niqui coitucuhiche inara, nena nacoaauneein inara rai benaa jereeun, Egipto caje coitucuurera Isaraeli cocoaichacuru rocohane baihate, esenetaaurui cachaauru itajelu Cana Coaunera. Coaracuche nachuhinti coujurihu Cana Coaunera letononeein nenaa tocohaneein neeurenihalu anjeraaurune jaun, charijibana satonoelanaala nenaa nocohena tabai jana neeuruha, satiin rucuheca Cana Coaunera que tihanereen tiaaine. Nirijieein techu ailu Sodoma, Gomora, naaonjoainuri cocoaichacuru aina curuaequiin, rohan nenacaauru neseeuru cocoaichacurune maajeein, nejelau ene aina ichaohin, ajenaacha que namuritiin, namute quicha aina ichaojeraquiin naaonjoaaunrelu, nitohaniha cana ichaone que airijiin. Nii jaunte charijibana satonoelanaala nenaa usihanaun caseteco coaracure. Niite satiin cana suujua coaraain, que nainaain ichaohacachene coina ailu.
Nitohaneein inae coitucuuruha sainejeeinte, nii inara rene turunacaauru cachaauru, nechu joaereen raaje osa que jaberoco aasajeein, sini anuu caje cha coitucuha nocoetiin cachaauru relaain, Cana Curuaanaa Jesocurisito nocoeje chanuhin, acaauru amurijiriin cocoainanacaineein nenacaauru quene maajeein mainajeein ereeure. Coaraanachuhinti nenacaeneein Moisesa jaberoco amanaa jeriha moconajaerane jana, nii tonaain batohin, que baasoneein ereein nocoeje chanunaa coacuelanaala, raujiaain acateein: “Ii suujua raujiaaine Cana Coaunerara,” naain nihalu moconajaera rai anjeraauru curuaanaaneein nenaa Miqueline. 10 Nete niritiin erenaa nainiha cacha natiin, niicha coitucuhi que nihanatiin ereein neeure cachaauru. Nechu jataain leinjiin ataebinae rijijieein neein, nitajia acaauru jaberocone coina, jaberoco teeure.
11 Jataainte cairichaaojoaaure, aihalu Cainne rijijieein ichaaoruhane jaun. Aihalu Balaam aina Corene rijijieein coriquiicha que coaaucuruhane jaunte, Cana Coaunera sacuuruhane jianecuruha erenaa tonoraelanaalane jaun nitajerai neeunre. 12 Ita belaaihuruhane jaa beseta bitoaaiche jiniiquiine jaaunrute, nechu jataain inara rai nocoejenaa tiha, inara aina lenoneein acau cohin rachoojoeein naaonjoaaunre nocoejelanaala, nii chuni sinaa coacuelanaala. Cacha beraicha niha nocoetiin churute aihure. Nete nii chuni berailanaala, nechu jataain jaberocohacha beraihure. Acaaurute nii conacainelanaala nenaa acau rijiichure. Aiha temule inaacane cojoanonaa bana, inacaelanaalane rijijieeinte neeure. Chaen cojoaisi aina curuataain enuha rocohin jaohacane rijijieeinte neeure. 13 Enaachate baaso ichaa cucuana cuhane fichafichanaane rijijieein, chunijihun nihanatiin baaso ichacure coejelanaala. Chaentechu sona nalu rijijieein mituhin janoaajeein cuujueein, jaiti cunajaun turuelanaala, nocoenaanaun nitajia arasijiene rijijieein nitajiha cuurureein nocoenaanaun acaauru netonai.
14-15 Chaen techu nitohaneeururichaain nii cachaaurune que aitoroatiha Cana Coaunerane jaun, Adaan que jauriichuru baiha, acaauru caaunsini ineein nenaa- Enoco netonai jetao: “Satiin nere tonoraeraauru cachaauru janijiin raain, jataain necha aansaineein ichaonacaauru, naansaine aina cuhaain nocoejenaa charaneein, osaaocuruhane jaun naansaine caaun que baasoneein erenacaauru casetecaain itajenajaane coina, araai oaraancanei rai nere tonoraeraauru anjeraauru uhaain uha Cana Coaunera Calaohi Jesocurisitone janane coaraaun,” naain belu beratiha Cana Coaunerane jaun. 16 Chaen techu acaauru cha coitucueraniha nocoetiin, satiin que nererojoecaain, satiin que maihajeein ereein, niicha jereeicha que coaaucure. Nechu jataain cacha que niicha jerei ichacuruhane coinaachate, cacha rai raotojoeein ereeure.
Cana Coaunera coitucuurera rerohecaeraauru
17-18 Canejeraauru, inara rai: “Cana janonaa satonoelalaje raite nereein, nechu jataain baasoneein suujua letonohacha ichajeein ichaonacaauru cachaauru,” naain inara rai beeuruhalu Cana Curuaanaa Jesocurisito rai afosotoorune coaaucuche. 19 Acaaurute ita caje neleruhin niha cachane jereein, nechu jataain suujua letono rijijieein ichaohin ichacuruhane jaun, Cana Coaunera Suujua sirichurenihane jaun aihure.
20 Nete inara, coujurihu Cana Coaunera esenetaeraneein, rai cachaneein Cana Coaunera Suujue que suujuequiin, Cana Coaunera bajaebajajeein neeiche inarane caohachaera cacoelaichaneein nenacaauru canejeraauru. 21 Cairichaaojoaain inara raain, inara belaain nihalune rijijieein ichaohin, chariji bana satonoelanaala nenaa tiha Cana rai Cana Coaunera Calaohi Jesocurisitone cohajeein neeunche.
22 Atiin cairichaaojoaain nii esenetana jeriheeichuru coaraain neeuche. 23 Nabana nitajeeuruha usi tabai jana nii esenetaichurune coataa, cairichaaojoaain acaauru coaraain, tabaauru ichoteratecuche usi tabai caje, acaauru que nocohalajiin, jataain baasoneein ichaohin nichao aasajeein neeuruhane jaun.
Raotojoeein rachoojoeein neeuche
24-25 Acaihanijin cana ichoterateraneein nenaa Cana Coauneraachate, inara beraicheein chatohaneein baaso ichaain neeinchene coataa. Nii chaeloon baasoneerilanaala, aca Cana Coaunera nihane acatiha rachoojoeein turuhin neeinchene coina. Jauriaa caje coaauneein nii chariji bana satonoelanaala, aca itolere que laraajiin cocoainanacaineein niha Cana Coaunerane coitucuerateein neeine Cana Curuaanaa Jesocurisito. Nitohanemiin.