Midi umpang Pol wari Korin amingga' tim munumung yokiamgu'
1
1-2 Ka Pol na Anutu anasa' kuma' sura nipmiinga Kasira Aming Jisas ning kane aming wap guk ka adining aposel u tanga itik. Nagok ka kuyani' Sostenis guk indi Anutuning naktangka aming arantagim bak ka Korin yong iking sidita' sura midi umpang i yoksamiamuk. Ka sidigok ka yong fam ning aming ka Kasira Aming Jisas ganang sini' iking wa Anutu wari ananing arantagim kareng kuni' nuani' sini' ning kuma' sifikadofiinga iking. Ning tinga Kasira Aming Jisas warisa' indi a sidi a adi dabiksa' indining girini' kubaniksa' ita'. Wara' na ning torik, indining babangni' Anutu a girii Kasira Aming Jisas wari ai'dap tanga yotangkasabinga sidi adisining sibim kareng wara'ganang kugurang gi'sa' ikanting.
Pol wari Korin aming ning iik kareng waraga' sura Anutuga' mesisiringa tangamgu' wara'ning midi
Ka na Anutu wari sidita' Kasira Aming Jisas u kabisaminga Jisas wari tangkunang sama yotangkasap tinga iking waraga' sura kabakna karengsa' naknga fikifiki Anutuga' mesisiringa sa' tanga itik. 5-6 Ka beng sini' tim indi midi ka kane ka Kasira Aming girii wari tugu' wara'ning u anga ituasamgum wa sigesa' mo' anga bigu', mokngang, wa sidining kabaksi'ganang amanga Jisas wari sidigok unggung sini' iikning ningda'ning ira yotangkasabinga nasi' kadapmang ka midi a sasuk karesi wara'ning aming nakedasi ning iking. Ning tanga sidi sasuk kareng ka o indi girini' Kasira Aming Jisas wari tubobu urapsa' afuinga kaga ga'sa' nakem ning tonga tanga iking wa nasi' tangkunang kareng kuni' kuni' ka Anutuning mini unggo wari naktangka aming yotangkayap ga' imita' waraga' nafek kabi'guk mo' beng sini' tanga iking. Ning tinga Anutu wari kasam tangkunang ningsa' tasapma ira anganga inga' kama girii ka girini' Kasira Aming Jisas wari tubobu abo'ganang wa sidi tangkunang ningsa' ko ikni'. Wara' Anutu wari sidining kadagang ni guk mo' kanga karengsa' sabo'. Beng sini' indi Anutu girii ka indagik tanga fabanga adining mindingni girini' Kasira Aming Jisas ganang kuknibinga adigok ngingeng kareng dabik tanga ikem waraga' wa sasuk fama' guk ka kuma'sa' tinimo' wa ma mokngang ning guk mo' sukantam, mokngang, adi tinim sa' titining wara' adi kuma'sa' tinimo'.
Korin yongni naktangka aming arantagim bak wari tubo kidaganang tiging wara'ning midi
10 O naktangka aming kuyane na girini' Kasira Aming Jisas ning wap ka kigineng guk wara'ganang ning sanotik, sidi arantagim ka naktangka aming arantagim ning bining ganang wa sasuk kuni' kuni' tanga tubo kadagang titiga' arok mo' tinting, mokngang, sidi arantagim kubanik ganangsa' ira sasuk a kabaksi' ka kadapmang kubaniksa' yara waraga'sa' kufakanting. 11 Ka kuyane na sidining bining ganang wa midi mamareng fam ka sidi tubo kidagang titiga' fatoing wara'ning ka kuyani' naktangka taming Klowi ning arantagim wari abanga nangging u naknga wa midi u torik. 12 Ka sidi ning fatoing fanakarik, indi Pol ning kadapmang sa' yarantam, a fam ka indi Apolos ning kadapmang sa' yarantam, a fam ka a indi Pita ning kadapmang sa' yarantam, a fam ka Kasira Aming Jisas ananing kadapmang didimeng unggungsa' yarantam ning tonga tubo kidaganang tanga iking. 13 Ka na sidi kadapmang ka u ting u naknga ning torik, Kasira Aming Jisas ning fugu wa dadawang mo' ikiting, mokngang, wa kubaniksa'. Abanga sidi Pol naganing wap toing, ka sidi yotangkasap ga' tanga firi ugari ganang wa naga mo' kumoguk, mokngang, wa Kasira Aming Jisas warisa' kumogu'. Abanga ama isamging ganang undu' Pol naganing wap mo' tonga isamging, mokngang, wa girii Jisas ning wap sa' tonga isamging. Wara' sidi arantagim kubanik ka girii Jisas ning arantagim ganangsa' iik waraga'sa' sukanting. 14-15 Ka aming ka ama ka naga iyamguk wa aming arantagim girii dabiksa' mo' isamguk wara' sidi a indi Pol ning arantagim ning tounga, mokngang, ama ka naga iyamguk wa aming fama' ka Krispas guk ka Gaias guk unggungsa' iyamguk. Ka na aming usap dabiksa' isam wa sidi naganing wapsa' ma bema arani' wara' na aming fama'sa' iyamguk undu' giri karengsa' tuguk ning torik. 16 Ka na inga' nakedarik Stefanas kurene undu' naga iyamguk, a aming fam nua'bu wa giri mo' unda' iyamguk ning torik. 17 Beng sini' Kasira Aming girii adi kane ka aming ama iyam ning u titiga' mo' nipmugu', mokngang, adi na kane kubanik ka aming ga' adining midi kareng u ituaim waraga' nipmugu'. Wara' na girii Jisas ning midi kareng ituatik ganang wa na midi karesi fam ka sanggagare titi waraga' naganing sasuk ganangsa' sige guk mo' yorafanga tugutik, mokngang, na aming wari naning midi sigening unggungsa' naknga midi ki beng guk ka Kasira Aming wari kungkumak tugu' wara'ning wa kagabi tinga yotangkayap guk mo' titi waraga' tanga midi beng guk sini' unggungsa' ituatik.
Kasira Aming Jisas ning iik wari Anutuning sasuk a tangkunang u ningtintingnara'
18 Ka beng sini' midi beng guk ka Jisas wari firi ugari ganang kumogu' wara'ning wa aming ka kadapmang ka kadaga titining u tanga ikiting adi midi ka wa ki guk mokngang sigening ning kating. A aming ka Anutu wari yotangkanibinga kadapmang ka kadaga titining u kabinga gi' giri ikem indi midi wara'ning ki u kigeda sini' tanga ning fatoyam, o beng sini' Jisas wari firi ugari ganang kumogu' wa Anutuning tangkunang u ningtintingnara'. 19 Ka midi ka waraga' tim Anutu wari tuguinga profet Aisaia wari umpang ganang yoku' wa ning,
“aming ka wap sasuk girisi guk ikiting wa na sasuksi' u tipkadaiminga wadigi' bisasu'no'ga'. Abanga aming ka kadapmang kuni' kuni' titi wara'ning sasuk guk ikiting wa na wadigi' udaiminga nafek sa' tanga ikni'ga', ning yoku'.”
20 Wara' indi ning nakedantam, aming ka sasuk girisi guk a aming ka skul kafakafa tanga midi umpang fam guk yokiting abanga aming ka midi kigineng tutugu ning tang guk wa kadapmang ka amingning kaba mang u yotangka ning napa' kareng guk mokngang sini' ning kantam. Beng sini' sasuk karesi kuni' kuni' ka aming wari napa' tangkunang ning tonga tuguting wa Anutu adi udaga tanga napa' beng guk mokngang ning ningtintingnara'.
21 Ka wara'ning wa ning, Anutu adi sasuk girii ning ki sini' wara' adi kuma' nakedanga kadapmang ka aming wari adiganang au wara'ning u tugu'. Ka adi kadapmang ka u tugu' wa aming wari anasining sasuksi'ganangsa' katuanga au waraga' mo' nakita' wara' aming kamaganangni adi katua guk mo' tiging. Ka midi kareng ka indi ituatam ka aming wari ki guk mokngang ning kating wa Anutu adi aming ka midi waraga' naktangka titing u ananing sasuk kareng ganangsa' yotangkayabinga kigedanga yareting. 22 Ka wara'ning wa ning, aming arantagim ka Juda adisining dasuk wa Anutu wari napa' tangkunang ni dasi'ganang sini' tinga kanga wara'ganang naktangka waraga'sa' fating. A aming ka Juda mo', Grik adi Anutuga' guk mo' sura nasi' nasi' sasuk wara'ning ki wa adisining sasuk gananga' sura yaptua waraga'sa' nakiting. 23 Ka kadapmang a sasuk ka aming ka Anutuning midi ki itua ning indi yaranga titam wa kadapmang nua'ni sini' ka midi ka ning ituatam, aming indi gi' iik waraga' yotangkanip ning wa girii Jisas wari firi ugari ganang kumogu' wara'ning unggungsa' tugutam. Ka Juda adi midi ka firi ugari ganang kumogu' wara'ning tugutam u naknga bibi' naknga ning tuguting, a kadapmang ka firi ugari ganang kungkumak ning wa aming kadagasi warisa' tanga kumoting wara' indi midi ka waraga' bibi' nakem ning tuguting. A Grik aming adi sasuk aming ning tonga ikiting wara' adi midi ka u naknga ki guk mokngang midi sigening ning naknga adindu' waraga' bibi' nakiting. 24 Ka Juda a Grik wara'ning arantagim fam ka Anutu wari katinininga adining midi u ninaksa' tanga ikem indi kuma' nakedanga ning tugutam, o beng sini' Kasira Aming wari kungkumak tugu' warisa' wa Anutuning kigineng a sasuk kareng u ningtintingneinga kasasu'nem. 25 Ka Anutuning kadapmang ka Jisas wari firi ugari ganang kumogu' ka aming ka naktangka guk mo' titing wari tangkunang a kini girii guk mokngang ningda'ning kating warisa' wa kadapmang ka aming wari tangkunang a ki guk ning kating u beng sini' irafiksasu'neta'.
26 Ka kuyane sidi kafakafa sura nakni', tim Anutu wari adining arantagim ganang iikga' katisanggu' ganang wa sidi dabiksa' wa sidi sasuk a wap girii guksa' dabik kuma' yaging ganang mo' katisanggu', mokngang, sasuk aming wa kubanik kubaniksa', a naktangka aming arantagim girii beng sidi wa aming sige ning yaging. Abanga aming wap girisi guk a aming ka tim wap girisi guk yaging wara'ning arantagim ganang undu' mimeng mo', kubanik kubaniksa' u katisanggu'. 27-28 Beng sini' Anutu adi fe' guk mo' tita' wara' adi napa' ka aming wari beng guk mokngang fisa' a tang guk mokngang a tutufuru sige ning yabiting wa adi ananing sasuk ganangsa' kareng ning kata' wara' adi kadapmang kareng ka u tanga manggaksapku'. Ka Anutu wari u tugu' wa aming sasuk girisi guk a aming kiginesi a wap girisi guk wara'ning tangkunang ning kadapmang u wadigi' udagagu'. Ning tinga adi u kanga anasining kadapmang wa mandaga' beng guk mokngang ba ning ubu kanting. 29 Wara' indi ning sura nakedantam, aming ka ni Anutuning de ganang ananing wap bema aranga o Anutu na aming kareng tang guk wara' na gi' iik wa naganing tang ganang undu' girisa' tanga iikning ning tutugu ning kadapmang kabi'guk mokngang. 30 Ka naktangka aming sidi a indi dabiksa' indi Kasira Aming Jisas ganang sini' yorafinga ka' iyak kareng guk ikem wa Anutu ananing sasuk ganangsa' tiniminga ikem. Ning tinga Kasira Aming warisa' indita' sasuk kareng ninim ning ki sini' ira ning tanga adining kane kigineng ka kungkumak tugu' warisa' wa Anutuning de ganang wap aming didimesi ning iik wara'ning kadapmang tinimgu'. Abanga adining kane ka warisa' tiniminga aming arantagim ka wap fafandangeng kareng ning guk ubu ikem. Abanga adining kane kigineng ka warisa' indining kadagang wari wadigi' tofanipku' u udanga tubobu manggara kuknibinga kareng gi' giri ubu ikem. 31 Ka beng sini' girini' adi ning tinimgu' wara' indi midi nua'ni ka tim umpang ganang ning kuma' yora kabiging waraga' sukantam, aming ka kaba kareng naknga mesisiringa tonga wa napa' kubaniksa' ka girii ning wapsa' bema aranga mesisiringauta'.