Midi umpang Pol wari Korin amingga' tim munumung yokiamgu'
1
Pol na Anutu wari Kasira Aming Jisas ning midi kareng yangara itua wara'ning kane aming aposel ning nipmigu'. Nagok ka indining kuyani' nua'ni ka Timoti guk indi Anutuning naktangka aming arantagim ka Korin yong kini a naktangka aming arantagim dabiksa' ka kama tubo Grik tara' wara'ni wara'guk sidita' midi umpang i yoksamiamuk.
Indining babangni' Anutu girii adigok ka girii Kasira Aming Jisas guk wari kafakafa tasapma adisining kigineng girii u kabisaminga wari tanga kabaksi' kugurang kareng guk gi' sa' ikanting.
Pol wari Anutu wari yotangkangam tugu' waraga' mesisiringa tugu'
Ka indi Anutu ka girini' Kasira Aming Jisas ning beni abanga aming indi bibiri' ninip ning babangni' a indining Anutu ka yotangkanip ning ki adining wap sa' bema aranga mesisiringa tantam. Beng sini' Anutu ka warisa' adining kane aming indiganang mamareng kuni' kuni' ka u kadofinimita' u bema afasasu'nanga ning tanga kaba kugurang kareng ubu nimita'. Ka indi tangkunang ka wara'guk kuma' ikem wara' indibu kuyane fam ka mamareng kuni' kuni' guk iking undu' girisa' yotangkayap ning. Ka kagaya girii ka tim Kasira Aming wari bemgu' wa adining kane waraga' tanga kagaya girii ka wari indiganang undu' ningsa' kadofaniminga bemitam. Ka wa kagaya sa' mo' bemitam, mokngang, wa indi Jisas ganang yorafanga ira adining kaba kugurang kareng yotangkanip beng sini' titi wara'ning undu' sabaraniminga bemitam. Ka kagaya girii ka indiganang u kadofinimara' wa Anutu wari sidi manggaksapma yotangkasap tinga kabaksi' kugurang gi' iik wara'ning. Abanga Anutu wari indita' kaba kugurang niminga indibu kabakni' kugurang ka u sidita' ubu sansam wara'ning. Ning tanga sidi nasi' nasi' mamareng ka indiganang kadofinimita' wari kadofisaminga wa kabaksi' kugurang naknga tangkunang sa' ade waraga' tanga indi mamareng u bemitam. Ka indi sidining iik waraga' wa kuma' nakedanga ning suktangkayam, mamareng ka indiganang kadofinimita' wari sidiganang ubu kadofiinga wa sidi kadaga guk mo' tinting, mokngang, sidi tangkunang sa' adenga ning tanga kabaksi' kugurang ka indi bemitam ningwara' kuma'sa' bemting.
Ka kuyane indi midi ka tim kama tubo Esia provins tara' do anga ira mamareng girii bemgum wara'ning u sangnataminga ninak waraga' toutik. Ka mamareng ka wa kabasi' mo', girii sini' aming guk ugumak ning wara' indi o ya wadigi'sa' ba bisasu'nantam ning sura kabakni' mamareng sini' nakum. Beng sini' indi mamareng ka wa aming ka kadagang tinga jas wari kungkumak sa' titiga' aniinga mamareng sini' urang nakiting ningda'ning nakum. Ka indi mamareng girii ka wara'ganang wa ning sukum, o beng sini' indi mamareng ka wa nananing tangkunang ganangsa' tarakayo ning guk mokngang, indi Anutu ka aming kungkumosi ifimarak ning kigineng girii guk warisa' yotangkanip ga' naktangka tantam. Ka Anutu adi indi mamareng ka u kanga adita'sa' sasuk waraga' sura wa u kabinimgu' wang. 10 Ka Anutu wari napa' mamareng kadagang sini' ka indifigumak titining u kuma' yotangkanimgu', ka inga' undu' kuma'sa' yotangkanimo'ga'. Ka indi nasi' nasi' mamareng girii wari kadofota' wa Anutu adi kuma'sa' yotangkaniminga indi kareng gi' giri ikantam ning sura waraga'sa' suktangkanga ikem. 11 Ka kuyane sidi indining mamareng waraga' sura yotangkanip tanga ibang tonimting. Ning tinga aming fam wari aming kabi'mo' sidi indita' ibang kigineng toniminga Anutu wari yotangkanip tota' u kanga Anutuning wap bema aranga mesisiringa tanga yarani'.
Pol wari sasuk nua'ni ubu tugu' waraga' togu'
12 Ka beng sini' na Kasira Aming Jisas ning kane aming fam indining kadapmang kareng waraga' sura mesisiringa tanga naning fukna bema ara ningda'ning tanga ning toutik, nasi' kadapmang ka indi titam wa indi didimeng girisa' titam ning sura naknga indining kabakni'ganang wa ararangeng karengsa' nakem. Ka kadapmang didimeng ka wa aming indining sasuk ganangsa' mo' titam, mokngang, wa Anutu warisa' niminga aming fam ning dasi'ganang Anutu ananing kadapmang didimeng a midi beng guk wara'ganangsa' yaranga titam. Ka naktangka aming ka Korin sidita' wa kareng sini' kabi'mo' beng sini' tasamitam. 13-14 Abanga nasi' midi ka indi sidita' fioksamem wa ki nua'ni ka kabaksi' sifikadaga ning wara'guk mo' fioksamem, mokngang, indi midi ki didimengsa' ka sidi indangira nakeda tanga sasuk bimbem wara'ning unggungsa' fioksamem. Ka indi ning suktangkayam, kami yara'ganang wa sidi indining kadapmang ning ki wa kabi'sa' kaing, ka indi inga' sidi indining kadapmang ning ki wa kigeda sini' ubu titiga' nakem, wara' inga' kama ari' ka girii Jisas wari tubobu abo' ganang wa sidi indining kadapmang kareng waraga' tanga indining wap bema areinga indindu' sidining wap bema ara ning tanam.
15-16 Ka na sidi nagata' kabaksi' guk marara kafakafa sa' tanam ning aming karesi ka ning sapma wa na ning suktangkaguk, na kama tubo Masedonia tara' ga' awak wa tim ka naktangka aming ka Korin yong iking sidi u anga sapma ning tanga inga' awak. Anga iya' tubobu undu' unggung abanga sapma ning tanga naganing nondakna fama' sini' napni' wari sidining kabaksi' yotangkasabinga nagaganang tangkunang bemni'. Ning tinga sidindu' naning kabakna nifitangkanga fukna ning mambong fam u yotangkanabinga na kama tubo Judia tara' ga' wa kabakna karengsa' naknga tangkunang guk sibinga mawak, ning tok ning sukuk. 17 Ka na tim sidiganang u au ga' sasuk kigineng kuma' tanga toguk, ka inga' na sasuk nua'ni ubu tanga sidiganang u mo' aguk wa indining, sidi kadapmang ka aming kamaganangnisa' wari midi nua'ni tonga kadapmang nua'ni urang titing ningda'ning u nabing. Mokngang sini'. 18 Anutuning kadapmang wa beng guksa' wara' midi ka adining arantagim indi tugutam wa kabakni'ganang wa mokngang ning sura o beng guk ning wa mani' wari using sigesa' guk mo' tugutam, mokngang, midi kigineng kubanik beng guksa' tugutam. 19 Ka Kasira Aming Jisas Anutuning mindinini ka nagok ka Silas ya Timoti ya guk indi u sangnataminga naking wa adi midi fama' guk mo' tuguta', mokngang, adi midi kubanik ka beng guk ningsa' tuguta'. 20 Beng sini' Anutuning midi tangkunasi ka Anutu wari yotangkanip titiga' totangkagu' undu' kabi'mo' usap sini', ka indi Kasira Aming Jisas u kanga wa ning tugutam, o adi midi totangka dabik u beng sini' tiptangkara'. Ka indi siring tonga biinga midi ka beng ning tugutam wara'ning ki wa kane kigineng ka girii Jisas wari tugu' waraga' sura tugutam. Ning tinga Anutuning wap undu' girii garagata'. 21 Ka indi a sidi dabik indi Kasira Aming ganang yorafanga adita' naktangka tanga ikem wa Anutu anasa' yotangkanibinga ikem. Ning tanga adining kane titi waraga' naro' indifikasiranga manggara kuknibinga tanga ikem. 22 Ning tanga indi o indi Anutu ananing arantagim beng ba ning u nakeda waraga' wa adining mini unggo u indining kabakni'ganang kabinimgu'. Ka Anutu wari adining mini unggo u nimgu' wa indi mini unggo u bema o ya napa' tangkunang kareng ka inga' kunik sini' nimo' wara'ning dibing girii tim nimara' wara' kunik girii beng sini' wa inga' kuma'sa' nimo', ning tonga suktangkanga iik waraga' nimgu'.
Pol wari urap mo' anga yapku' wara'ning ki yanggu'
23 Ka naga sidi sabonga Korin yongga' urap mo' aguk wara'ning ki wa ning, na u anga wa sifididima titiga' midi giming saninga mamareng ma nakni' ning tonga urap mo' aguk. Beng sini' urang torik, naga u mo' aguk wara'ning wa ki nua'ni guk mokngang, ya Anutu wari naning kabakna kuma' nabinga beng guksa' torik. 24 Beng sini' na sidi sifididimonga tinga wa sidi a Pol adi aming dabik indining naktangka tangkunang sini' ba katatoronga tara' ning tonga bibi' ma naknamni'. Mokngang, na kuma'sa' nakedarik sidi naktangka tanga tangkunang sa' kuma' adeing. Ka na nasi' tasamarik wa sidi yotangkasapma sidining kabaksi' mesisiringa kareng u tipkadofi waraga' sidigok kane kubap ningda'ning tem.