Midi umpang Jon wari mandang ari' yoku'
1
Ka Jon naktangka aming arantagim ning yaptatora aming naga kuyana kareng Gaias ka indi dabik Anutuning midi beng guk ning kapmik ganang ikem wara' guta' siamo' nakitik, ka na guta' sura umpang i yokamarik.
O kuyane na Anutu wari gu yotangkagabinga gu fuka wa bagana ni guk mo' tanga karengsa' ikinga nasi' kadapmang a kane ka gu totang wari karengsa' kadofinga au waraga' sura Anutuga' ibang fatogamarik. A guning uraga undu' na kuma' nakedarik gu Anutuga' naktangka tarang wara' karengsa' giri ita'. Ka na amine fam wari guning iik kareng didimeng sini' ka Anutuning midi wari iikga' tuguta' ningsa' ko tanga itang wara'ning wa kuma' abanga naninga nakuk, wara' na wara'ning midi u naknga wa kabakna kareng sini' nakuk. Beng sini' na nasi' midi fam naknga wa waraga' mesisiringa sini' mi' titik. A midi ka naning sabane wari Anutuning midi beng guk kareng u didimengsa' giri yaranga iking ning tuguting u nakgna wa na waraga' mesisiringa siamo' titik.
Jon wari naktangka aming ka Gaias wara'ning kane kareng waraga' togu'
O kuyane gu naktangka aming kuyage famga' naknga kafakafa tiamitang, abanga aming fam wari guning yak ganang kadofiinga wa gu aming fam ning yapma iibisa' mo' titang, mokngang, gu kafakafa sini' tiamitang, wara' gu naktangka aming ning kadapmang wa didimengsa' beng sini' titang. Ka kuyane fam ka gugok u iya' abiging wari guning kadapmang kareng ka adisita' kabaka guk kufara yotangkayapkung wara'ning wa naktangka aming arantagim ka nagok i ikem wa kuma' abanga ningging. Wara' kuyane arantagim fam wari guganang nua'bu anga kadofiinga wa gu kadapmang kareng ka Anutu wari indi titiga' nakita' u sura tiaminga adi mesisiringa sa' tanga nua'bu gibinga manting wa karengsa'. Beng sini' aming arantagim ka wa adi Anutuning midi kane waraga'sa' sura marara tanga yangating. Ka adi aming ka naktangka guk mo' titing wari mambong fam ka fuksi' yotangkayap ning u yotangkayap waraga' guk mo' yangkating, mokngang. Ka naktangka aming fam indindu' Anutuning midi beng guk ning kane kareng ka u yotangka waraga' sura kuyane ka wara'siga' mambong fam yotangkayapmantam wa indi Anutuning kane waraga' adisigok kabakni' kubaniksa' ning ikantam.
Jon wari Daiotrafis ning kadapmang kadagang waraga' togu'
Ka na naktangka aming arantagim ka u iking sidita' midi fam wa kuma' yoksamguk. Ka aming ka Daiotrafis adi naktangka aming bak wa ananing sasuk ganangsa' tanga yaptatoronga fatara'. Adi naktangka aming yaptatora ning girisi aposel arantagim indining midi u tarakayonga anasa' yaptatoronga fatara'. 10 Wara' na unggung anga sabok ganang wa na adining kadapmang kadagang wa sarengsa' tipkadofisama yareinga nakni'ga'. Ado nagata' mo' naknga midi kadagang fam sigesa' fanangbeta'. Ka adi kadapmang ka unggungsa' mo' tita', mokngang. Adi naktangka aming kuyane fam wari yong ka wara'ganang kadofiinga wa adi yotangkayap titiga' bibi' naknga ning tanga aming fam wari yotangkayabonga tinga undu' adi yangsefi tanga yareta'. Ka naktangka aming arantagim fam wari adining midi karangkang tanga kafakafa tiamonga tinga wa adi arantagim ka wara'ganang mo' iikga' yangkagareta'.
Jon wari Demitrias ning kadapmang kareng waraga' togu'
11 O amana kareng Gaias gu ning ganotik, gu kadapmang kadagang ka aming fam wari tanga iking u mo' yarotang, mokngang, gu kadapmang karengsa' yaranga tanga irotang. Beng sini' aming ka kadapmang kadagang sa' tita' wa adi Anutuning kadapmang kareng wara'guk mo' kata' wari tita'. A aming ka kadapmang kareng tita' wa adi Anutuning arantagim sini' wara' adi kadapmang karengsa' tita'.
12 Ka sidining kuyasi' nua'ni ka Demititrias adi kadapmang kareng sini' tita' wara' aming fam adi adining kadapmang kareng waraga' wa midi siamo' tonga yareting. Ka Anutuning midi beng guk kareng undu' aming ka ningwara' waraga'sa' tuguta'. Abanga nandu' adining wap bema aranga ning torik, adi kadapmang kareng beng guk sini' tita'. Ka sidindu' midi ka naga tugutik wa kuma'sa' nakiting beng guksa'.
Midi ari'
13-14 Ka na gu ganggang ning midi fam wa kabi'mo' ko, ka na kabi'sini' gu anga gap ga' sutik wara' na midi fam ka umpang ganang iyok ning guk mokngang wa iibi tirik, inga' naga unggung anga kuma' tonga nakdam.
15 Anutu wari kafakafa tagaminga gu kugurang gi' ningsa' irotang. Guning kuyage arantagim ka nagok i ikem adindu' guta' sura mesisiringa tanga toing. A indining kuyane fam ka gugok u iking wa gu indi adita' kabakni' karengsa' nakem wara'ning u ina yarotang, beng.