Midi umpang Pol wari Kolosi amingga' yokiamgu'
1
1-2 Pol na Anutu ana tuguinga girini' Kasira Aming Jisas wari adining kane aming iikga' nipmiinga aposel itik, nagok ka indining kuyani' Timoti guk indi kuyane ka Kolosi yong ira Jisas ga' naktangka tanga iking sidita' umpang i yoksamiamuk, Sibengni' Anutu girii sidita' ai'dap tasama adining kaba kugurang kareng u saming kafakafa gi'sa' ikanting.
Timoti ya Pol ya wari Kolosi ning naktangka aming ning kadapmang kareng waraga' kabaksi' kareng naknga Anutuga' mesisiringa tangamgumu'
3-4 Indi sidi Kasira Aming Jisas ga' naktangka tang tanga kuyase fam ga' siamo' naknga yotangkayap ting wara'ning midi u naknga kabakni' karengsa' naknga fikifiki sidita' ibang tounga wa Anutu ka girini' Kasira Aming Jisas ning beni adita' mesisiringam tanga asekni' ning fatoyamuk. Sidining naktangka tang a kadapmang kareng ka kuyase fam yotangkayap ning ka u ting wara'ning ki wa ning, tim aming nua'ni wari Anutuning midi beng guk u kuma' saninga naknga sidi midi ka Anutu wari inga' manggara gi' kuksapma kafakafa tasap waraga' ko suktangkanga iking wara' sidi naktangka tanga kadapmang kareng u ting wang. Anutuning midi kareng ka ya aming fam wari bema kama kama u yangara yangsasu'neinga aming kabi'mo' wari naknga ning tuguting, o beng guk anutu adi indita' kafakafa tanimita'. Ning tonga waraga' sura kadapmang kareng ubu tinga kadapmang a sasuk kareng ka wari beng guk kadofinga girii giranga yareta', ka naktangka aming ka Kolosi sidindu' ningsa' Anutuning midi kareng i tim munumung naking ganang tanga ira abiging, ababanga kami yara'ganang undu' kafakafa ningsa' ko tanga iking. Ka aming ka sidita' Anutuning midi ituasamgu' wa Epafras ka indining kuyani' kareng indi Anutuning kane aming dabiksa', fikifiki adi Timoti guk indi yotangkanima anga Kasira Aming ning midi kareng sidining bining ganang tipkadofi waraga' kane tang sini' tita'. Ka Epafras adi Anutuning mini unggo wari sidining kabaksi'ganang sidi kuyase ga' siamo' ninak wara'ning sasuk kareng u tipkadofisaminga ting wara'ning undu' anasa' abanga ninggu'. Ning tinga indi waraga' kabakni' kareng naknga Anutuga' mesisiringa tiamuk yang.
Pol wari Anutu wari Kolosi aming yotangkayap waraga' ibang toyamgu'
Ka indi u naknga yugumuk fikifiki ibang tonga fabiamuk, Anutu wari sasuk kareng saminga adi nasi' kane a kadapmang kareng ka sidi titiga' sura tasamota' u sura nakeda waraga'. Ning tanga Anutuning mini unggo wari sanggeksasu'neinga sidi sasuk ga' nafek guk mo' titi waraga' sura ibang fatosamiamuk. 10 Sidi sasuk kareng u bemsasu'nanga kadapmang kareng u yara wara'ning tangkunang guk ikanting. Ira kadapmang didimeng ka aming ka Anutuga' naktangka titing wari titing u tinga Anutu wari naktangka aming beng guk ning sabota'. Ning tinga sidi kane karesi kuni' kuni' kabi'mo' u tanga yareinga sasuk kareng ka Anutuning napa'napa' u sura nakeda wara'ning wari sidining kabaksi'ganang siamo' kadofinga yarota'. 11 Abanga Anutu wari yotangkasabinga sidi adining tangkunang ka kigineng girii wara'guk ira nasi' nasi' mamareng ka aming wari sidi naktangka ning kadapmang yaranga tinting u sifikadaga ning waraga' bibi' naknga sidiganang kadofisaminga sidi kabaksi' kareng guk tangkunang adenga bimbem sa' tinting. 12 Tim sibeng Anutu wari inga' napa'napa' ning ki wari sareng kadofisasu'no' ganang wa adining arantagim manggara gi' kukyapma kafakafa tiap ga' kuma' totangkagu', ka sidi indindu' adining arantagim ganang kuma' ikem wara' indi Anutuning iik kareng u girisa' bimbem ning waraga' sura kabaksi' kareng naknga Anutuga' mesisiringa titining u tanga yara waraga' sura ibang fatoyamuk. 13 Beng sini' tim indi Setan ning bining ka kama kangkam sini' wara'ganang yagum, ka inga' Anutu wari tubobu manggaknipma adining mindingni kareng ka adita' siamo' nakita' adining bining kareng wara'ganang ubu kuma' kuknibinga gi' ikem. 14 Mindingni ka warisa' indi kadagang girii ganang yagum u ananing amaa kigineng warisa' to tanga anata' tubobu manggaknipma indining kadagang u tanga yuguknima kadagang waraga' suknakube tita'.
Pol wari Kasira Aming ning kadapmang a kane waraga' yangnatamgu'
15 Beng sini' aming indi Anutu guk mo' katam ka Anutu ananing mindingni anagok dabiksa' anasa' kadofinga ningtintingneinga kagum. Adisa' nasi' nasi' Anutu wari ifikadofita' u yaptatora wara'ning tim iyak aming sini' ikita'. 16 Adisa' nasi' nasi' kunimganang iking a kamaganang ikiting a napa' kuma' yabitam a iyap guk mo' titam kunimganangni aming girisi a kamaganangni ka wap tangkunang kuni' kuni' guk ikiting wa adisa' tasasu'negu'. Ka napa'napa' u tasasu'negu' wa ananing kapmik ganangsa' iking. 17 Jisas adi timinggi' timinggi' ningsa' iikning, a napa'napa' wa adining mandang ganang inga' kadofigu'. Kadofinga gapmamsi' ganang didimeng gi' ningsa' iking wa ananing tangkunang ganangsa' iking. 18 Ka adi Anutuning aming arantagim indi niptatoreta' wa aming indining kini' wari tim iyak tinga bapmani' kani' kafani' adi yarasa' urang tita' ningda'ning niptatoreta'. Niptatoranga ka' iyak sabaranimita'. Adisa' indining ka' iyak ning ki ikita' Anutu wari inga' aming kungkumosi tubobu ifimararo' wara'ning tim iyak wa ananing mindingni tipmaragu'. Wara' aming indi a napa'napa' adindu' dabik ning nakedantam, adi aming a nasi' nasi' indining ki tim iyak ning ikinga indi adining kapmik ganangsa' ikem. 19-20 Anutu wari napa'napa' kamaganang i ikem a kunimganang a aming ka adining kapmik ganang iikga' bibi' naknga naro' ira digirap ikiting u abiksa' manggara fabanga narum tofanga adiganang kuknip waraga' suku' wara'ning tangkunang a napa'napa' sasuk u mindingni ganang tipkadofisasu'negu'. Tipkadofiinga mindingni wari firi ugari ganang kumara adining amaani kwasinegu' wari' kadapmang kadagang ka aming wari adita' manda ukngam ning u udanga tipmirisasu'nanga fabanga adining kapmik ganangsa' kuknibinga adigok kabakni' kubaniksa' ubu ira kugurang karengsa' ikem.
21 Beng sini' tim sidi sasuk kadagang a kadapmang kadagang tanga yaging wa sidi Anutuning digirap ning ira naro' yaging. 22 Ka sidi inga' Anutu wari mindingni tipsarendainga aming sini' fugu guk ira kumogu' yara'ganang wa Anutu wari adining amine sini' ning ubu kuma' sifikadofigu'. Ka Anutu wari u tugu' wa sidi ananing arantagim ka kadagang kabi'guk mokngang fafandangeng karengsa' ikinga manggaksapma fonga Anutu anata' amimi waraga' sura wa mindingni u anigareinga u afanga tugu' wang. 23 Ka didimeng kareng ningsa' iik waraga' wa ning sanotik, sidi aming wari tim Anutu wari midi ka indi gi' kuknipma kafakafa tinip waraga' totangkagu' u kuma' saninga naking waraga' sura Anutuga' naktangka tangkunang tanga adining midi beng guk u surotangkanting. A sidi tangkunang ning tanga ira kadapmang kareng ka Anutu wari sidita' tasam ga' togu' u kabinga kadapmang nua'ni mo' yaranting wa mindingni wari beni ga' didimengsa' sinagira awa'. Anutuning midi kareng ka ya aming fam wari kama kama kuma' yangara ina fiaring, ka midi kane i titiga' wa Anutu wari Pol nandu' nipmigu'.
Pol wari mamareng ka adi bemgu' waraga' Kolosi aming yangnatamgu'
24 Tim Kasira Aming Jisas adi naktangka aming arantagim bak ka ananing fugu ningda'ning u yotangkayap waraga' sura kagaya girii bemgu'. Ka inga' yara'ganang wa nandu' ningsa' tirik, na naktangka aming arantagim u ifitangka waraga' tanga naning fukna ganang i kagaya ka girii Jisas wari indi bimbem ga' togu' u kuma' bemarik. Wara' na kagaya ka u bemarik wa ningsa' bema anganga adining sasuk ganang didimengsa' tipmiri waraga' sura kabakna karengsa' nakarik. 25 Na Anutu wari adining arantagim u yoptangkasap wara'ning kane aming nipmiinga tanga itik, wara' na sidita' Anutuning midi beng guk u ituasamasasu'na sini' fatirik. 26 Midi kareng sini' ka ya Anutu wari aming ka tim yaging wara'ganang ituaim sini' mo' tugu', kapmo'sa' yagu' ka kami yara'ganang wa ananing arantagim indita' tipsarendanim sini' tara'. 27 Ka Anutuning sasuk girii wa ning, adining sasuk kareng sini' ka tim kapmo' ana ganangsa' yagu' ka Juda a aming arantagim nua'ni guk dabiksa' indi yotangkanip wara'ning wa kami ananing arantagim indita' kuma' tipsarendanimara' yang. Ka sasuk kapmo' ka wara'ning ki wa ning, Kasira Aming Jisas wari indining kabakni'ganang kuma' ita' wa inga' indi adigok iik kareng sini' bema iik wara'ning so tangkunang guk ikem. 28 Ka nagok ka Timoti a aposel fam guk indi midi kigineng ka waraga' sura aming dabik ga' Kasira Aming Jisas ning ki u ituaima yaretam. Ning tanga indi inga' Anutu wari adi Jisas ganang beng sini' yorafanga adining sasuk kareng niga' nafek guk mo' titing ning iyap waraga' sura ifitangka titi waraga' midi kadapmang kuni' kuni' ka kafakafa suktangkanga tanga ira au waraga' fainem. 29 Ka naga kane ka aming u naktangka aming sini' ifikadofi waraga' fatirik wa Kasira Aming Jisas anasa' nifimarakinga adining tangkunang girii warisa' tanga mamareng wari isefinamonga tinga kane tangkunang sini' tanga fatirik.