Seenepichi
Waani
Iyoteria
1
Riosi Naera
Kúíra yomatiame i'ka wehjoarichi mochikáme. I'ka no'o iyotewachio, aaatachi simiyame itapiti aamo nayewemane, kihta ki'tioi i'ka wehjoario, ahjaka yasitokameopua wa'asi, ke'chu naayachisi o'ínia. Puuu aaataa ihji aaatapua: taamo wa'api pusie tetewaria, taamoo pu'kao keepuka ohjoria; taamoo pu'kao, taamo sekae ahjachi ihcheparia. Ihji te'ta aaataa, Eesusi Riosie Weratiame puuua; puuua, Apoe te'ta Riosi Naera puuua, Riosia pukae ahpo Naeraeo, te'ta kaaweruma ahjarikamera taamo ki'yamepua, weemerakamera ahjari. Ihji wa'api Riosi Naeraa, i'wa wehjoarichi eenaka tijoetukamepua, taamoo taamo pusie tetewiriamepua; pukachi wa'a tiiachipa teemea, pichiwako tuuyámepua, i'wa wehjoarichi eenário. Pu'ka Naera Tijoetukamechi simiyame, aamo nayewatuna teemea. Puuu Naera Tijoetukamea ki wahjiamesi ahjari tiiamepua, puuua taamo Noono Riosi tiiarichi o'inia tekikamepua, pu'ka tiiarichi o'inia tekika weeechi eenaka, taamo ahpo tetewitekame. Pu'ka te'ta taamo tetewaria, pu'ka te'ta taamo inamuria tiame, aamo nayewatuame teemea, aamóo, wa'achitia tamochitia taamo Noono tewekachi kahtiamechi te'tereka mochitomichiopua, wa'achitia Riosi Taanarachi taamo te'tereka mochitoachitia, wa'achi te'tereka mochitomichiopua, Eesusi Riosie te'ta Weratiamechio. Wa'a tiiame aamo tuuyepame teemea i'ka iyotewachio, pu'ka aamo Riosichi peenia erakoao, epeche ahsepari teerepuawichiopua.
Riosia piipari tahjewari puuua
Eesusi Riosie Weratiame taamo aamo masitenureriaa, ihji kaaweruma weemera tuuyewari puuua: Riosia piipari tahjewari, ki'tiameoipua tiameo, ihtaoi ki kaaweruma tiiameo, kiisi oiyameoiopua tiameo, tukaparichio; ihjia te'ta kaawerumache ihsiwa tiiamepua. Pu'ka Riosi ahjama kaawe te'tio tuusaa teeme, nape wa'a chaachapaio ki ka'karuma yooraka ohjosaa teeme, wistuame teeme taamo chaachapariao, ki taamo chaachapariachitia ohjoekapa teeme. Nape uutapachi ohjoresaa teeme kaawe ahpo uukao, Riosichitia uutapachi te'tereka mochitoame teemea, kaawe erakoka mochitoka taamo wahjachi ahjamaoi, Riosi Taanara Eesusio taamo tatakoriria te'ta taamo piipateriopao, tísia kokosa aiwaka, ahkasi kurusichi mukukao.
Ki tatakoriwaeme taamo teewasaa teeme, taamo wa'api taamo wihkuiámepua, kihta ki'tiame teemea waikao, taamo pichiwariwao. Nape teemea Riosio taamo tatakoririo tuusaa, tísia kaawe erakometepua taamo tatakoritiao taamo cheriwemerikopua, pu'kao tamochio, te'ta kaawerumache ihsiamekopapua, yomatiame taamo kiisi kaawe nokariaopua, piipáteka. 10 Nape ki tatakoriwaeme taamo tewasaa teeme, Riosikamera wihtuchame teeme waikáo, ki pichiwaka uuyamekapa teeme pu'ka cheeriao, Apoe Riosio cheeriopa taamoo, yomatiame teeme tatakoririameko tuuka.