Pahcha Simiyame
Peero
Iyojura
1
Teepotewa
Kúíra, yooma aamoo seesenu weeechiami mochikame, aamo taamo tewekachi kahtiame Noonoeo, ahpowichio iintapatiame. Neee Peero Eesusi Riosie Weratiamee weratiamea, i'ka iyojura iyotesa aamo uhjurenania, yooma aamo seesenuchitia ohjoemeopua: Poonto weeechiami, Kaarasia weeechiami, Kaparosia weeechiami, Aasia weeechiami, Wiitinia weeechiami tiame. Eeme Riosie ahpo ijinuwa u'uwitiamea, ahpo ehkoriamisi o'inia wa'a tiame ahpo iintomia inataria puuua. Riosia aaataoi waika o'inia ahsieme piipatemo e'rakamepua tatakoririameo, ahpo Weeraria Eesusichi te'ta paparakameopua, Eesusi ahpo Taana meripua eerara ne'netokaopua, taamowichio mukimerikopua pu'kao. Riosia ahpo e'rarichio e'rariaipua tiameo, tamochi yasitomerikopua ahpo Riosiwarie taamo ku'isinariapapua, ahpo nuuresiachitia nokisimichiopua. Neeea Riosio amochio, ahpo te'ta kaawerumari teetotejeraninia, yooma pipiripichi amochio, te'ta ta'iria aamo mochitomichiopua iikachio.
Ki wahjiamesi ahjaniame Riosichi erakoa
Teemea kaaweruma nayewataria naaju Riosio, te'ta weruma iyoriwa teeweka taamo Paamira Eesusi Riosíwarachio, Apoe Eesusi Noonórawachi. Wa'a tiiame ki nu'uti iyoriwa kiajeraninia te'ta Eesusi Noonorao, taamoopua pu'kao, ki nu'uti taamo tesiweriopa, pu'kaopua taamoo, weemera ahjariwa taamo ki'yamekopapua, ahpo Taana taamowichio mukukamekoio, eenechi ahjateriaeopua, taamo ahjachi paparariopáopua. Ehpeo teemea weemera ahjari ijinuekapaopua, kaawe erakoka puuyetoka mochitoame teemea, itapiti Riosi taamo nuutekeka kahtiaopua tewekachio, wahka ihtorichi taawechi taamo kiamiaopua. Puuu itapiti nuutewa taamo kiapuamea, ka'chitia taawechi esoratupamepua, kiisioi nanaepamepua kiisioi ka'rapamepua, puuua ohsotiao, ki wahjiamesi e'ramepua. Teemea te'ta iyorika paparamekopua Eesusichio, Riosia taamo neesetoka yasitoamepua, ahkasi taamo ki'yachisi ahpo taamo nuutekiaopua, i'ka weeechi tatakoriniameo, taamo newipatekaopua te'ta kajuyachi taawechiopua.
Wa'a tiiachipa eemea pu'ka newipari kiapuamekapaopua, kaawe erakoka mochitoamepua i'ka wehjoarichio, yooma ihta a'chi tiame aiwaka mochitoaio, ehpiamiopua pehjio. Aamo Eesusichi paparaka mochitoaa, epeche nateyamepua ki o'rochitia. Aamo Eesusichi paparaka mochitoaa, aamo aiwarie aatiataka ne'neniamepua te'ta paparari pichiwarirao, o'roo na'ie kosoka, kaawerutaniamechitia. Wa'achitia eemeai, yooma ihta aiwarichi newitoka kaawerupakamea pu'ka na'iechitiao, kiapuame eemea Riosieo, Riosi aamowichio nuuteka kahtiao, te'ta kajuyachi Riosi katewiachi taawechiopua, Eesusi eenechi enasoopua i'ka wehjoarichio. Waikao yooma tewekachi mochikameaipua tiame, aamo kaawe e'raka uuka tetewimeripua.
Eemea ki aamo puusie tetewikameai Eesusio, tísia aamo nakika uukamepua. Ki tetewikai eemea, tísia oowe e'reka ahjachi paparakamepua, ki nu'unti kaawe erakoka, kiisi ahsepame tiame chanikao. Ehpeo eemea tísia kaawe erakoka mochitoamepua, nane'reka mochitoapa Riosie kokosapuao, Eesusichi paparaka newipaniamekopua.
10 Yooma ehkoriami Riosi nayewaturaa, i'yeka kiisi pahtekaipua, Riosie ahpo chaanetiache iyoterepua, i'ka tatakoriwachi simiyame, Riosie newipaniameopua. Puuu ehkoriami Riosi na'nayewatura ahpo taawechiami ti'tijoeturi nayewaturiaa, ehpe aamo taawechiami ikipuame chaachapariamepua. Riosia ehkoriami o'iniao ki nu'uti amochi iintomo inatakamepua aamo taawechiamio. 11 Ihji Riosie Weratiame Riosiwariraa, ke'chu i'ka weeechi naawaiopua pehjio, apoe iintokamekaitepua ehkoriami Riosi na'nayewatura tuuyekaopua, aaata Riosie uupuame enameriko tuukao; pu'kao ehkoriami Riosi na'nayewaturaa, aiwatepuameko tuukamepua, nape neipa te'ta ahpo aiwasoopua, tísia peenia tiiame teeremerikopua, pu'ka aaata tísia aiwariaeo, ahsieme natetetiame itipiriopa, tatakoritiameo. Pukaepa ehkoriami Riosi na'nayewaturaa, te'ta kaawe ne'neka i'yeriaipua pu'ka aaatao, aatanakamera enemerikopua Riosi Riosiwari ahpo chaaneriao, achinitio wahka ihtoriachi enamerikopua tiameo.
12 Nape Riosi Riosiwaria, ehkoriami na'nayewatura ahpo iyoteteriao, ki ahpo taawechiami enemeriko erapaterepua pu'kao, ahpo Riosie iyotenureteriao, taamokamera wahka ihtoriachi taawechiwichio, enemerikopua pu'kao. Yooma ihji ehkoriami Riosi na'nayewatura chaachapatiamea, ihji Eesusi ikiriamepua taamo taawechiamío, Eesusie tísia peeniatiame iintotiame tiame. Pu'ka Eesusichi simiyame ehkoriami Riosi na'nayewaturae iyotetiamea, puuupua, ehpe taawechiami aamo mochikachiami nayewatuniamea, Riosie newipaniame tatakoriaio, tepoona eename Riosi Riosiwarie ku'iwarie, nokisiniame. I'ka Eesusi ikitiame ke'chu ikinioiopua pehjio, ahkasi Riosi ku'iwari tewekachi mochikameai, tísia tetewinareka mochitoriaiopua tiame, i'ka Eesusichi ikitiameopua.
Riosi ka'karumache yorajera
13 Pukaepa eeme tewekachi Noono kahtiachi ahjama ohjoemerikapaopua, kaawe neesetoka aamo mochitopuapua, aamo ki ka'karuma nokiwameopua, ka'karumache yooraka mochitoka. Riosie aamo kaawe yorapuameche puuyeka mochitopuapua, Apoe Eesusi Riosie Weratiame eenechi eenachisisopua. 14 Eemea Riosi te'ta tatanarachitia tísia e'weka mochitopuapua, kihta nokisika ki ka'karumao, ke'chu Eesusichi aamo te'tererioio, nokaka mochitoriachitiaopua tatakorikao. 15 Toipuapua tatakoriniameo ohso kaawe, ohso kaawe te'ta piipakame mochitopuapua, ka'karumache nokiwa te'teretoka, Apoe taamo Noono tewekachi kahtiameo, wa'a tiiamekopua pu'kao. 16 Wa'a te'teretoka mochitomeri eemea, Ehkoriami Iyoterichio Riosia, wa'a taamo chaaneka, iyoteriachitia:
Neeea te'ta aamo Noono tewekachi kahtiamea,
aamo chaaniamenia:
“Ka'te tatakorika mochitomitia eemea;
ohso kaawe noochitia,
kaawe piipakame enemitiapua,
no'oo tísia piipariemekopaopua.”
17 Wa'a teeresoo, Riosio aamo Noono teewame enesaa, te'ta tísia iyorika mochitopuapua pu'kao, te'ta e'weka tiame. Wa'a te'teremeri eemea, iiweta i'ka wehjoarichi mochikaiopua pehjio, Riosi katewiachi taawechisiopua, pu'ka katewiachi taawechio, ki aamo kokosapuawichiopua Riosieo, napati aamo wa'achitia katewiachiopua. 18 Ka'te natakepamitia eemea, aamo te'ta ki ka'karuma nokiwachi puuyanatiamekoo, kihtawichio kaawekamechi, aamoo, ehkoriami noonoriwa nokaka mochitoriachitia. Nane'riame eemea tiameo, aamo kihtawichio nokiwachi puuyanaretiaa, tísia natekachi natetetiamekopaopua, epeche ki o'rochitia nateyamee natetetiamekopapua, epeche ki tataparasi toomi nateyachitiaoi, puuu meetari toomia, i'ka wehjoariche nateyamepua. 19 Eemea aamo tatakoririawichio natetetiamea, te'ta Eesusi mukiwarie natetetiamepua, te'ta ki nu'uti nateyameraae, Apoe te'ta Riosie Weratiame eerarae. Ihji Riosie Weratiame Eesusia, te'ta Riosi oowewa enekamepua, po'wa meritiame Riosi oowewachitia, nape taamo tatakoririao ahsieme natetepuawichiopua, ki ehkoriami nokiwa oowewachitia, animari merisa ooweniame Riosio, ahpo tatakoriria oowera cheriwepuawichioopua pehjio. Puuu animari eeraraa ki natetiame enerepua tatakoritiameo, kihta ahsieme cho'wiamekapapua tatakoritiameo. Ihji Eesusi mukiwae oowewaria, te'ta kaawerumara piiparieme enekamepua, kiisi ihta a'chi tiiaeme, kiisi ehkoriami Riosiwichio animari meriwa Riosi ooweweniamechitia, te'ta kaawerumara animari uusa Riosiwichio me'retiaio. 20 Ihji Eesusia, ke'chu i'ka weee yasipoio pehji, taamo tatakoriria natetemichio inatatiame enerepua Riosieo, Riosia i'kao, ki ma'chiame tetewipukame eneriaipua pehjio, ahkasi taamo taawechiami tetewipuawichioopua. Yooma ihji Riosie inatatiamea, yooma aamo kaawe teeremichio enekamepua, apoe Riosi Eesusichi iintoriae, yooma aamo newipatepuawichiopua tatakoririao. 21 Ehpeo eemea Riosi wa'a iintoriopa Eesusichio, Riosichi oowe e'reka mochitoamepua, Riosio Eesusio mukukoio apoe wa'api eenechi oijenateriopua. Wa'a tiiachipa eeme Eesusichi paparaka mochitoamea, pukachi puuyetoka mochitoame eemea, itapiti tísia peeniatiame kiapuameopua aamowichioo, Eesusi eenechi wehjoarichi enasoopua tepoona o'iniao.
22 Pu'ka Eesusichi simiyame kaaweruma tuuyewari e'waka mochikamekapao, piipatetiame eemeapa, kaawe aamo nakika mochitopuawichioopua. Wa'a teesoo wa'a te'teretopuapua, nape te'ta aamo iikachi utewaeme aamo erakowae. 23 Eemea wa'a erakoka aamo nakika mochitoamepua, weemera enepakamekapa aamo iikachio, eenechi naawakamechitia aamo yoreminao. Ihji weemera naawaniamea, ki weeechi noonorewachi naawaniamepua; ihjia tewekachi kahtiame Noonorepaka, eenechi tijoetuka naawakameka ikiniamepua, te'ta Riosi Riosiwarirae, puuu weemera ahjaria, wahjiamesi ahjaniamepua. 24 I'wa wehjoarichi ahjaniamea, wahjipaniamepua, Riosi cheeriachitia Ehkoriami Iyoterichio. Puuua cheeriaipua:
Yooma i'ka wehjoarichi mochikamea,
to'iwe seewaraka te'teriamepua,
ki tehpe e'rame;
Ihta ti'tijoeria,
yooma itapiti tísia peeniatiame noonowiriaopua,
yooma kiisi naania ikiyamepua,
itapiti to'iwe seewarachitiao,
wakipaka wichiyame.
To'iwe seewaraa,
wichika wakipamepua,
kiisi tehpe e'raka;
25 nape Riosi chiiaa wa'api teeremeripua,
ka'chitia taawechi sewina ikika.
Puuu Riosi kaaweruma tuuyewari aamo nayewetiamea, Riosi chiia puuua, kiisi sewina ikiyamera.