Oosachi
Waani
Iyoteria
1
Pichiwariwa nayewaniame, nakiwariwa tiame
Neee i'wa te'ta tiopachi paamiratuamea, Oochetiame tewaniamea, i'ka iyojura iyotiamenia, yomatiame pu'ka Riosi taanarachi paparameopua, yomatiame ti'tiopachi mochitoameopua, Oowitiame Riosie uutiame tewaniamechiopua, yooma pipiripi pu'ka Oowitiame tiopa tatanarawichioopua tiame. Pu'kao neeea tísia kaawe e'reka yasitoamepua, tísia kaawe e'raka mochitoamekopa Riosi tísia kaaweruma tuuyewarichiopua, ki neeechepua, yooma wahja i'wa mochikame tiamépua. Teemea tísia aamo nakika mochitoame, tísia papaka mochitoamekapa te'ta pichiwari Riosi tuuyewario, puuua, ki wahjiamesi yasitomeripua tamochio. Pukaepa neeea taamo Noono tewekachi kahtiamechi o'inia eenameopua kaawerumario, amochi te'ta teeretojerani neeea, amochi tísia tesiwewa e'rewaopua, aamo tísia ta'iria mochiwa iikachiopua tiame, yooma pu'kaopua tiaméo, Riosi Taanarachi o'inia eenamekoopua, apoe taamo Paamira Eesusichi o'iniaopua. Wa'a tiiame itayamenia Riosichio, yooma aamowichio Riosi te'ta pichiwarira uukameo, pu'ka te'ta nakiwarira uukameopua tiameo.
Neee tísia kaawe erapakamepua, aaata ookapi aamo tatana tetewikapaopua, pu'kao tísia kaawe te'teretoamekopaopua, Riosi te'ta pichiwarirachi paparaniameopua, te'ta taamo Noono tewekachi kahtiame nuurariachitia. Ehpeopu aamo Riosi tiopa Oowitiame tewaniameo, aamo utewaeme nokisijeraninia, ahpo nakika mochitoniameopua. Ki weemera nuurari simiyamechitia tetewijeraninia, i'ka no'o aamowichio iyotiao, ohsotiaonia pu'kao, ehkoriami o'inia wa'a teetoniameko tetewijeraninia. Ihji Riosi nakiwari aamo iyotekiaa, Riosi nuurari uuka, yooraka yasitoniamepua. Ihji nuuraria ahpo nakika mochiwamepua, kiisi ehpesi o'inia aamo inamuriachitia.
Wihkuame ti'tijoeri
Ki ookapi ohjoamepu i'ka wehjoarichio, wihkuaka masitiame, puuu wa'a nokayamea, kiisi uukamepua te'ta Riosi nakiwarirao; puuua ki pichiwarichitia tetewamekoipua, Eesusi Riosie Weratiameo, Riosi tiiarichi o'inia weeechi tijoe tijoetukamekoo. Puuu wa'a erakoamea, tísia se'wi te'teriamepua te'ta pichiwari Eesusichi simiyameo; wa'a te'teriapa puuua Riosie Weratiameo, seepurawara puuua, Pukaepa te'ta Eesusichi simiyameo, wihkuaka masitiamepua. Wa'a tiiachipa pukachio eemea, tísia aamo neesetoka mochitopuapua, ki wa'atia wekatepuawichioopua, pu'ka taamo aamo masiteriaopua, Riosie Weratiame taamo aaatatariaopua amochio, aamoo ahsieme uumichiopua taamo nokariaeo, Riosie aamo ihkokepuaopua, weemera ahjari ki wahjiameo.
Aaata se'wi masitiame na'naritoamea, ki Eesusi Riosie Weratiamekamera masiteriao, te'ta ahpo aatanakoopua chaanekao, kihta Riosichi teereka yachatoamepua. Nape aaata te'ta Eesusi masitiakamera teetoamea, apochi iinuepua tewekachi kahtiame taamo Noonoo, pu'ka Taanaraoiopua tiamé, Eesusio. 10 Pukaepa aaata wa'ami ahka aamo nanapawiachi enasoo, aamo itapiti masitenarioopua, pu'kao ki i'tosoo i'ka Eesusichi simiyame pichiwari masitiao, ka'te kaawe uuka reesisemitiapua aamo napawiriachio; pu'kaoio ka'te kaawe cheeka paajutemitiamua aamo petechio, pu'ka ki kaaweruma masitiaomua, kaawe iintákao; ka'te Riosi kaawerurae teepotemitiakoiopua pu'kao, wahka pooechiamiahka natepakaiopua. 11 Wa'a nokisaa eeme, pu'kachi yoorame enemapu eemeaipua waikao, pu'ka ki ka'karuma masiteniame nehpupaka.
Kuatera naawesari
12 Weeka iinuene pehji aamo no'o chaanemia, nape ki yoranarene iyojurachio, siimo o'rapa wa'a aamo ti'tiopachiami ne'nemiao, nooe aamo nayewemia pu'kao. Epeche kaawe eneriai no'o wa'a ikisoopua, epeche kaawe erakopuawichio nenekuti.
13 I'wa no'o kahtiachio, aamo ko'chi tiopa tatanaraa, yooma aamo teepotenapua tiame. Puuua Riosie uutiamepua aamochitia, ahpo ijinuwa enemichiopua.
Wa'asi ihjia ehpeo.